Všeobecné obchodné podmienky pre zmluvu o poskytnutí POS terminálu

 

Verzia 3.4/2023

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY

 

1.1. Táto Zmluva je uzavretá medzi spoločnosťou Besteron a.s., IČO: 47 866 233, so sídlom Teslova 20a, 821 02 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 6004/B, („Besteron a.s.“) a Obchodníkom.

(Besteron a.s. a Obchodník každý ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

 

2. ÚČINNOSŤ A UKONČENIE

 

2.1. Zmluva nadobúda účinnosť medzi Stranami po písomnom potvrdení prijatia Žiadosti o POS predloženej Obchodníkom zo strany Besteron a.s. alebo doručením Zariadenia v súlade so Žiadosťou o POS, podľa toho, čo nastane skôr („Deň účinnosti“).

 

3. DEFINÍCIE

 

3.1. Pojmy v tejto Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený nižšie alebo aký je výslovne uvedený v inej časti týchto VOP:

a) Príslušenstvo znamená hardvér alebo iné príslušenstvo uvedené v Žiadosti o POS a/alebo v Sadzobníku poplatkov;

b) Poskytovateľ Platobných Služieb je poskytovateľ platobných služieb, s ktorým má Obchodník uzavretú zmluvu o prijímaní platobných kariet a vyrovnaní záväzkov vznikajúcich pri používaní platobných kariet;

c) Host Systém Poskytovateľa Platobných Služieb je technický host systém špecifikovaný Poskytovateľom Platobných Služieb, ktorý bol prijatý a zavedený spoločnosťou Besteron a.s. v jej systéme na účely vykonávania Presmerovania Transakcií (v anglickom jazyku: Transaction Switching);

d) Zmluva sú spoločne všetky nasledujúce dokumenty uzavreté medzi Obchodníkom a Besteron a.s.: Žiadosť o POS, tieto VOP a Sadzobník;

e) Pracovný Deň znamená každý pracovný deň medzi pondelkom a piatkom (vrátane), s výnimkou dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov stanovených právnymi predpismi v Slovenskej republike;

f) Dôverné Informácie má význam uvedený v článku 13.1;

g) Odinštalačný poplatok má význam uvedený v článku 6.7;

h) Deň Účinnosti má význam uvedený v článku 2.1;

i) Zariadenie znamená zariadenie špecifikované v Žiadosti o POS, ktoré bude dodané v súlade s podmienkami Zmluvy, vrátane Príslušenstva uvedeného v Žiadosti o POS;

j) Call Centrum Besteron znamená osobitné telefónne číslo, na ktorom Besteron a.s. poskytuje asistenčnú službu (v anglickom jazyku: Helpdesk) 1. a 2. úrovne;

k) VOP sú tieto všeobecné podmienky vzťahujúce sa na Zmluvu o poskytnutí POS Terminálu;

l) Obchodník je obchodník uvedený v Žiadosti o POS;

m) Obchodné miesto je prevádzka alebo iné obchodné miesto Obchodníka, v ktorom je umiestnený POS Terminál;

n) Mesačné Nájomné má význam uvedený v článku 6.2;

o) Kaucia –finančná zábezpeka pri prenájme Zariadenia.í;

p) PCI/DSS znamená Štandardy ochrany údajov v sektore platobných kariet (Payment Card Industry Data Security Standards), tak ako sú stanovené VISA a MasterCards;

q) Žiadosť o POS znamená návrh Obchodníka na uzavretie Zmluvy o poskytnutí POS Terminálu;

r) Kúpa POS má význam uvedený v článku 4.1;

s) Prenájom POS má význam uvedený v článku 4.1;

t) Sadzobník poplatkov je cenník zverejnený alebo poskytnutý Obchodníkovi, ktorý obsahuje poplatky za Zariadenie, Príslušenstvo a iné poplatky za služby ponúknuté spoločnosťou Besteron a.s., v platnom znení;

u) Špecifikácia Produktu je samostatná špecifikáciu produktu, ktorá tvorí súčasť Žiadosti o POS, alebo je prílohou Žiadosti o POS, ktorá bližšie vymedzuje Zariadenie;

v) Doba Prenájmu je doba, počas ktorej Besteron a.s. poskytuje Zariadenie Obchodníkovi v súlade s možnosťou Prenájmu POS;

w) Softvér má význam uvedený v článku 8.1;

x) Záručná Doba má význam uvedený v článku 5.4.

y) Zmluvná pokuta má význam uvedený v  článku. Ide o pokutu za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy jednou zo Strán.

 

4. OBSAH ZMLUVY

 

4.1 Podľa toho akú možnosť Obchodník zvolil v Žiadosti o POS, Besteron a.s.

(i) predá Zariadenie Obchodníkovi podľa článku 5 („Kúpa POS“), alebo

(ii) prenajme Zariadenie Obchodníkovi podľa článku 6 („Prenájom POS“), a to za podmienok uvedených v Žiadosti o POS a týchto VOP. V prípade, ak v Žiadosti o POS nie je uvedené, či Obchodník má záujem o Prenájom POS alebo Kúpu POS, alebo ak sú zvolené obe možnosti, Zariadenie bude poskytnuté Obchodníkovi vo forme Kúpy POS.

 

 

4.2 Zariadenie bude zodpovedať špecifikácii uvedenej v Žiadosti o POSa poskytuje sa výlučne za účelom jeho použitia na vykonávanie transakcií elektronickými platobnými kartami. S výhradou článku 9.3 Besteron a.s. pripojí počas trvania Zmluvy o poskytnutí POS Terminálu POS Terminál do jej host systému a umožní prechod platobných transakcií z a do Host systému Poskytovateľa Platobných Služieb („Prechod Transakcií“).

