Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvu o poskytnutí POS terminálu

 

Verze 3.4/2023

 

1. SMLUVNÍ STRANY

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena mezi společností Tapeon CZ s. r. o., IČO: 05658322, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, C 268511 společnost vedená  u Městského soudu v Praze, („Tapeon CZ“)

a Obchodníkem.

(Tapeon CZ a Obchodník jsou dále společně označováni jako „Strana“ a jednotlivě jako „Strany“)

 

2. ÚČINNOST A UKONČENÍ

 

2.1. Smlouva nabývá účinnosti mezi Stranami po písemném potvrzení přijetí Žádosti o POS, předložené Obchodníkem společnosti Tapeon CZ, nebo doručením Zařízení v souladu se Žádostí o POS, podle toho, co nastane dříve („Den účinnosti“).

 

3. DEFINICE

 

3.1. Výrazy ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený níže, nebo jak je výslovně uvedeno v jiné části těchto VOP:

a) Příslušenství znamená hardware, nebo jiné příslušenství, uvedené v Žádosti o POS a/nebo v Sazebníku poplatků;

b) Poskytovatel Platebních Služeb je poskytovatel platebních služeb, se kterým má Obchodník uzavřenou smlouvu o přijímání platebních karet a vyrovnání závazků, vznikajících při používání platebních karet;

c) Host Systém Poskytovatele Platebních Služeb je technický host systém, specifikovaný Poskytovatelem Platebních Služeb, který byl přijat a zaveden společností Tapeon CZ, a to v jejím systému pro účely provádění Přesměrování Transakcí (anglicky: Transaction Switching);

d) Smlouva jsou společně všechny následující dokumenty, uzavřené mezi Obchodníkem a Tapeon CZ: Žádost o POS, tyto VOP a Sazebník;

e) Pracovní Den znamená každý pracovní den mezi pondělkem a pátkem (včetně), s výjimkou dnů pracovního klidu a státních svátků, stanovených právními předpisy v České republice;

f) Důvěrné Informace mají význam uvedený v článku 13.1;

g) Odinstalační poplatek má význam uvedený v článku 6.7;

h) Den Účinnosti má význam uvedený v článku 2.1;

i) Zařízení znamená zařízení specifikované v Žádosti o POS, které bude dodáno v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně Příslušenství, uvedeného v Žádosti o POS;

j) Call Centrum Besteron znamená zvláštní telefonní číslo, na kterém Tapeon CZ poskytuje asistenční službu (anglicky: Helpdesk) 1. a 2. úrovně;

k) VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, týkající se Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu;

l) Obchodník je obchodník, uvedený v Žádosti o POS;

m) Obchodní místo je provoz, nebo jiné obchodní místo Obchodníka, ve kterém je umístěný POS Terminál;

n) Měsíční Nájemné má význam uvedený v článku 6.2;

o) Kauce – finanční záruka při pronájmu Zařízení;

p) PCI/DSS znamená Standardy ochrany dat v sektoru platebních karet (Payment Card Industry Data Security Standards), jak jsou stanoveny VISA a MasterCards;

q) Žádost o POS znamená návrh Obchodníka na uzavření Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu;

r) Koupě POS má význam uvedený v článku 4.1;

s) Pronájem POS má význam uvedený v článku 4.1;

t) Sazebník poplatků je ceník, zveřejněný nebo poskytnutý Obchodníkovi, který obsahuje poplatky za Zařízení, Příslušenství a další poplatky za služby, poskytované společností Tapeon CZ v platném znění;

u) Specifikace Produktu je samostatná specifikace produktu, která tvoří součást Žádosti o POS, nebo je přílohou Žádosti o POS, která blíže vymezuje Zařízení;

v) Doba Pronájmu je doba, po kterou Tapeon CZ poskytuje Zařízení Obchodníkovi

v souladu s možností Pronájmu POS;

w) Software má význam uvedený v článku 8.1;

x) Záruční Doba má význam uvedený v článku 5.4;

y) Smluvní pokuta má význam uvedený v článku 11.3. Jedná se o pokutu za porušení povinnosti, vyplývající ze Smlouvy jednou ze Stran.

4. OBSAH SMLOUVY

 

4.1. Podle toho, jakou možnost Obchodník zvolil v Žádosti o POS, Tapeon CZ:

(i) předá Zařízení Obchodníkovi podle článku 5 („Koupě POS“), nebo

(ii) pronajme Zařízení Obchodníkovi podle článku 6 („Pronájem POS“), a to za podmínek, uvedených v Žádosti o POS a těchto VOP. V případě, že v Žádosti o POS není uvedeno, zda Obchodník má zájem o Pronájem POS nebo Koupě POS, nebo pokud jsou zvoleny obě možnosti, Zařízení bude poskytnuto Obchodníkovi ve formě Koupě POS.

