Koncepcia AML

 

Koncepcia boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu spoločnosti Besteron a.s.

 

Spoločnosť Besteron a. s., so sídlom Teslova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 866 233, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka č.: 341/B je platobnou inštitúciou oprávnenou vykonávať platobné služby na základe licencie udelenej podľa zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách Národnou bankou Slovenska (ďalej len „Spoločnosť“) . V rámci svojej činnosti Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a boja proti terorizmu, hlavne ustanovenia zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a odporúčania Metodického usmernenia Národnej banky Slovenska č. 4/2019.


Spoločnosť má vypracovanú vlastnú Koncepciu ochrany v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaním terorizmu (ďalej len „koncepcia AML“). Koncepcia AML je presadzovaná štatutármi i dozornou radou Spoločnosti. Je zohľadnená aj v organizačnej štruktúre vytvorením samostatného oddelenia a určením zodpovednej osoby za oblasť AML.


Spoločnosť má vytvorený Programe vlastnej činnosti, ktorý sa pravidelne aktualizuje a ktorý je prístupný všetkým zamestnancom. Je vypracovaný s ohľadom na predmet činnosti Spoločnosti, klientelu, ako aj ponúkané služby.


Koncepcia AML obsahuje základné princípy, ktoré Spoločnosť uplatňuje vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom. Všetci zamestnanci každoročne absolvujú školenie AML.


Spoločnosť dodržuje zásadu „Know Your Customer“. V rámci toho identifikuje a overuje identifikáciu klientov, získava informácie o účele a charaktere ich obchodov, v učených prípadoch zisťuje vlastnícke vzťahy a konečných užívateľov výhod, zisťuje, či klient sa nenachádza na sankčných zoznamoch, všetky informácie archivuje a obchodný vzťah monitoruje podľa požiadaviek zákona č. 297/2008 Z.z. Spoločnosť neuzatvára obchodné vzťahy s klientmi, ktorí sa odmietnu identifikovať.


Program vlastnej činnosti obsahuje prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií, každý obchod je posudzovaný z hľadiska jeho neobvyklosti. Všetky obchodné operácie vyhodnotené ako neobvyklé sú v zmysle zákona hlásené Finančnej spravodajskej jednotke.

 


V Bratislave dňa 15.6.2023