 

5. PREDAJ POS

 

5.1 Ustanovenia uvedené v tejto Časti 5 sa vzťahujú len na predaj Zariadenia Obchodníkovi (v prípade, ak je v Žiadosti o POS zvolená možnosť „Predaj POS“).

 

5.2 Predaj Zariadenia: Obchodník si kupuje Zariadenie od Besteron a.s. za cenu stanovenú v Sadzobníku, alebo za cenu inak písomne dohodnutú medzi Obchodníkom a Besteron a.s v Žiadosti o POS.

 

5.3 Besteron a.s. doručí Zariadenie Obchodníkovi po uhradení zálohovej faktúry za kupované Zariadenie/Zariadenia, ktorú Besteron a. s. pošle Obchodníkovi po obdržaní Žiadosti o POS. Zálohová faktúra bude vystavená v plnej výške v jednotkovej cene Zariadenia určenej Sadzobníkom.

 

 

5.4. Záruka: Besteron a.s. ručí, že počas obdobia 12 mesiacov odo dňa doručenia akýchkoľvek častí („Záručná Doba“) Obchodníkovi bude Zariadenie bez výrobných, mechanických alebo elektronických vád („Obmedzená Záruka“). Obmedzená Záruka sa nevzťahuje na prípady (i) zlyhania siete alebo nevhodnej prípravy prevádzky, (ii) nehôd, vandalizmu, poškodenia, nesprávneho použitia Zariadenia (vrátane nedbanlivosti Obchodníka), (iii) živelných pohrôm ako poškodenia v dôsledku záplav alebo v dôsledku blesku, (iv) nedodržania pokynov týkajúcich sa používania Zariadenia uvedených v Prevádzkovom Manuále alebo iných pokynov Besteron a.s. Obchodníkovi, (v) porúch alebo poškodení spôsobených akýmkoľvek softvérom, zdrojmi, príslušenstvom alebo iným dodatočným externým zariadením, ktoré Obchodníkovi neposkytla Besteron a.s., (vi) porúch alebo poškodení spôsobených Obchodníkom, vrátane neautorizovanej úpravy alebo opravy. Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že batériové a akumulátorové jednotky dosiahnu oveľa rýchlejšie ich najdlhšiu životnosť, ak Zariadenie nie je nepretržite pripojené do zdroja elektrickej energie (napríklad počas sezónneho uzatvorenia prevádzok) alebo, v prípade akumulátorových jednotiek, opakovane plne vybité a znova nabité.

 

5.5 Záručný servis bude poskytnutý nasledovne:

a) Obchodník je povinný oznámiť všetky zlyhania Zariadenia Call Centru Besteron. Besteron a.s. sa pokúsi vyriešiť príčiny zlyhania Zariadenia a obnoviť jeho prevádzku cez diaľkový prístup prostredníctvom asistenčnej služby Besteron a.s. (podpora 1. a 2. úrovne). Asistenčná služba Besteron a.s. sa pokúsi obnoviť prevádzku Zariadenia prostredníctvom telefonického rozhovoru s Obchodníkom a Obchodník je povinný nasledovať a dodržiavať všetky pokyny Besteron a.s. za účelom obnovenia prevádzky Zariadenia.

b) V prípade ak Zariadenie nie je možné uviesť do prevádzky prostredníctvom asistenčnej služby Besteron a.s., podpora 2. úrovne Besteron a.s. zabezpečí vyzdvihnutie vadného Zariadenia v prevádzke Obchodníka kuriérom a jeho doručenie spoločnosti Besteron a.s. Besteron a.s. po doručení vyhodnotí povahu poruchy Zariadenia. Ak má Zariadenie poruchu, na ktorú sa vzťahuje Obmedzená Záruka, Besteron a.s. takéto Zariadenie Obchodníkovi bezplatne vymení a poskytne mu vhodné náhradné Zariadenie.

 

5.6 Zariadenie bude v čase predaja a počas trvania Záručnej Doby v súlade s požiadavkami PCI/DSS. Po uplynutí Záručnej Doby Besteron a.s. neručí a nezodpovedá za súlad Zariadenia s PCI/DSS alebo s akýmikoľvek inými požiadavkami vzťahujúcimi sa na Zariadenie. S výnimkou vyššie uvedenej zodpovednosti za zhodu s PCI/DSS počas Záručnej Doby a Obmedzenej Záruky, Besteron a.s. nezodpovedá za použitie alebo údržbu Zariadenia a Príslušenstva, ich nefunkčnosť, ich opravu alebo servis.

 

5.7 Poplatky Besteron a.s. uvedené v Sadzobníku sa vzťahujú na (i) opravu alebo výmenu Zariadenia v súvislosti s jeho poškodením alebo poruchou, na ktoré sa nevzťahuje Obmedzená Záruka počas Záručnej Doby, a (ii) akúkoľvek opravu alebo výmenu Zariadenia po uplynutí Záručnej Doby, a (iii) poskytnutie náhradného Zariadenia počas trvania opravy alebo výmeny v prípade, ak sa na opravu alebo výmenu Zariadenia s poruchou nevzťahuje Obmedzená Záruka.

 

5.8 Odstránenie Softvéru: Po uplynutí doby trvania Zmluvy, alebo po ukončení Zmluvy, alebo vždy keď je POS Terminál mimo prevádzky (z iného dôvodu ako pre dočasnú údržbu alebo sezónne pozastavenie prevádzky), Obchodník umožní Besteron a.s. odstrániť a vymazať Softvér nainštalovaný v POS Terminále, a za týmto účelom poskytne Besteron a.s. všetku potrebnú súčinnosť. Obchodník na základe žiadosti Besteron a.s. (i) umožní Besteron a.s. fyzický prístup k POS Terminálu v mieste prevádzky Obchodníka za účelom odstránenia a výmazu Softvéru, (ii) odstráni alebo vymaže Softvér podľa pokynov Besteron a.s. a na požiadanie Besteron a.s. potvrdí odstránenie/výmaz Softvéru, alebo (iii) na vlastné náklady zašle POS Terminál za účelom odstránenia a výmazu Softvéru spoločnosťou Besteron a.s. v jej prevádzke. Besteron a.s. po odstránení a výmaze Softvéru v jeho prevádzke vráti POS Terminál Obchodníkovi.

