Koncepce boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu společnosti Besteron a.s.

 

Společnost Besteron a. s., se sídlem Teslova 20, 821 02 Bratislava, Česká republika, IČO: 47 866 233,
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, Vložka č.: 341/B je platební
institucí oprávněnou provádět platební služby na základě licence udělené podle zákona 492/2009
Z.z. o platebních službách Národní bankou Slovenska (dále jen „Společnost“) . V rámci své činnosti
Společnost uplatňuje přísná pravidla v souladu s platnou legislativou Evropské unie a České republiky v
oblasti prevence praní špinavých peněz a boje proti terorismu, zejména ustanovení zákona 297/2008 o
ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu a doporučení
Metodického pokynu Národní banky Slovenska č.j. 4/2019.


Společnost má vypracovanou vlastní Koncepci ochrany v boji proti praní špinavých peněz a financováním
terorismu (dále jen „koncepce AML“). Koncepce AML je prosazována statutáři i dozorčí radou
Společnosti. Je zohledněna iv organizační struktuře vytvořením samostatného oddělení a určením
odpovědné osoby za oblast AML.


Společnost má vytvořen Programu vlastní činnosti, který se pravidelně aktualizuje a který je přístupný
všem zaměstnancům. Je vypracován s ohledem na předmět činnosti Společnosti, klientelu, jakož i
nabízené služby.


Koncepce AML obsahuje základní principy, které Společnost uplatňuje jak ve vztahu ke klientům, tak ve
vztahu k vlastním zaměstnancům. Všichni zaměstnanci každoročně absolvují školení AML.
Společnost dodržuje zásadu „Know Your Customer“. V rámci toho identifikuje a ověřuje identifikaci
klienty, získává informace o účelu a charakteru jejich obchodů, v učených případech zjišťuje vlastnické vztahy
a konečných uživatelů výhod, zjišťuje, zda klient se nenachází na sankčních seznamech, všechny informace
archivuje a obchodní vztah monitoruje dle požadavků zákona 297/2008 Sb.


Společnost neuzavírá obchodní vztahy s klienty, kteří se odmítnou identifikovat.


Program vlastní činnosti obsahuje přehled forem neobvyklých obchodních operací, každý obchod je
posuzován z hlediska jeho neobvyklosti. Všechny obchodní operace vyhodnocené jako neobvyklé jsou v
smyslu zákona hlášeny Finanční zpravodajské jednotce.

 


V Bratislavě dne 1.10.2022