Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvu o poskytnutí POS terminálu

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena mezi společností Besteron, a.s., IČO: 47 866 233, se sídlem Teslová 20 /A, 821 02 Bratislava, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 6004/B, („B“ ) a Obchodníkem.

(B a Obchodník každý jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

 

2. ÚČINNOST A UKONČENÍ

 

2.1. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti mezi Stranami po písemném potvrzení přijetí Žádosti o POS předložené Obchodníkem ze strany B nebo doručením Zařízení v souladu s Žádostí o POS, podle toho, co nastane dříve („Den Účinnosti“).

 

3. DEFINICE

 

3.1. Pojmy v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený níže nebo jaký je výslovně uveden v jiné části těchto VOP:

a) Příslušenství znamená hardware nebo jiné příslušenství uvedené v Žádosti o POS a/nebo v Ceníku;

b) Poskytovatel Platebních Služeb je poskytovatel platebních služeb, se kterým má Obchodník uzavřenou smlouvu o přijímání platebních karet a vyrovnání závazků vznikajících při používání platebních karet;

c) Host Systém Poskytovatele Platebních Služeb je technický host systém specifikovaný Poskytovatelem Platebních Služeb, který byl přijat a zaveden společností B v jejím systému za účelem provádění Přesměrování Transakcí (v anglickém jazyce: Transaction Switching);

d) Smlouva jsou společně všechny následující dokumenty uzavřené mezi Obchodníkem a B: Žádost o POS, tyto VOP, Ceník a Provozní Manuál (v anglickém jazyce: Operating Guide);

e) Pracovní Den znamená každý pracovní den mezi pondělím a pátkem (včetně), s výjimkou dnů pracovního klidu a státních svátků stanovených právními předpisy ve Slovenské republice;

f) Důvěrné informace má význam uvedený v článku 13.1;

g) Odinstalační poplatek má význam uvedený v článku 6.4;

h) Den Účinnosti má význam uvedený v článku 2.1;

i) „zařízením“ zařízení specifikované v Žádosti o POS, které bude dodáno v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně Příslušenství uvedeného v Žádosti o POS;

j) Call Centrum B znamená zvláštní telefonní číslo, na kterém B poskytuje asistenční službu (v anglickém jazyce: Helpdesk) 1. a 2. úrovně;

k) VOP jsou tyto všeobecné podmínky vztahující se na Smlouvu o poskytnutí POS Terminálu;

l) Obchodník je obchodník uvedený v Žádosti o POS;

m) Obchodní místo je provoz nebo jiné obchodní místo Obchodníka, ve kterém je umístěn POS Terminál;

n) Minimální Doba Pronájmu má význam uvedený v článku 6.3;

o) Měsíční Nájemné má význam uvedený v článku 6.2;

p) PCI/DSS znamená Standardy ochrany údajů v sektoru platebních karet (Payment Card Industry Data Security Standards), jak jsou stanoveny VISA a MasterCards;

q) Žádost o POS znamená návrh Obchodníka na uzavření Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu;

r) Koupě POS má význam uvedený v článku 4.1;

s) Pronájem POS má význam uvedený v článku 4.1;

t) Ceník je ceník zveřejněný nebo poskytnutý B Obchodníkovi, který obsahuje poplatky za Zařízení, příslušenství a jiné poplatky za služby nabídnuté B, v platném znění;

u) Specifikace Produktu je samostatná specifikace produktu, která tvoří součást Žádosti o POS, nebo je přílohou Žádosti o POS, která blíže vymezuje Zařízení;

v) Doba Pronájmu je doba, po kterou B poskytuje Zařízení Obchodníkovi v souladu s možností Pronájmu POS;

w) Software má význam uvedený v článku 8.1;

x) Záruční Doba má význam uvedený v článku 5.3.

 

4. OBSAH SMLOUVY

 

4.1. Podle toho jakou možnost Obchodník zvolil v Žádosti o POS, B (i) prodá Zařízení Obchodníkovi podle článku 5 („Koupa POS“), nebo (ii) pronajme Zařízení Obchodníkovi podle článku 6 („Pronájem POS“), a to za podmínek uvedených v těchto VOP. V případě, že v Žádosti o POS není uvedeno, zda Obchodník má zájem o Pronájem POS nebo Koupi POS, nebo jsou-li zvoleny obě možnosti, Zařízení bude poskytnuto Obchodníkovi ve formě Koupy POS.

 

4.2 Zařízení bude odpovídat specifikaci uvedené v Žádosti o POS a Specifikace Produktu, pokud byla vyhotovena, a poskytuje se výlučně za účelem jeho použití k provádění transakcí elektronickými platebními kartami. S výhradou článku 3 B připojí po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu POS Terminál do jejího host systému a umožní přechod platebních transakcí z a do Host systému Poskytovatele Platebních Služeb („Přechod Transakcí“).

 

5. KOUPA POS

 

5.1 Ustanovení uvedená v této Části 5 se vztahují pouze na prodej Zařízení Obchodníkovi (v případě, je-li v Žádosti o POS zvolena možnost „Koupa POS“).

 

5.2 Koupě Zařízení: Obchodník si kupuje Zařízení od B za cenu za Koupi POS stanovenou v Ceníku, nebo za cenu jinak písemně dohodnutou mezi Obchodníkem a B.