 

 

6. PRENÁJOM POS

 

6.1 Ustanovenia uvedené v tejto Časti 6 sa vzťahujú len na prenájom Zariadenia Obchodníkovi (v prípade, ak je v Žiadosti o POS zvolená možnosť „Prenájom POS“).

 

6.2 Prenájom Zariadenia: Obchodník si prenajíma Zariadenie od Besteron a.s. za mesačné nájomné uvedené v Sadzobníku poplatkov alebo za mesačné nájomné za Prenájom POS uvedené v Žiadosti o POS („Mesačné Nájomné“). Besteron a.s. je vlastníkom Zariadenia a je oprávnená poskytnúť Obchodníkovi Zariadenie iného typu ako je uvedené v Žiadosti o POS, pokiaľ špecifikácia a vlastnosti poskytovaného Zariadenia sú na obdobnej úrovni Zariadeniu uvedenému v Žiadosti o POS.

 

6.3 Besteron a. s. má nárok požadovať od Obchodníka Kauciu v sume určenej Sadzobníkom poplatkov za každé prenajaté zariadenie, ktorá bude slúžiť na krytie prípadných škôd spôsobených Obchodníkom na zariadení, zmluvných pokút prípadne nedoplatkov Obchodníka. Kauciu môže Besteron a.s. podľa vlastného uváženia žiadať uhradiť osobitnou úhradou alebo môže o sumu kaucie znížiť sumu prostriedkov, ktorá má byť pripísaná Obchodníkovi na účet na základe prijatých transakcií. Kaucia bude Obchodníkovi po ukončení nájmu vrátená v plnej výške, ak Zariadenie bude vrátené čisté a v bezchybnom stave, resp. bez známok iného opotrebenia nad rámce opotrebenia spôsobeného bežným užívaním Zariadenia.. V prípade, že zariadenie bude vyžadovať výmenu alebo čistenie alebo opravu je Besteron a. s. oprávnená uspokojiť svoje nároky súvisiace s čistením, opravou alebo obstaraním nového Zariadenia (resp. všetky nároky podľa bodu 6.12.) z Kaucie.

 

6.4. Doba prenájmu: Obchodník si prenajíma Zariadenie na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov („Doba Prenájmu“), , ktorá plynie odo dňa doručenia Zariadenia Obchodníkovi. Strany sa dohodli, že po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, sa doba prenájmu Zariadenia automaticky predlžuje vždy o 12 mesiacov, a to až do momentu, pokiaľ nedôjde k ukončeniu prenájmu Zariadenia, a to písomnou výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou, zaslanou jednou zo Strán druhej zmluvnej Strane.

 

6.5 Vo výnimočných a opodstatnených prípadoch u sezónnych aktivít Obchodníka môže byť Doba prenájmu stanovená na kratšie obdobie. Doba prenájmu iná ako 36 mesiacov je dohodnutá medzi Obchodníkom a Besteron a.s.  písomnou formou v Zmluve. Podľa dĺžky doby prenájmu môže ísť o: (i) krátkodobý prenájom v trvaní 1 mesiac, (ii) alebo o sezónny prenájom v trvaní minimálne 4 mesiace. Doba prenájmu začína plynúť odo dňa doručenia Zariadenia Obchodníkovi. Strany sa dohodli, že Doba prenájmu môže byť predĺžená o 1 mesiac na základe písomného oznámenia e-mailom na e-mailovú adresu helpdesk@besteron.sk požiadavky na predlženie Obchodníkom spoločnosti Besteron najmenej 3 dni pred uplynutím Doby prenájmu.

 

6.6 Pri krátkodobom a sezónnom prenájme Zariadenia je výška mesačného nájomného stanovená sadzobníkom poplatkov Besteron alebo na základe písomnej dohody v Žiadosti o POS. Mesačné nájomné podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na každý mesiac predĺženej Doby prenájmu.

 

6.7 Obchodník jednostranne ukončí Zmluvu alebo Prenájom POS vo vzťahu ku konkrétnemu POS Terminálu / Terminálom pred uplynutím Doby Prenájmu, resp. pred uplynutím automaticky predĺženej lehoty podľa článku 6.4, alebo ak Besteron ukončí Zmluvu v súlade s článkom 12.4, Obchodník je povinný zaplatiť do 15 dní od obdržania faktúry od Besteron a.s. odinštalačný poplatok v hodnote 120 EUR (stodvadsať eur) bez DPH („Odinštalačný poplatok“). Okrem toho, ak Obchodník jednostranne ukončí Prenájom POS vo vzťahu ku konkrétnemu POS Terminálu / Terminálom pred uplynutím Doby Prenájmu, resp. pred uplynutím automaticky predĺženej lehoty podľa článku 6.3, alebo ak Besteron ukončí Zmluvu v súlade s článkom 12.4, je Obchodník taktiež povinný uhradiť do 15 dní od obdržania faktúry Besteronu zmluvnú pokutu 10 eur bez DPH mesačne za každý kalendárny mesiac na každé zariadenie, za ktoré by bol inak povinný uhradiť poplatok za Prenájom POS vo forme Mesačného Nájomného do konca Doby Prenájmu. 