 

4.2 Zařízení bude odpovídat specifikaci, uvedené v Žádosti o POS a poskytuje se výhradně za účelem jeho použití k provádění transakcí elektronickými platebními kartami. S výhradou článku 9.3 Tapeon CZ připojí po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí POS Terminálu POS Terminál do jejího Host systému a umožní přechod platebních transakcí z a do Host systému Poskytovatele Platebních Služeb („Přechod Transakcí“).

 

5. PRODEJ POS

 

5.1 Ustanovení uvedená v této Části 5 se vztahují pouze na prodej Zařízení Obchodníkovi (v případě, že je v Žádosti o POS zvolena možnost „Prodej POS“).

 


5.2 Prodej Zařízení: Obchodník si kupuje Zařízení od Tapeon CZ za cenu stanovenou v Sazebníku, nebo za cenu jinak písemně dohodnutou mezi Obchodníkem a Tapeon CZ v Žádosti o POS.

 


5.3 Tapeon CZ doručí Zařízení Obchodníkovi po uhrazení zálohové faktury za kupované Zařízení, kterou Tapeon CZ zašle Obchodníkovi po obdržení Žádosti o POS. Zálohová faktura bude vystavena v plné výšce v jednotkové ceně Zařízení, určené Sazebníkem.

 

5.4. Záruka: Tapeon CZ ručí, že po dobu 12 měsíců ode dne doručení jakýchkoliv částí („Záruční Doba“) Obchodníkovi bude Zařízení bez výrobních, mechanických nebo elektronických vad („Omezená Záruka“). Omezená Záruka se nevztahuje na případy (i) selhání sítě nebo nevhodné přípravy provozu, (ii) nehod, vandalismu, poškození, nesprávného použití Zařízení (včetně nedbalosti Obchodníka), (iii) živelných pohrom, jako poškození v důsledku záplav nebo blesku, (iv) nedodržení pokynů, týkajících se používání Zařízení uvedených v Provozním Manuálu, nebo jiných pokynů Tapeon CZ Obchodníkovi, (v) poruch, nebo poškození, způsobených jakýmkoliv softwarem, zdroji, příslušenstvím, nebo jiným dodatečným externím zařízením, které Obchodníkovi neposkytla Tapeon CZ, (vi) poruch, nebo poškození, způsobených Obchodníkem, včetně neautorizované úpravy nebo opravy. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že bateriové a akumulátorové jednotky dosáhnou mnohem rychleji svou nejdelší životnost, pokud Zařízení není nepřetržitě připojeno ke zdroji elektrické energie (například během sezónního uzavření provozu), nebo v případě akumulátorových jednotek, opakovaně plně vybité a znovu nabité.

 

5.5 Záruční servis bude poskytnut následovně:

a) Obchodník je povinen oznámit všechny závady Zařízení Call Centru Besteron. Tapeon CZ se pokusí vyřešit příčiny závady Zařízení a obnovit jeho provoz prostřednictvím dálkového přístupu prostřednictvím asistenční služby Tapeon CZ (podpora 1. a 2. úrovně). Asistenční služba Tapeon CZ se pokusí obnovit provoz Zařízení prostřednictvím telefonického rozhovoru s Obchodníkem a Obchodník je povinen následovat a dodržovat všechny pokyny Tapeon CZ za účelem obnovení provozu Zařízení.

 

b) V případě, že Zařízení není možné uvést do provozu prostřednictvím asistenční služby Tapeon CZ, podpora 2. úrovně Tapeon CZ zabezpečí vyzvednutí vadného Zařízení v provozu Obchodníka kurýrem a jeho doručení společnosti Tapeon CZ. Tapeon CZ po doručení vyhodnotí povahu poruchy Zařízení. Pokud má Zařízení poruchu, na kterou se vztahuje Omezená Záruka, Tapeon CZ takové Zařízení Obchodníkovi bezplatně vymění a poskytne mu vhodné náhradní Zařízení.

 

5.6 Zařízení bude v době prodeje a po dobu trvání Záruční Doby v souladu s požadavky PCI/DSS. Po uplynutí Záruční Doby Tapeon CZ neručí a neodpovídá za shodu Zařízení s PCI/DSS, nebo s jakýmikoliv jinými požadavky, týkajícími se Zařízení. Kromě výše uvedené odpovědnosti za shodu s PCI/DSS během Záruční Doby a Omezené Záruky, Tapeon CZ neodpovídá za použití nebo údržbu Zařízení a Příslušenství, jejich nefunkčnost, jejich opravu nebo servis.

 

5.7 Poplatky Tapeon CZ, uvedené v Tarifníku, se vztahují na (i) opravu nebo výměnu Zařízení v souvislosti s jeho poškozením, nebo poruchou, na kterou se nevztahuje Omezená Záruka během Záruční Doby, a (ii) jakoukoli opravu, nebo výměnu Zařízení po uplynutí Záruční Doby, a (iii) poskytnutí náhradního Zařízení po dobu trvání opravy, nebo výměny v případě, že se na opravu nebo výměnu Zařízení s poruchou nevztahuje Omezená Záruka.