 

5.3 Záruka: B ručí, že během období 12 měsíců ode dne doručení jakýchkoliv částí („Záruční Doba“) Obchodníkovi bude Zařízení bez výrobních, mechanických nebo elektronických vad („Omezená Záruka“). Omezená Záruka se nevztahuje na případy (i) selhání sítě nebo nevhodné přípravy provozu, (ii) nehod, vandalismu, poškození, nesprávného použití Zařízení (včetně nedbalosti Obchodníka), (iii) živelných pohrom jako poškození v důsledku záplav nebo v důsledku blesku, ( iv) nedodržení pokynů týkajících se používání Zařízení uvedených v Provozním Manuálu nebo jiných pokynů B Obchodníkovi, (v) poruch nebo poškození způsobených jakýmkoli softwarem, zdroji, příslušenstvím nebo jiným dodatečným externím zařízením, které Obchodníkovi neposkytla B, (vi) poruch nebo poškození způsobených Obchodníkem , včetně neautorizované úpravy nebo opravy. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že bateriové a akumulátorové jednotky dosáhnou mnohem rychleji jejich nejdelší životnosti, pokud Zařízení není nepřetržitě připojeno do zdroje elektrické energie (například během sezónního uzavření provozů) nebo, v případě akumulátorových jednotek, opakovaně plně vybito a znovu nabito.

 

5.4. Záruční servis bude poskytnut následovně:

a) Obchodník je povinen oznámit všechna selhání Zařízení Call Centru B. B se pokusí vyřešit příčiny selhání Zařízení a obnovit jeho provoz přes dálkový přístup prostřednictvím asistenční služby B (podpora 1. a 2. úrovně). Asistenční služba B se pokusí obnovit provoz Zařízení prostřednictvím telefonického rozhovoru s Obchodníkem a Obchodník je povinen následovat a dodržovat všechny pokyny B za účelem obnovení provozu Zařízení.

b) V případě, že Zařízení nelze uvést do provozu prostřednictvím asistenční služby B, podpora 2. úrovně B zajistí vyzvednutí vadného Zařízení v provozu Obchodníka kurýrem a jeho doručení společnosti B. B po doručení vyhodnotí povahu poruchy Zařízení. Má-li Zařízení závadu, na kterou se vztahuje Omezená Záruka, B takové Zařízení Obchodníkovi bezplatně vymění a poskytne mu vhodné náhradní Zařízení.

 

5.5 Zařízení bude v době prodeje a po dobu trvání Záruční Doby v souladu s požadavky PCI/DSS. Po uplynutí Záruční Doby B neručí a neodpovídá za soulad Zařízení s PCI/DSS nebo s jakýmikoli jinými požadavky vztahujícími se na Zařízení. S výjimkou výše uvedené odpovědnosti za shodu s PCI/DSS během Záruční Doby a Omezené Záruky, B neodpovídá za použití nebo údržbu Zařízení a Příslušenství, jejich nefunkčnost, jejich opravu nebo servis.

 

5.6 Poplatky B uvedené v Ceníku se vztahují na (i) opravu nebo výměnu Zařízení v souvislosti s jeho poškozením nebo poruchou, na které se nevztahuje Omezená Záruka během Záruční Doby, a (ii) jakoukoli opravu nebo výměnu Zařízení po uplynutí Záruční Doby, a ( iii) poskytnutí náhradního Zařízení po dobu trvání opravy nebo výměny v případě, že se na opravu nebo výměnu Zařízení s poruchou nevztahuje Omezená Záruka.

 

5.7 Odstranění Softwaru: Po uplynutí doby trvání Smlouvy, nebo po ukončení Smlouvy, nebo vždy když je POS Terminál mimo provoz (z jiného důvodu než pro dočasnou údržbu nebo sezónní pozastavení provozu), Obchodník umožní B odstranit a vymazat Software nainstalovaný v POS Terminálu, a za tímto účelem poskytne B veškerou potřebnou součinnost. Obchodník na základě žádosti B (i) umožní B fyzický přístup k POS Terminálu v místě provozu Obchodníka za účelem odstranění a výmazu Softwaru, (ii) odstraní nebo vymaže Software podle pokynů B a na požádání B potvrdí odstranění/výmaz Softwaru, nebo (iii) na vlastní náklady zašle POS Terminál za účelem odstranění a výmazu Softwaru společností B v jejím provozu. B po odstranění a výmazu Softwaru v jeho provozu vrátí POS Terminál Obchodníkovi.

 

5.8 Objednání zařízení prostřednictvím e-shopu nepředstavuje automatickou koupi zařízení. Po odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu bude zákazníka následně kontaktovat obchodní oddělení a objednávka bude zpracována jako Žádost o POS.

 

6. PRONÁJEM POS

 

6.1 Ustanovení uvedená v této Části 6 se vztahují pouze na pronájem Zařízení Obchodníkovi (v případě, je-li v Žádosti o POS zvolena možnost „Pronájem POS“).