 

6.8 Počas Doby Prenájmu Zariadenie nebude mať výrobné, mechanické a elektronické vady a bude v súlade s príslušnými požiadavkami PCI/DSS. S výnimkou podľa článkov 7.4 a 7.5 nižšie Besteron a.s. znáša všetky náklady na údržbu Zariadenia (jeho opravu alebo výmenu).

 

6.9 Obchodník je povinný oznámiť všetky zlyhania Zariadenia Call Centru Besteron. Besteron a.s. sa pokúsi vyriešiť príčiny zlyhania Zariadenia a obnoviť jeho prevádzku cez diaľkový prístup prostredníctvom asistenčnej služby Besteron (podpora 1. a 2. úrovne). Asistenčná služba Besteron sa pokúsi obnoviť prevádzku Zariadenia prostredníctvom telefonického rozhovoru s Obchodníkom a Obchodník je povinný nasledovať a dodržiavať všetky pokyny za účelom obnovenia prevádzky Zariadenia. V prípade, ak Zariadenie nie je možné uviesť do prevádzky prostredníctvom asistenčnej služby Besteron, podpora 2. úrovne Besteron, na základe jej vlastného uváženia: (i) navštívi prevádzku Obchodníka za účelom vykonania opravy Zariadenia, alebo (ii) zabezpečí vyzdvihnutie vadného Zariadenia v prevádzke Obchodníka kuriérom a poskytne náhradné Zariadenie. Besteron a.s. vyhodnotí povahu poruchy Zariadenia počas návštevy v prevádzke Obchodníka alebo po doručení Zariadenia.

 

6.10 Poplatky Besteron a.s. uvedené v Sadzobníku sa vzťahujú na opravu alebo výmenu Zariadenia v súvislosti s poškodením alebo poruchou v prípade i) zlyhania siete alebo nevhodnej prípravy prevádzky, (ii) nehôd, vandalizmu, poškodenia, nesprávneho použitia Zariadenia (vrátane nedbanlivosti Obchodníka), (iii) nedodržania pokynov týkajúcich sa používania Zariadenia uvedených v Prevádzkovom Manuále alebo iných pokynov Besteron a.s. Obchodníkovi, (iv) porúch alebo poškodení spôsobených akýmkoľvek softvérom, zdrojmi, príslušenstvom alebo iným dodatočným externým zariadením, ktoré Obchodníkovi neposkytla Besteron a.s., (v) porúch alebo poškodení spôsobených Obchodníkom, vrátane porúch a poškodení spôsobených neautorizovanou úpravou alebo opravou. Poplatky stanovené v Sadzobníku sa ďalej vzťahujú aj na prípady, kedy sa Besteron a.s. dostaví do miesta prevádzky Obchodníka za účelom vykonania opravy alebo údržby, avšak tieto nie je možné uskutočniť z dôvodov na strane Obchodníka, alebo v prípade, ak Obchodník požiadal Besteron a.s. o údržbu alebo opravu v prevádzke Obchodníka, ale žiadna porucha alebo zlyhanie Zariadenia neboli zistené. Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že batériové a akumulátorové jednotky dosiahnu oveľa rýchlejšie ich najdlhšiu životnosť, ak Zariadenie nie je nepretržite pripojené do zdroja elektrickej energie (napríklad počas sezónneho uzatvorenia prevádzok) alebo, v prípade akumulátorových jednotiek, opakovane plne vybité a znova nabité. Obchodník je povinný udržiavať Zariadenie nepretržite pripojené do zdroja elektrickej energie (okrem prípadov bežnej opravy alebo údržby.) 

 

6.11 Obchodník nezriadi, neumožní alebo nepovolí vznik akéhokoľvek vecného bremena alebo práva tretej osoby vo vzťahu k Zariadeniu, alebo jeho časti, dohodou alebo rozhodnutím súdu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Besteron a.s. a nie je oprávnený dať Zariadenie, alebo jeho časť, do podnájmu alebo ich ďalej prenajať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Besteron a.s.

 

6.12 Vrátenie Zariadenia: Do 14 dní po ukončení Zmluvy, alebo skončení akejkoľvek Doby Prenájmu, vo vzťahu ku konkrétnemu POS Terminálu z akéhokoľvek dôvodu, Obchodník zabezpečí doručenie POS terminálu, ktorému končí nájom spoločnosti Besteron a.s. (alebo jej poverenému zmluvnému partnerovi) na adresu, ktoryá bude vopred oznámený Obchodníkovi zo strany Besteron a.s. V prípade, že nebude spoločnosti Besteron a.s. doručený POS terminal v termíne 14 dní od ukončenia zmluvy, bude takýto POS Terminál považovaný za stratený a Obchodník bude povinný uhradiť Besteron a.s. Poplatok za stratu vo výške 296 eur bez DPH. Obchodník je povinný vrátiť všetky Zariadenia vyčistené, v dobrom stave a schopné prevádzky (s výnimkou bežného opotrebenia). Ak Obchodník vráti Zariadenie vadné alebo poškodené alebo Zariadenie, ktoré nie je v prevádzky-schopnom stave kvôli neautorizovanej zmene vo fyzickom vzhľade, neautorizovanom označení, špinavé alebo podobne, Besteron a.s. má nárok na úhradu poplatku za opravu podľa posúdenia výšky škody spoločnosťou Besteron a.s. až do výšky 150 eur bez DPH. V prípade, ak nebude možné Zariadenie opraviť, alebo sa oprava z obchodného hľadiska stane nevýhodná, má Besteron a.s. nárok na úhradu sumy za nové Zariadenie. 

 

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PRENÁJOM POS A KÚPU POS

 

7.1 Ustanovenia uvedené v tomto článku 7 sa vzťahujú na poskytnutie Zariadení formou Predaja POS, ako aj Prenájmu POS.

 

7.2 Doručenie: Zariadenie bude doručené Obchodníkovi kuriérom na jeho adresu uvedenú v Žiadosti o POS, alebo na inú adresu písomne potvrdenú Stranami.

