Koncept AML

 

Koncept preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma Besteron a.s.

 

Podjetje Besteron a. s., s sedežem na naslovu Teslava 20, 821 02 Bratislava, Slovaška republika, ID številka: 47 866 233, vpisano v poslovni register okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek: Sa, št. vložka: 341/B je plačilo institucija, pooblaščena za opravljanje plačilnih storitev na podlagi dovoljenja, izdanega na podlagi zakona št. 492/2009 z.z. o plačilnih storitvah Národná banke Slovenska (v nadaljevanju "podjetje") . V okviru svoje dejavnosti Podjetje uporablja stroga pravila v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Slovaške republike v področja preprečevanja pranja denarja in boja proti terorizmu, predvsem določbe zakona št. 297/2008 o varstvo pred legalizacijo dohodkov iz kaznivih dejanj in varstvo pred financiranjem terorizma ter priporočila Metodološke smernice Narodne banke Slovaške št. 4/2019.


Podjetje je razvilo lasten koncept zaščite v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma (v nadaljevanju "koncept AML"). Koncept AML uveljavljajo statutarni organi in nadzorni svet Podjetja. Upošteva se tudi v organizacijski strukturi z oblikovanjem ločenega oddelka in imenovanja odgovorna oseba za področje AML.


Podjetje ima oblikovan Program lastne dejavnosti, ki se redno posodablja in je dostopen vsem zaposlenim. Pripravljen je glede na predmet dejavnosti podjetja, naročnike, kot tudi ponujene storitve.


Koncept AML vsebuje osnovna načela, ki jih družba uporablja v odnosu do strank, pa tudi v odnos do lastnih zaposlenih. Vsi zaposleni se vsako leto udeležijo usposabljanja AML. Podjetje se drži načela »Spoznaj svojo stranko«. V okviru tega identificira in preveri identifikacijo stranke, pridobiva informacije o namenu in naravi njihovih poslov ter v izvedenih primerih ugotavlja lastniška razmerja in končnih uporabnikov ugodnosti, ugotovi, ali stranka ni na seznamih sankcij, vse informacije arhivira in spremlja poslovni odnos po zahtevah zakona št. 297/2008 zb.


Podjetje ne sklepa poslovnih odnosov s strankami, ki se nočejo identificirati.

 

Program lastne dejavnosti vsebuje pregled oblik neobičajnega poslovanja. Za vsako dejavnost pri kateri oceni nenavadnost glede na njegovo poslovanje, je po zakonu obvezan, da vse nenavadne - neobičajne posle poroča finančni obveščevalni enoti.

 


V Bratislavi 1. oktobra 2022