 

6.2 Pronájem Zařízení (dále také jako „Pronájem POS“): Obchodník si pronajímá Zařízení od B za měsíční nájemné uvedené v Žádosti o POS, nebo za měsíční nájemné za Pronájem POS uvedené v Ceníku, nebo za jinou cenu dohodnutou mezi Obchodníkem a B v písemné formě („Měsíční Nájemné“). B je vlastníkem Zařízení a je oprávněn poskytnout Obchodníkovi Zařízení jiného typu než je uvedeno v Žádosti o POS, pokud specifikace a vlastnosti poskytovaného Zařízení jsou na obdobné úrovni Zařízení uvedenému v Žádosti o POS.

 

6.3 Doba pronájmu: Obchodník si pronajímá Zařízení na dobu určitou v trvání 36 měsíců, nebo jinou dobu pronájmu dohodnutou mezi Obchodníkem a B v písemné formě („Minimální Doba Pronájmu“), která běží ode dne doručení Zařízení Obchodníkovi. Strany se dohodly, že po uplynutí lhůty podle předchozí věty, se doba pronájmu Zařízení automaticky prodlužuje vždy o 12 měsíců, a to až do momentu, dokud nedojde k ukončení pronájmu Zařízení, a to písemnou výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou, zaslanou jednou ze Stran druhé smluvní Straně.

 

6.4. Pokud Obchodník jednostranně ukončí Smlouvu nebo Pronájem POS ve vztahu ke konkrétnímu POS Terminálu / Terminálům před uplynutím Minimální Doby Pronájmu, resp. před uplynutím automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.3, nebo pokud B ukončí Smlouvu v souladu s článkem 4, Obchodník je povinen zaplatit do 15 dnů od obdržení faktury B odinstalační poplatek v hodnotě 60 EUR (šedesát euro) bez DPH („Odinstalační poplatek“). Kromě toho, pokud Obchodník jednostranně ukončí Smlouvu nebo Pronájem POS ve vztahu ke konkrétnímu POS Terminálu / Terminálům před uplynutím Minimální Doby Pronájmu, resp. před uplynutím automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.3, nebo pokud B ukončí Smlouvu v souladu s článkem 12.4, je Obchodník také povinen uhradit do 15 dnů od obdržení faktury B smluvní pokutu v částce, kterou by byl jinak povinen uhradit za Pronájem POS ve formě Měsíčního Nájemného. v období od ukončení Smlouvy nebo Pronájmu POS do konce Minimální Doby Pronájmu, resp. do konce automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.3.

 

6.5 Během Doby Pronájmu Zařízení nebude mít výrobní, mechanické a elektronické vady a bude v souladu s příslušnými požadavky PCI/DSS. S výjimkou dle článků 4 a 7.5 níže B nese veškeré náklady na údržbu Zařízení (jeho opravu nebo výměnu).

 

6.6 Obchodník je povinen oznámit všechna selhání Zařízení Call Centru B. B se pokusí vyřešit příčiny selhání Zařízení a obnovit jeho provoz přes dálkový přístup prostřednictvím asistenční služby B (podpora 1. a 2. úrovně). Asistenční služba B se pokusí obnovit provoz Zařízení prostřednictvím telefonického rozhovoru s Obchodníkem a Obchodník je povinen následovat a dodržovat všechny pokyny B za účelem obnovení provozu Zařízení. V případě, že Zařízení nelze uvést do provozu prostřednictvím asistenční služby B, podpora 2. úrovně B, na základě jejího vlastního uvážení: (i) navštíví provoz Obchodníka za účelem provedení opravy Zařízení, nebo (ii) zajistí vyzvednutí vadného Zařízení v provozu Obchodníka kurýrem a poskytne náhradní Zařízení. B vyhodnotí povahu poruchy Zařízení během návštěvy v provozu Obchodníka nebo po doručení Zařízení.

 

6.7 Poplatky B uvedené v Ceníku se vztahují na opravu nebo výměnu Zařízení v souvislosti s poškozením nebo poruchou v případě i) selhání sítě nebo nevhodné přípravy provozu, (ii) nehod, vandalismu, poškození, nesprávného použití Zařízení (včetně nedbalosti Obchodníka), (iii ) nedodržení pokynů týkajících se používání Zařízení uvedených v Provozním Manuálu nebo jiných pokynů B Obchodníkovi, (iv) poruch nebo poškození způsobených jakýmkoli softwarem, zdroji, příslušenstvím nebo jiným dodatečným externím zařízením, které Obchodníkovi neposkytla , (v) poruch nebo poškození způsobených Obchodníkem, včetně poruch a poškození způsobených neautorizovanou úpravou nebo opravou. Poplatky B stanovené v Ceníku se dále vztahují i ​​na případy, kdy se B dostaví do místa provozu Obchodníka za účelem provedení opravy nebo údržby, avšak tyto nelze uskutečnit z důvodů na straně Obchodníka, nebo v případě, že Obchodník požádal B o údržbu nebo opravu v provozu Obchodníka, ale žádná porucha nebo selhání Zařízení nebyly zjištěny. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že bateriové a akumulátorové jednotky dosáhnou mnohem rychleji jejich nejdelší životnosti, pokud Zařízení není nepřetržitě připojeno do zdroje elektrické energie (například během sezónního uzavření provozů) nebo, v případě akumulátorových jednotek, opakovaně plně vybito a znovu nabito. Obchodník je povinen udržovat Zařízení nepřetržitě připojené do zdroje elektrické energie (kromě případů běžné opravy nebo údržby.)