 

7.3 Zmena nastavení Zariadenia: Zariadenie môže umožniť zmenu určitých parametrov alebo nastavení podľa špecifikácie Produktu. Za zmeny v nastaveniach Zariadenia požadované Obchodníkom je Obchodník povinný uhradiť spoločnosti Besteron a.s. sumy uvedené v Sadzobníku alebo iné sumy stanovené spoločnosťou Besteron a.s. Zmeny v nastaveniach Zariadenia môžu byť vykonané spoločnosťou Besteron a.s. na diaľku, alebo v mieste prevádzky, v závislosti od technických požiadaviek.

 

7.4 Inštalácia: Inštaláciu Zariadenia vykoná Obchodník sám (samoinštalácia) na základe pokynov pre inštaláciu obdržaných od Besteron a.s. vo forme dokumentu zaslaného spolu so Zariadením, alebo samostatne v elektronickej podobe. Všetky POS Terminály budú mať internetové pripojenie SLL a Obchodník pripojí POS Terminál k internetu. Obchodník je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie a telekomunikačného / internetového pripojenia a splniť iné technických požiadavky na zabezpečenie inštalácie a chodu Zariadenia, ktoré mu Besteron a.s. oznámila. Besteron a.s. poskytne Obchodníkovi osobitný inštalačný kód prostredníctvom SMS alebo emailom, ktorý musí Obchodník zadať do POS Terminálu počas inštalácie. Inštalácia v mieste prevádzky Obchodníka spoločnosťou Besteron a.s. nie je zahrnutá v cene, ale môže byť na požiadanie Obchodníka poskytnutá za dodatočný poplatok uvedený v Sadzobníku.

 

7.5 Prevádzka: Obchodník (i) je povinný zabezpečiť, aby Zariadenie bolo prevádzkované a používané výlučne na účely stanovené v Zmluve kvalifikovanými osobami v súlade s Prevádzkovým Manuálom a všetkými príslušnými prevádzkovými pokynmi poskytnutými Besteron a.s.; (ii) je počas Záručnej Doby (v prípade Predaja POS) alebo počas Doby Prenájmu (v prípade Prenájmu POS) povinný udržiavať Zariadenie v dobrom prevádzkovom stave (s výnimkou bežného opotrebenia); (iii) nesmie povoliť alebo umožniť akúkoľvek fyzickú zmenu alebo modifikáciu Zariadenia, alebo zmenu umiestnenia Zariadenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Besteron a.s.; (iv) je povinný umožniť spoločnosti Besteron a.s. alebo jej zástupcom vstúpiť do prevádzkových priestorov Obchodníka počas bežných pracovných hodín alebo inokedy na účely kontroly, testovania, alebo opravy, alebo úpravy Zariadenia; (v) je povinný udržiavať Zariadenie pripojené k internetovým alebo telekomunikačným sieťam podľa požiadaviek Besteron a.s. a (vii) nesmie manipulovať so štítkami alebo značkami na Zariadení preukazujúcimi vlastníctvo Zariadenia spoločnosťou Besteron a.s. (v prípade Prenájmu POS).

 

7.6 Určité POS Terminály dodané spoločnosťou Besteron a.s. pracujú s dočasnými dátovými SIM kartami. SIM karty dodávané spoločnosťou Besteron a.s. môžu byť použité výlučne na správy o kreditných / debetných transakciách, alebo správy o Zariadeniach dodaných spoločnosťou Besteron a.s.. Obchodník zodpovedá za všetky náklady spojené s neoprávneným použitím SIM kariet spoločnosti Besteron a.s. v prípade dodania POS Terminálu Obchodníkovi podľa Zmluvy.

 

8. SOFTVÉR

 

8.1 Zariadenie je poskytované s predinštalovanými platobnými aplikáciami, bezpečnostnými kľúčmi a iným softvérom, („Softvér“) ktorý je potrebný na riadne fungovanie Zariadenia v súlade s jeho funkcionalitou a na vykonávanie Prechodu Transakcií. Na dobu trvania tejto Zmluvy udeľuje Besteron a.s. Obchodníkovi nevýhradnú, neprevoditeľnú, obmedzenú licenciu na používanie Softvéru za účelom Prechodu Transakcií pri používaní Zariadenia.

 

8.2 Počas trvania Zmluvy je Besteron a.s. oprávnená na základe vlastného uváženia udržiavať, aktualizovať, upraviť, zmeniť, nahradiť alebo vymeniť akúkoľvek súčasť Softvéru a Besteron a.s. bude znášať všetky náklady týkajúce sa takejto zmeny, úpravy, náhrady alebo výmeny. Obchodník je povinný udržiavať POS Terminály pripojené (online) na údržbu a sťahovanie Softvéru na diaľku a je povinný vykonať ďalšie potrebné úkony požadované Besteron a.s. v súvislosti s vyššie uvedeným.

 

8.3 Obchodník nie je oprávnený sprístupniť, kopírovať, meniť, upravovať, dekompilovať (získavať zdrojový kód), prekladať, rozoberať, alebo iným spôsobom zisťovať akýmikoľvek prostriedkami akúkoľvek časť Softvéru alebo odstrániť (demontovať), mazať, blokovať, aktualizovať, upravovať alebo iným spôsobom meniť alebo deaktivovať Softvér v POS Terminále. Obchodník nie je oprávnený umožniť tretím stranám sprístupniť, kopírovať, meniť, upravovať, dekompilovať (získavať zdrojový kód), prekladať, rozoberať, alebo iným spôsobom zisťovať akýmikoľvek prostriedkami akúkoľvek časť Softvéru alebo odstrániť (demontovať), mazať, blokovať, aktualizovať, upravovať alebo iným spôsobom meniť alebo deaktivovať Softvér v POS Terminále.