 

6.8 Obchodník nezřídí, neumožní nebo nepovolí vznik jakéhokoli věcného břemene nebo práva třetí osoby ve vztahu k Zařízení, nebo jeho části, dohodou nebo rozhodnutím soudu, bez předchozího písemného souhlasu B a není oprávněn dát Zařízení, nebo jeho část, do podnájmu nebo je dále pronajmout bez předchozího písemného souhlasu společnosti B.

 

6.9 Vrácení Zařízení: Do 5 pracovních dnů po skončení platnosti, nebo po ukončení Smlouvy, nebo skončení jakékoli Doby Pronájmu, ve vztahu ke konkrétnímu POS Terminálu z jakéhokoli důvodu, Obchodník zajistí dostupnost POS terminálu pro převzetí B (nebo pověřeným smluvním partnerem B) na adrese Obchodníka v termínu, který bude předem oznámen Obchodníkovi ze strany B. V případě, že B není umožněno převzít POS terminal od Obchodníka v oznámeném termínu, B oznámí Obchodníkovi nový termín převzetí POS terminálu. Pokud nebude B umožněno převzít POS terminal ani v náhradním termínu, bude takový POS Terminál považován za ztracený a Obchodník bude povinen uhradit B Poplatek za ztrátu ve výši 350 eur bez DPH. Obchodník je povinen vrátit všechna Zařízení vyčištěná, v dobrém stavu a schopná provozu (s výjimkou běžného opotřebení). Pokud Obchodník vrátí Zařízení vadné nebo poškozené nebo Zařízení, které není v provozu-schopném stavu kvůli neautorizované změně ve fyzickém vzhledu, neautorizovaném označení, špinavé nebo podobně, B má nárok na úhradu poplatku za opravu ve výši 80 eur bez DPH. V případě, pokud není možné Zařízení opravit, nebo pokud je oprava z obchodního hlediska nevýhodná, má B nárok na úhradu částky za nové Zařízení.

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PRONÁJEM POS A KOUPU POS

 

7.1 Ustanovení uvedená v tomto článku 7 se vztahují na poskytnutí Zařízení formou Koupě POS, jakož i Pronájmu POS.

 

7.2 Doručení: Zařízení bude doručeno Obchodníkovi kurýrem na jeho adresu uvedenou v Žádosti o POS, nebo na jinou adresu písemně potvrzenou Stranami.

 

7.3 Změna nastavení Zařízení: Zařízení může umožnit změnu určitých parametrů nebo nastavení podle Specifikace Produktu. Za změny v nastaveních Zařízení požadované Obchodníkem je Obchodník povinen uhradit B částky uvedené v Ceníku nebo jiné částky stanovené B. Změny v nastaveních Zařízení mohou být provedeny společností B na dálku nebo v místě provozu, v závislosti na technických požadavcích.

 

7.4 Instalace: Instalaci Zařízení provede Obchodník sám (samoinstalace) na základě pokynů pro instalaci obdržených od B ve formě dokumentu zaslaného spolu se Zařízením, nebo samostatně v elektronické podobě. Všechny POS Terminály budou mít internetové připojení SLL a Obchodník připojí POS Terminál k internetu. Obchodník je povinen zajistit nepřetržitou dodávku elektrické energie a telekomunikačního / internetového připojení a splnit jiné technické požadavky na zabezpečení instalace a chodu Zařízení, které mu B oznámila. B poskytne Obchodníkovi zvláštní instalační kód prostřednictvím SMS nebo emailem, který musí Obchodník zadat do POS Terminálu během instalace. Instalace v místě provozu Obchodníka společností B není zahrnuta v ceně, ale může být na požádání Obchodníka poskytnuta za dodatečný poplatek uvedený v Ceníku.

 

7.5 Provoz: Obchodník (i) je povinen zajistit, aby Zařízení bylo provozováno a používáno výlučně pro účely stanovené ve Smlouvě kvalifikovanými osobami v souladu s Provozním Manuálem a všemi příslušnými provozními pokyny poskytnutými B; (ii) je po dobu Záruční Doby (v případě Koupy POS) nebo během Doby Pronájmu (v případě Pronájmu POS) povinen udržovat Zařízení v dobrém provozním stavu (s výjimkou běžného opotřebení); (iii) nesmí povolit nebo umožnit jakoukoli fyzickou změnu nebo modifikaci Zařízení, nebo změnu umístění Zařízení, bez předchozího písemného souhlasu B; (iv) je povinen umožnit společnosti B nebo jejím zástupcům vstoupit do provozních prostor Obchodníka během běžných pracovních hodin nebo jindy pro účely kontroly, testování nebo opravy nebo úpravy Zařízení; (v) je povinen udržovat Zařízení připojené k internetovým nebo telekomunikačním sítím podle požadavků B a (vii) nesmí manipulovat se štítky nebo značkami na Zařízení prokazujícími vlastnictví Zařízení společností B (v případě Pronájmu POS).

 

7.6 Určité POS Terminály dodané společností B pracují s dočasnými datovými SIM kartami. SIM karty dodávané společností B mohou být použity výlučně pro zprávy o kreditních / debetních transakcích, nebo zprávy o Zařízeních dodaných společností B. Obchodník odpovídá za veškeré náklady spojené s neoprávněným použitím SIM karet společnosti B v případě dodání POS Terminálu Obchodníkovi dle Smlouvy.

 

7.7 Obchodník je povinen oznámit společnosti B veškeré změny podmínek akceptace karet stanovené ve smlouvě mezi Obchodníkem a Poskytovatelem Platebních Služeb, nebo na základě smlouvy mezi Obchodníkem a Poskytovatelem Platebních Služeb, nebo technické změny host systému Poskytovatele Platebních Služeb.

 

8. SOFTWARE

 

8.1 Zařízení je poskytováno s předinstalovanými platebními aplikacemi, bezpečnostními klíči a jiným softwarem, („Software“) který je potřebný pro řádné fungování Zařízení v souladu s jeho funkcionalitou a pro provádění Přechodu Transakcí. Na dobu trvání této Smlouvy uděluje B Obchodníkovi nevýhradní, nepřevoditelnou, omezenou licenci na používání Softwaru za účelem Přechodu Transakcí při používání Zařízení.

 

8.2 Po dobu trvání Smlouvy je B oprávněna na základě vlastního uvážení udržovat, aktualizovat, upravit, změnit, nahradit nebo vyměnit jakoukoli součást Softwaru a B bude nést veškeré náklady týkající se takové změny, úpravy, náhrady nebo výměny. Obchodník je povinen udržovat POS Terminály připojené (online) pro údržbu a stahování Softwaru na dálku a je povinen provést další potřebné úkony požadované B v souvislosti s výše uvedeným.

 

8.3 Obchodník není oprávněn zpřístupnit, kopírovat, měnit, upravovat, dekompilovat (získávat zdrojový kód), překládat, rozebírat nebo jiným způsobem zjišťovat jakýmikoli prostředky jakoukoli část Softwaru nebo odstranit (demontovat), mazat, blokovat, aktualizovat, upravovat nebo jiným nebo deaktivovat Software v POS Terminálu. Obchodník není oprávněn umožnit třetím stranám zpřístupnit, kopírovat, měnit, upravovat, dekompilovat (získávat zdrojový kód), překládat, rozebírat, nebo jiným způsobem zjišťovat jakýmikoli prostředky jakoukoli část Softwaru nebo odstranit (demontovat), mazat, blokovat, aktualizovat, upravovat způsobem měnit nebo deaktivovat Software v POS Terminálu.

 

9. ZÁVISLOST TŘETÍCH STRAN

 

9.1 Obchodník bere na vědomí, že Zařízení nemusí být kompatibilní se systémy Obchodníka nebo třetí strany, včetně, nikoli však výlučně, jakýchkoli systémů elektronických registračních pokladen, a B není povinna zajistit kompatibilitu Zařízení se systémy Obchodníka nebo třetí strany.

 

9.2 Na bezdrátové POS Terminály se mohou vztahovat omezení ovlivňující jejich výkon, pokrytí, spolehlivost a schopnost zpracovávat transakce. Pokud Obchodník provozuje bezdrátové POS Terminály, Obchodník tímto potvrzuje, že si je vědom a souhlasí s omezeními, závazky a odpovědností, ovlivňujícími bezdrátové POS Terminály, které jsou uvedeny ve Specifikace Produktu, pokud je vyhotovena, nebo které mu byly jinak oznámeny společností B.

 

9.3 Povinnost společnosti B poskytnout Zařízení a plnit své závazky podle této Smlouvy jsou výslovně podmíněny včasným plněním ze strany Obchodníka a jakékoli třetí strany, kterou Obchodník angažuje a jejích příslušných povinností a závazků, včetně, nikoli však výlučně, dodávky energie a provozu telekomunikační linky a sítí potřebných k provozu Zařízení. B neodpovídá za telekomunikační sítě provozované třetími stranami nebo připojitelnosti Zařízení do takových sítí.

 

10. PLATBY

 

10.1 Obchodník se zavazuje uhrazovat příslušné poplatky za Zařízení a za ostatní služby poskytované podle této Smlouvy. Příslušné poplatky za Zařízení, Příslušenství a za ostatní služby společnosti B jsou uvedeny bez DPH.

 

10.2 Měsíční Nájemné a jiné opakující se platby budou účtovány měsíčně a všechny ostatní částky budou účtovány do 15 dnů po dodání, není-li uvedeno jinak.

 

10.3 Je-li Obchodník v prodlení s úhradou příslušné částky podle této Smlouvy, Obchodník je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně ze splatné částky, a to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti až do zaplacení. Pokud Obchodník nezaplatí jakoukoli částku splatnou podle této Smlouvy, B je oprávněné, ale ne povinné, zaslat Obchodníkovi písemnou výzvu k zaplacení. Je-li Obchodník v prodlení s úhradou jakékoli splatné částky po dobu více než 30 dnů, B je oprávněno pozastavit poskytování všech služeb podle této Smlouvy, a to až do úhrady splatné částky spolu s úrokem z prodlení. Pozastavení poskytování služeb z důvodu neuhrazení splatného závazku Obchodníkem není porušením povinnosti B dle této Smlouvy, a B neodpovídá za jakékoli nároky v souvislosti s pozastavením poskytování služeb. Je-li Obchodník v prodlení s úhradou jakékoli splatné částky po dobu více než 60 dnů, B je oprávněno odstoupit od této Smlouvy s okamžitým účinkem.