 

 

9. ZÁVISLOSŤ TRETÍCH STRÁN

 

9.1 Obchodník berie na vedomie, že Zariadenie nemusí byť kompatibilné so systémami Obchodníka alebo tretej strany, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek systémov elektronických registračných pokladníc, a Besteron a.s. nie je povinná zabezpečiť kompatibilitu Zariadenia so systémami Obchodníka alebo tretej strany.

 

9.2 Na bezdrôtové POS Terminály sa môžu vzťahovať obmedzenia ovplyvňujúce ich výkon, pokrytie, spoľahlivosť a schopnosť spracovávať transakcie. Ak Obchodník prevádzkuje bezdrôtové POS Terminály, Obchodník týmto potvrdzuje, že si je vedomý a súhlasí s obmedzeniami, záväzkami a zodpovednosťou, ovplyvňujúcimi bezdrôtové POS Terminály, ktoré sú uvedené v Špecifikácii Produktu, ak je vyhotovená, alebo ktoré mu boli inak oznámené spoločnosťou Besteron a.s..

 

9.3 Povinnosť spoločnosti Besteron a.s. poskytnúť Zariadenie a plniť si svoje záväzky podľa tejto Zmluvy sú výslovne podmienené včasným plnením zo strany Obchodníka a akejkoľvek tretej strany, ktorú Obchodník angažuje a jej príslušných povinností a záväzkov, vrátane, nie však výlučne, dodávky energie a prevádzky telekomunikačnej linky a sietí potrebných na prevádzku Zariadenia. Besteron a.s. nezodpovedá za telekomunikačné siete prevádzkované tretími stranami alebo pripojiteľnosti Zariadenia do takýchto sietí.

 

10. PLATBY

 

10.1 Obchodník sa zaväzuje uhrádzať príslušné poplatky za Zariadenie a za ostatné služby poskytované podľa Zmluvy. Príslušné poplatky za Zariadenie, Príslušenstvo a za ostatné služby spoločnosti Besteron a.s. sú uvedené bez DPH.

 

10.2 Mesačné Nájomné a iné opakujúce sa platby budú účtované mesačne a všetky ostatné sumy budú účtované do 15 dní po dodaní, ak nie je uvedené inak.

 

10.3 Ak je Obchodník v omeškaní s úhradou príslušnej čiastky podľa tejto Zmluvy, Obchodník je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne zo splatnej sumy, a to odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni splatnosti až do zaplatenia. Ak Obchodník nezaplatí akúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto Zmluvy, Besteron a.s. je oprávnená, ale nie povinná, zaslať Obchodníkovi písomnú výzvu na zaplatenie. Ak je Obchodník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky po dobu viac ako 30 dní, Besteron a.s. je oprávnená pozastaviť poskytovanie všetkých služieb podľa Zmluvy o poskytovaní platobných služieb, a to až do úhrady splatnej čiastky spolu s úrokom z omeškania. Pozastavenie poskytovania služieb z dôvodu neuhradenia splatného záväzku Obchodníkom nie je porušením povinnosti Besteron a.s., a Besteron a.s. nezodpovedá za akékoľvek nároky v súvislosti s pozastavením poskytovania služieb. Ak je Obchodník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky po dobu viac ako 60 dní, Besteron a.s. je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitým účinkom.

 

10.4 Obchodník týmto berie na vedomie, že Besteron a.s. môže zrealizovať úhradu splatných pohľadávok tak, že o sumu neuhradených splatných pohľadávok zníži sumu prostriedkov, ktorá má byť pripísaná Obchodníkovi na účet na základe prijatých transakcií. Uvedené predstavuje započítanie pohľadávky Besteron a.s. voči Obchodníkovi proti pohľadávke Obchodníka na vydanie prijatej trans

 

11. ZODPOVEDNOSŤ

 

11.1 Pokiaľ v Zmluve alebo v týchto VOP nie je uvedené inak, pri porušení jednotlivých zmluvných povinností Strán, má poškodená Strana v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov právo na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti druhej Strany, ibaže porušujúca Strana preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

11.2 V prípade, ak Obchodník (i) poruší povinnosť zdržať sa akýchkoľvek zásahov do POS terminálov a ich Softvérového vybavenia, (ii) poruší podmienky licencie k dielam, ktoré sú súčasťou Softvérového vybavenia POS Terminálov podľa týchto VOP alebo (iii) podnikne iné nešpecifikované úkony s cieľom uskutočniť pomocou POS terminálu podvodnú platby, alebo inú neoprávnenú operáciu, bez ohľadu či sa jedná o preukázateľne identifikovaný nekalý neúspešný alebo úspešný pokus, tak je Obchodník povinný zaplatiť Besteron a.s. zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia.

 

11.3 V prípade, ak Obchodník poruší akúkoľvek inú povinnosť podľa Zmluvy alebo VOP, a toto porušenie neodstráni ani do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na toto porušenie zo strany Besteron a.s., je Obchodník povinný zaplatiť Besteron a.s. zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad porušenia, a to za každý aj začatý kalendárny týždeň omeškania so splnením predmetnej povinnosti. Ak sa porušenie týka viacerých Obchodných miest, zmluvná pokuta sa uplatní za každé dotknuté Obchodné miesto samostatne.

 

11.4 Obchodník je zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. Zaplatením zmluvnej pokuty takisto nie je dotknutý nárok Besteron a.s. na náhradu škody spôsobenej týmto porušením v celom rozsahu.