 

10.4 Obchodník tímto zmocňuje a umožňuje B zrealizovat úhradu splatných pohledávek formou SEPA inkasa mezi podnikateli (v anglickém jazyce: SEPA Business To Business Direct Debit process), pokud Žádost o POS nestanoví jinak. Obchodník je povinen po dobu trvání této Smlouvy udržovat kladný zůstatek na účtu uvedeném v Žádosti o POS za účelem úhrady pohledávek B formou SEPA inkasa podle této Smlouvy. Není-li v Žádosti o POS uvedena úhrada prostřednictvím SEPA inkasa mezi podnikateli, všechny faktury jsou Obchodníkem splatné ve lhůtě 5 Pracovních Dnů po doručení faktury, v eurech elektronickým převodem na bankovní účty určené společností B.

 

11. ODPOVĚDNOST

 

11.1 Pokud ve Smlouvě nebo v těchto VOP není uvedeno jinak, při porušení jednotlivých smluvních povinností Stran, má poškozená Strana ve smyslu ustanovení § 373 a násl. zákona 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti druhé Strany, ledaže porušující Strana prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

 

11.2 V případě, že Obchodník (i) poruší povinnost zdržet se jakýchkoliv zásahů do POS terminálů a jejich Softwarového vybavení, (ii) poruší podmínky licence k dílům, které jsou součástí Softwarového vybavení POS Terminálů podle těchto VOP nebo (iii) podnikne jiné nespecifikované úkony s cílem uskutečnit pomocí POS terminálu podvodnou platby, nebo jinou neoprávněnou operaci, bez ohledu zda se jedná o prokazatelně identifikovaný nekalý neúspěšný nebo úspěšný pokus, tak je Obchodník povinen zaplatit B smluvní pokutu ve výši 5.000,- EUR (slovy: pět tisíc eur) za každý jednotlivý případ porušení.

 

11.3 V případě, že Obchodník poruší jakoukoli jinou povinnost dle Smlouvy nebo VOP, a toto porušení neodstraní ani do pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění na toto porušení ze strany B, je Obchodník povinen zaplatit B smluvní pokutu ve výši 50,- EUR (slovem: padesát eur) za každý jednotlivý případ porušení, a to za každý i započatý kalendářní týden prodlení se splněním dotčené povinnosti. Pokud se porušení týká více Obchodních míst, smluvní pokuta se uplatní za každé dotčené Obchodní místo samostatně.

 

11.4 Obchodník je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty rovněž není dotčen nárok B na náhradu škody způsobené tímto porušením v celém rozsahu.

 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

 

12.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti Dnem Účinnosti a uzavírá se na dobu určitou v trvání 36 měsíců. Strany se dohodly, že po uplynutí lhůty podle předchozí věty, se Smlouva automaticky prodlužuje vždy o 12 měsíců, a to až do momentu, dokud nedojde k ukončení Smlouvy jedním ze způsobů uvedených v této Smlouvě.

 

12.2 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Stran.

 

12.3 Každá ze Stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc, která začíná běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Straně. Strany se dohodly, že k zániku Smlouvy na základě výpovědi jedné ze Stran podle tohoto bodu může dojít nejdříve po uplynutí doby vázanosti trvání Smlouvy (to platí i při automatickém prodloužení smlouvy o 12 měsíců). Bude-li písemná výpověď jedné ze Stran doručena druhé Straně dříve, než jeden (1) měsíc před uplynutím doby vázanosti trvání Smlouvy, délka výpovědní doby se prodlužuje tak, že uplyne současně s uplynutím doby vázanosti trvání Smlouvy.

 

12.4 B je oprávněno písemně odstoupit od této Smlouvy z některého z následujících důvodů:

a) neuhradí-li Obchodník příslušnou částku podle článku 3;

b) v případě uskutečnění nebo pokusu o uskutečnění podvodné platby platební kartou nebo jiné neoprávněné operace ze strany Obchodníka (včetně operací vůči třetím osobám), nedodržení stanovených limitů pro autorizaci nebo záměrné pozměňování účetních dokladů při přijímání platebních karet, nebo důvodné podezření z takového jednání.

c) opakované důvodné reklamace a stížnosti ze strany zákazníků Obchodníka na nedostatky spojené s používáním POS Terminálů u Obchodníka.

d) pokud ve vztahu k Obchodníkovi dojde k podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Obchodníka, návrhu na povolení restrukturalizace Obchodníka, vstup Obchodníka do likvidace nebo zásadní zhoršení majetkových poměrů Obchodníka, které může mít podle názoru B podstatný dopad na schopnost Obchodníka řádně plnit závazky ze Smlouvy;

e) pokud Obchodník přestane přijímat platební karty nebo nemá uzavřenou platnou smlouvu o přijímání platebních karet s Poskytovatelem Platebních Služeb, a jehož technická specifikace je zahrnuta společností B v Zařízení pro provádění Přechodu Transakcí;

f) jestliže Obchodník závažným způsobem poruší jakékoli ustanovení této Smlouvy, včetně článku 5 a takové porušení nenapraví ve lhůtě 30 Pracovních Dnů následujících po písemném oznámení o porušení Obchodníkovi, zvláště se odvolávaje na tento článek 12.4f);

g) je-li Obchodník uveden na jakémkoli oficiálním sankčním seznamu, včetně sankčních seznamů Úřadu kontroly zahraničních aktiv Spojených států amerických (OFAC), sankčním seznamu EU a Bank of England.

 

12.5 Obchodník je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy z některého z následujících důvodů:

a) pokud ve vztahu k B dojde k podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek B, návrhu na povolení restrukturalizace B, vstup B do likvidace nebo zásadní zhoršení majetkových poměrů B, které může mít podle názoru Obchodníka podstatný dopad na schopnost B řádně si plnit závazky ze Smlouvy;

b) poruší-li B závažným způsobem jakékoli ustanovení této Smlouvy a takové porušení nenapraví ve lhůtě 30 Pracovních Dnů následujících po písemném oznámení o porušení B, zvláště se odvolávaje na tento článek 5b).

 

12.6 V případě ukončení Smlouvy odstoupením od Smlouvy v souladu s těmito VOP Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy druhé Straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny (i) nárok B na úhradu poplatků za poskytnutá plnění, (ii) nárok B na zaplacení sankcí, (iii) nárok B na náhradu škody, (iv) smluvní ustanovení týkající se volby práva, volby zákona a řešení sporů a (v) jiná ustanovení, která podle vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

 

12.7 Strany se dohodly, že Smlouvu lze ukončit výlučně způsoby uvedenými v tomto čl. 12; jakékoli jiné způsoby ukončení Smlouvy, vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky, jsou výslovně vyloučeny, a to v nejširším možném rozsahu, v jakém takové vyloučení neodporuje ustanovením obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit.

 

13. MLČANLIVOST

 

13.1 Důvěrné Informace jsou:

a) jakékoli údaje nebo informace, které jsou obchodně a konkurenčně citlivé údaje a nejsou veřejně dostupné a známé, včetně, nikoli však výlučně, produktů, informací o plánech, marketingových strategiích, financích, provozu, vztazích se zákazníky, profilech zákazníků, odhadovaných prodejích , obchodních plánech, a výsledků podnikání v minulosti, současných a budoucích výsledků podnikání B nebo Obchodníka, jejich spřízněných osob, zákazníků, klientů a dodavatelů;

b) jakékoli vědecké nebo technické informace, design, proces, postup, vzorec nebo zlepšení, které mají obchodní hodnotu a jsou utajovány, a jejich důvěrnost poskytuje B nebo Obchodníkovi nebo jakékoli z jejich spřízněných osob konkurenční výhodu oproti jejich konkurentům; a

c) všechny důvěrné nebo vlastní koncepty, dokumentace, zprávy, údaje, specifikace, počítačový software, zdrojový kód, objektový kód, vývojové diagramy, databáze, vynálezy, informace, know how a obchodní tajemství, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou patentovatelné nebo předmětem autorského práva.

 

13.2 S výjimkou povolení na základě předchozího písemného oznámení druhé strany, každá strana:

a) omezí přístup svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jejích spřízněných osob k Důvěrným Informacím, které obdržela, jen na ty, kteří o nich musí vědět v souvislosti s výkonem práv a povinnosti podle Smlouvy;

b) poučí své zaměstnance, kteří mají přístup k Důvěrným Informacím o jejich důvěrné povaze ao povinnosti zachovat mlčenlivost podle této Smlouvy;

c) zajistí ochranu Důvěrných Informací, alespoň na takové úrovni, jakou poskytuje ochraně vlastních informací a materiálů obdobných Důvěrným Informacím;

d) nezveřejní a nezpřístupní jakékoli Důvěrné informace, které obdržela, třetím stranám;

 

13.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost a omezení se nevztahují na jakékoli Důvěrné Informace, které:

a) byly veřejně dostupné před uzavřením této Smlouvy nebo se následně staly veřejně dostupné bez zavinění příjemce Důvěrných Informací;

b) byly jejich příjemcem zákonně získány od třetí strany bez povinnosti zachovávat mlčenlivost ve vztahu k takové třetí straně;

c) již strana v souladu se zákonem měla k dispozici před jejich doručením, přímo nebo nepřímo, od třetí strany;

d) musí být zveřejněny v soudním nebo správním řízení, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, nebo musí být zveřejněny na základě zákona, v každém z těchto případů, pokud je to možné, příslušná strana oznámí druhé straně povinnost zveřejnění a umožní druhé straně, aby na vlastní náklady vynaložila přiměřené úsilí předejít zveřejnění;

e) jsou následně a samostatně vytvořeny zaměstnanci, poradci nebo zástupci příjemce bez ohledu na Důvěrné Informace poskytnuté podle této Smlouvy; nebo

f) jsou zveřejněny příjemcem na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany.