 

12. TRVANIE ZMLUVY

 

12.1 Zmluva o prenájme Zariadenia nadobúda účinnosť Dňom účinnosti a uzatvára sa na dobu určitú v trvaní po Dobu prenájmu, alebo predlženej Doby prenájmu až do momentu, pokiaľ nedôjde k ukončeniu Zmluvy jedným zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve. 

 

12.2 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, výpoveďou zmluvy jednej zo Strán alebo odstúpením od zmluvy podľa nasledujúcich bodov.

 

12.3 Každá zo Strán môže ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden (1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Strane. Strany sa dohodli, že k zániku Zmluvy na základe výpovede jednej zo Strán podľa tohto bodu môže dôjsť najskôr po uplynutí doby viazanosti trvania Zmluvy (to platí aj pri predĺžení zmluvy). Ak bude písomná výpoveď jednej zo Strán doručená druhej Strane skôr, ako jeden (1) mesiac pred uplynutím doby viazanosti trvania Zmluvy, dĺžka výpovednej doby sa predlžuje tak, že uplynie súčasne s uplynutím doby viazanosti trvania Zmluvy.

 

12.4 Besteron a.s. je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z niektorého z nasledovných dôvodov:

a) ak Obchodník neuhradí príslušnú čiastku podľa článku 10.3;

b) v prípade uskutočnenia alebo pokusu o uskutočnenie podvodnej platby platobnou kartou alebo inej neoprávnenej operácie zo strany Obchodníka (vrátane operácií voči tretím osobám), nedodržanie stanovených limitov na autorizáciu alebo zámerné pozmeňovanie účtovných dokladov pri prijímaní platobných kariet, alebo dôvodné podozrenie z takého konania.

c) opakované dôvodné reklamácie a sťažnosti zo strany zákazníkov Obchodníka na nedostatky spojené s používaním POS Terminálov u Obchodníka.

d) ak vo vzťahu k Obchodníkovi dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Obchodníka, návrhu na povolenie reštrukturalizácie Obchodníka, vstup Obchodníka do likvidácie alebo zásadné zhoršenie majetkových pomerov Obchodníka, ktoré môže mať podľa názoru Besteron a.s. podstatný dopad na schopnosť Obchodníka riadne si plniť záväzky zo Zmluvy;

e) ak Obchodník prestane prijímať platobné karty alebo nemá uzavretú platnú zmluvu o prijímaní platobných kariet s Poskytovateľom Platobných Služieb, a ktorého technická špecifikácia je zahrnutá spoločnosťou Besteron a.s. v Zariadení na vykonávanie Prechodu Transakcií;

f) ak Obchodník závažným spôsobom poruší akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, vrátane článku 7.5 a takéto porušenie nenapraví v lehote 30 Pracovných Dní nasledujúcich po písomnom oznámení o porušení Obchodníkovi, osobitne sa odvolávajúc na tento článok 12.4f);

g) ak je Obchodník uvedený na akomkoľvek oficiálnom sankčnom zozname, vrátane sankčných zoznamov Úradu kontroly zahraničných aktív Spojených štátov amerických (US Office of Foreign Assets Control, OFAC), sankčnom zozname EÚ a Bank of England.

 

12.5 Obchodník je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z niektorého z nasledovných dôvodov:

a) ak vo vzťahu k Besteron a.s. dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Besteron a.s., návrhu na povolenie reštrukturalizácie Besteron a.s., vstup Besteron a.s. do likvidácie alebo zásadné zhoršenie majetkových pomerov Besteron a.s., ktoré môže mať podľa názoru Obchodníka podstatný dopad na schopnosť Besteron a.s. riadne si plniť záväzky zo Zmluvy;

b) ak Besteron a.s. závažným spôsobom poruší akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a takéto porušenie nenapraví v lehote 30 Pracovných Dní nasledujúcich po písomnom oznámení o porušení Besteron a.s., osobitne sa odvolávajúc na tento článok 12.5b).

 

12.6 V prípade ukončenia Zmluvy odstúpením od Zmluvy v súlade s týmito VOP Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúcej Strany o odstúpení od Zmluvy druhej Strane. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté (i) nárok Besteron a.s. na úhradu poplatkov za poskytnuté plnenia, (ii) nárok Besteron a.s. na zaplatenie sankcií, (iii) nárok Besteron a.s. na náhradu škody, (iv) zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, voľby zákona a riešenia sporov a (v) iné ustanovenia, ktoré podľa vôle Strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 

12.7 Strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť výlučne spôsobmi uvedenými v tomto čl. 12; akékoľvek iné spôsoby ukončenia Zmluvy, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú výslovne vylúčené, a to v najširšom možnom rozsahu, v akom také vylúčenie neodporuje ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť.

 

13. MLČANLIVOSŤ

 

13.1 Dôverné Informácie sú:

a) akékoľvek údaje alebo informácie, ktoré sú obchodne a konkurenčne citlivé údaje a nie sú verejne dostupné a známe, vrátane, nie však výlučne, produktov, informácií o plánoch, marketingových stratégiách, financiách, prevádzke, vzťahoch so zákazníkmi, profiloch zákazníkov, odhadovaných predajoch, obchodných plánoch, a výsledkov podnikania v minulosti, súčasných a budúcich výsledkov podnikania Besteron a.s. alebo Obchodníka, ich spriaznených osôb, zákazníkov, klientov a dodávateľov;

b) akékoľvek vedecké alebo technické informácie, dizajn, proces, postup, vzorec alebo zlepšenie, ktoré majú obchodnú hodnotu a sú utajované, a ich dôvernosť poskytuje spoločnosti Besteron a.s. alebo Obchodníkovi alebo akejkoľvek z ich spriaznených osôb konkurenčnú výhodu oproti ich konkurentom;

c) všetky dôverné alebo vlastné koncepty, dokumentácia, správy, údaje, špecifikácie, počítačový softvér, zdrojový kód, objektový kód, vývojové diagramy, databázy, vynálezy, informácie, know how a obchodné tajomstvo, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú patentovateľné alebo predmetom autorského práva.