 

13.4 V případě, že před uzavřením Smlouvy nebo v rámci jejího plnění Obchodník poskytne B své osobní údaje (je-li Obchodník fyzickou osobou) nebo osobní údaje jiné fyzické osoby (osoby oprávněné jménem a na účet Obchodníka jednat nebo vykonávat konkrétní práva ze Smlouvy), dále jen „dotčená osoba“, B bude osobní údaje dotyčné osoby zpracovávat za účelem plnění Smlouvy nebo aby se na základě žádosti Obchodníka vykonala opatření před uzavřením Smlouvy, a to na právním základě dle čl. 10.2. Čl. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( dále jen „Nařízení GDPR“). Obchodník poskytuje B osobní údaje dotyčné osoby v rozsahu potřebném pro uzavření a plnění Smlouvy. B bude osobní údaje dotyčné osoby zpracovávat po dobu trvání Smlouvy; po ukončení Smlouvy bude B zpracovávat osobní údaje dotčené osoby jen pokud je to nezbytné k dosažení daného účelu zpracování, zejména pro potřeby fakturace, přijímání a evidence plateb, vyřizování stížností a uplatnění práv a plnění povinností ve smyslu Nařízení GDPR a zvláštních právních předpisů. B je dále oprávněn osobní údaje dotyčné osoby zpracovávat za účelem řádného plnění právních povinností B podle Nařízení GDPR a zvláštních předpisů, a to na právním základě podle čl. 14. Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR a pro účely oprávněných zájmů B, jimiž je zejména uplatňování nebo obhajování práv a právních nároků B vůči dotyčné osobě ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to na právním základě podle čl. 10.1. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR, vždy však jen v nezbytném rozsahu a v souladu s Nařízením GDPR. Oprávněným zájmem zpracování osobních údajů B je také informování Obchodníka o produktech a službách B, a zasílání reklamních a propagačních materiálů a obchodní korespondenci, t. j. přímý marketing, a to na právním základě podle čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Obchodník bere na vědomí, že součástí Smlouvy jsou Informace o zpracování osobních údajů určené dotyčným osobám, jejichž poskytnutím B splnil svou informační povinnost provozovatele při získání osobních údajů dotyčné osoby ve smyslu čl. 1.2. 13 a 14 Nařízení GDPR.

 

13.5 V případě, že bude Obchodník zpřístupňovat a zadávat nebo B jinou formou poskytovat nebo přímo či nepřímo zpřístupňovat osobní údaje třetích fyzických osob (dotčených osob, zejména zaměstnanců Obchodníka výlučně v rozsahu nezbytném pro účely plnění Smlouvy), Obchodník bude v daném vztahu vystupovat v právním postavení provozovatele a B v právním postavení zprostředkovatele. Bližší úprava právních vztahů Obchodníka jako provozovatele a B jako zprostředkovatele bude předmětem smlouvy o zpracovávání osobních údajů ve smyslu čl. 1.2. Čl. 3 Nařízení GDPR, která se uzavírá současně se Smlouvou. Obchodník prohlašuje, že disponuje řádným právním základem pro zpracování osobních údajů dotčených osob ve smyslu Nařízení GDPR a je si vědom svých povinností jako provozovatele ve smyslu Nařízení GDPR a zákona č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů. Pokud se prohlášení Obchodníka podle předchozí věty ukáže jako nepravdivé nebo se takovým stane a v této souvislosti budou B uloženy jakékoli sankce, Obchodník se zavazuje B v plné míře odškodnit a nahradit B jakékoli související náklady.

 

14. RŮZNÁ USTANOVENÍ

 

14.1 Tato Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

14.2 Výslovná ustanovení Žádosti o POS mají přednost před ustanoveními VOP a Ceníku, se kterými jsou v rozporu.

 

14.3 Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí nebo současná ujednání a dohody mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a je úplnou dohodou ohledně jejího předmětu.

 

14.4 Jestliže jakýkoli soud rozhodne, že jakékoli ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude nahrazeno takovým platným a vymahatelným ustanovením, které vyjadřuje úmysl stran a smysl původního ustanovení.

 

14.5 B je oprávněna na základě předchozího písemného oznámení Obchodníkovi převést a postoupit všechna nebo jakékoli z jejích práv a povinností podle této Smlouvy na třetí osobu, která je řádně oprávněna nabízet služby podle této Smlouvy Obchodníkovi. Práva a povinnosti Obchodníka patří výlučně Obchodníkovi a nejsou převoditelná bez předchozího písemného souhlasu B, a to bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje na základě smlouvy nebo ze zákona.

 

14.6 B může zajistit část nebo všechny z poskytovaných služeb prostřednictvím subdodavatele. B má právo na výběr subdodavatelů dle vlastního uvážení.

 

14.7 B je oprávněna jednostranně měnit tyto VOP nebo Smlouvu kdykoli formou písemného oznámení (včetně emailu) příslušných změn těchto VOP nebo Smlouvy Obchodníkovi. Změny těchto VOP nebo Smlouvy nabudou účinnosti uplynutím lhůty 2 měsíců následujících po oznámení změn Obchodníkovi, pokud Obchodník tyto změny nenamítne v uvedené 2-měsíční lhůtě po jejich oznámení. V případě, že Obchodník namítne změny VOP nebo Smlouvy oznámené B, B má právo ukončit Smlouvu písemnou výpovědí Obchodníkovi s výpovědní dobou 1 (jeden) týden. Všeobecné smluvní podmínky nebo jiné obvyklé podmínky nákupu nebo poskytování služeb Obchodníka se neuplatňují a jsou výslovně vyloučeny.