 

13.2 S výnimkou povolenia na základe predchádzajúceho písomného oznámenia druhej strany, každá strana:

a) obmedzí prístup svojich zamestnancov alebo zamestnancov jej spriaznených osôb k Dôverným Informáciám, ktoré obdržala, len na tých, ktorí o nich musia vedieť v súvislosti s výkonom práv a povinnosti podľa Zmluvy;

b) poučí svojich zamestnancov, ktorí majú prístup k Dôverným Informáciám o ich dôvernej povahe a o povinnosti zachovať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy;

c) zabezpečí ochranu Dôverných Informácií, aspoň na takej úrovni, akú poskytuje ochrane vlastných informácií a materiálov obdobných Dôverným Informáciám;

d) nezverejní a nesprístupní akékoľvek Dôverné Informácie, ktoré obdržala, tretím stranám;

 

13.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a obmedzenia sa nevzťahujú na akékoľvek Dôverné Informácie, ktoré:

a) boli verejne dostupné pred uzavretím tejto Zmluvy alebo sa následne stali verejne dostupné bez zavinenia príjemcu Dôverných Informácií;

b) boli ich príjemcom zákonne získané od tretej strany bez povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k takejto tretej strane;

c) už strana v súlade so zákonom mala k dispozícií pred ich doručením, priamo alebo nepriamo, od tretej strany;

d) musia byť zverejnené v súdnom alebo správnom konaní, alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, alebo musia byť zverejnené na základe zákona, v každom z týchto prípadov, ak je to možné, príslušná strana oznámi druhej strane povinnosť zverejnenia a umožní druhej strane, aby na vlastné náklady vynaložila primerané úsilie predísť zverejneniu;

e) sú následne a samostatne vytvorené zamestnancami, poradcami alebo zástupcami príjemcu bez ohľadu na Dôverné Informácie poskytnuté podľa tejto Zmluvy; alebo

f) sú zverejnené príjemcom na základe predchádzajúceho písomného súhlase druhej strany.

 

13.4 V prípade, ak pred uzavretím Zmluvy alebo v rámci jej plnenia Obchodník poskytne spoločnosti Besteron a.s. svoje osobné údaje (ak je Obchodník fyzickou osobou) alebo osobné údaje inej fyzickej osoby (osoby oprávnenej v mene a na účet Obchodníka konať alebo vykonávať konkrétne práva zo Zmluvy), ďalej len „dotknutá osoba“, Besteron a.s. bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na účely plnenia Zmluvy a v súlade so zákonom. Informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosťou Besteron a.s. sú zverejnené na web stránke besteron.sk (https://besteron.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/).

 

14. RÔZNE USTANOVENIA

 

14.1 Táto Zmluva a všetky vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

14.2 Výslovné ustanovenia Žiadosti o POS majú prednosť pred ustanoveniami VOP a Sadzobníka, s ktorými sú v rozpore.

 

14.3 Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dojednania a dohody medzi stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a je úplnou dohodou ohľadne jej predmetu.

 

14.4 Ak akýkoľvek súd rozhodne, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude nahradené takým platným a vymožiteľným ustanovením, ktoré vyjadruje úmysel strán a zmysel pôvodného ustanovenia.

 

14.5 Besteron a.s. je oprávnená na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Obchodníkovi previesť a postúpiť všetky alebo akékoľvek z jej práv a povinností podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu, ktorá je riadne oprávnená ponúkať služby podľa tejto Zmluvy Obchodníkovi. Práva a povinnosti Obchodníka patria výlučne Obchodníkovi a nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Besteron a.s., a to bez ohľadu na to, či sa prevod uskutočňuje na základe zmluvy alebo zo zákona.

 

14.6 Besteron a.s. môže zabezpečiť časť alebo všetky z poskytovaných služieb prostredníctvom subdodávateľa. Besteron a.s. má právo na výber subdodávateľov podľa vlastného uváženia.

 

14.7 Obchodník súhlasí s tým, že (i) akékoľvek započítanie pohľadávok Besteron a.s. proti prostriedkom, ktoré majú byť vydané Obchodníkovi na základe prijatých transakcií a (ii) akékoľvek zadržanie prostriedkov, ktoré majú byť vydané Obchodníkovi na základe prijatých transakcií nebude za žiadnych okolností považované za nesplnenie povinnosti alebo porušenie povinnosti na strane zákazníka Obchodníka (t.j. fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva úhradu v prospech Obchodníka).

 

14.8 Besteron a.s. je oprávnená jednostranne meniť tieto VOP, sadzobník poplatkov alebo Zmluvu kedykoľvek formou písomného oznámenia (vrátane emailu) príslušných zmien týchto VOP alebo Zmluvy Obchodníkovi. Zmeny týchto VOP alebo Zmluvy nadobudnú účinnosť uplynutím lehoty 2 mesiacov nasledujúcich po oznámení zmien Obchodníkovi, pokiaľ Obchodník tieto zmeny nenamietne v uvedenej 2- mesačnej lehote po ich oznámení. V prípade ak Obchodník namietne zmeny VOP alebo Zmluvy oznámené Besteron a.s., Besteron a.s. má právo ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou Obchodníkovi s výpovednou dobou 1 (jeden) týždeň. Všeobecné zmluvné podmienky alebo iné obvyklé podmienky nákupu alebo poskytovania služieb Obchodníka sa neuplatňujú a sú výslovne vylúčené.

 

 

Sadzobník poplatkov nájdete tu: www.besteron.sk/sadzobnik/

 

 

VOP nadobúda platnosť od 1.9.2023