 

5.8 Odstranění Softwaru: Po uplynutí doby trvání Smlouvy, nebo po ukončení Smlouvy, nebo vždy, když je POS Terminál mimo provoz (z jiného důvodu, než pro dočasnou údržbu, nebo sezónní pozastavení provozu), Obchodník umožní Tapeon CZ odstranit a vymazat Software, nainstalovaný v POS Terminálu a za tímto účelem poskytne Tapeon CZ veškerou potřebnou spolupráci. Obchodník na základě žádosti Tapeon CZ (i) umožní Tapeon CZ fyzický přístup k POS Terminálu v místě provozu Obchodníka za účelem odstranění a výmazu Softwaru, (ii) odstraní nebo vymaže Software podle pokynů Tapeon CZ a na vyžádání Tapeon CZ potvrdí odstranění/výmaz Softwaru, nebo (iii) na vlastní náklady zašle POS Terminál za účelem odstranění a výmazu Softwaru společnosti Tapeon CZ v jejím provozu. Tapeon CZ po odstranění a výmazu Softwaru v jejím provozu vrátí POS Terminál Obchodníkovi.

 

6. PRONÁJEM POS

 

6.1 Ustanovení, uvedená v této části 6, se vztahují pouze na pronájem Zařízení Obchodníkovi (v případě, že je v Žádosti o POS zvolena možnost "Pronájem POS").

 


6.2 Pronájem Zařízení: Obchodník si pronajímá Zařízení od Tapeon CZ za měsíční nájemné, uvedené v Tarifníku poplatků, nebo za měsíční nájemné, uvedené v Žádosti o POS ("Měsíční Nájemné"). Tapeon CZ je vlastníkem Zařízení a je oprávněna poskytnout Obchodníkovi Zařízení jiného typu, než je uvedeno v Žádosti o POS, pokud jsou specifikace a vlastnosti poskytovaného Zařízení na srovnatelné úrovni se Zařízením, uvedeným v Žádosti o POS.

 

6.3 Tapeon CZ má právo požadovat od Obchodníka Kauci ve výši, určené Sazebníkem poplatků za každé pronajaté zařízení, která bude sloužit krytí případných škod, způsobených Obchodníkem na zařízení, smluvních pokut nebo nedoplatků Obchodníka. Kauci může Tapeon CZ podle svého uvážení požadovat uhrazením samostatnou platbou, nebo může snížit částku Kauce, která má být připsána Obchodníkovi na účet na základě přijatých transakcí. Kauce bude Obchodníkovi po ukončení pronájmu vrácena v plné výši, pokud Zařízení bude vráceno čisté a v bezchybném stavu, resp. bez známek jiného opotřebení, nad rámec opotřebení, způsobeného běžným užíváním Zařízení. V případě, že zařízení bude vyžadovat výměnu, čištění, nebo opravu, má Tapeon CZ právo uspokojit své nároky, související s čištěním, opravou nebo pořízením nového Zařízení (resp. všechny nároky podle bodu 6.12.) z Kauce.

 

6.4. Doba pronájmu: Obchodník si pronajímá Zařízení na dobu určitou trvající 36 měsíců ("Doba Pronájmu"), která začíná běžet ode dne doručení Zařízení Obchodníkovi. Strany se dohodly, že po uplynutí lhůty podle předchozí věty se doba pronájmu Zařízení automaticky prodlužuje vždy o 12 měsíců, a to až do momentu ukončení pronájmu Zařízení písemnou výpovědí s 1 měsíční výpovědní lhůtou, zaslanou jednou ze Stran druhé smluvní Straně.

 

6.5 Výjimečně a opodstatněně může být doba pronájmu stanovena na kratší období během sezónních aktivit Obchodníka. Doba pronájmu odlišná od 36 měsíců je dohodnuta mezi Obchodníkem a Tapeon CZ písemnou formou ve Smlouvě. Podle délky doby pronájmu může jít o: (i) krátkodobý pronájem trvající 1 měsíc, (ii) nebo sezónní pronájem trvající minimálně 4 měsíce. Doba pronájmu začíná běžet ode dne doručení Zařízení Obchodníkovi. Strany se dohodly, že doba pronájmu může být prodloužena o 1 měsíc na základě písemného oznámení e-mailem na e-mailovou adresu helpdesk@besteron.cz požadavky na prodloužení Obchodníkem společnosti Tapeon CZ nejméně 3 dny před uplynutím doby pronájmu.

 

6.6 Při krátkodobém a sezónním pronájmu Zařízení je výše měsíčního nájemného stanovena Sazebníkem poplatků Tapeon CZ, nebo na základě písemné dohody vŽádosti o POS. Měsíční nájemné podle předchozí věty se vztahuje i na každý měsíc prodloužené doby pronájmu.

 

6.7 Pokud Obchodník jednostranně ukončí Smlouvu, nebo Pronájem POS, vztahující se k určitému POS Terminálu/Terminálům před uplynutím Doby Pronájmu, resp. před uplynutím automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.4, nebo pokud Tapeon CZ ukončí Smlouvu v souladu s článkem 12.4, je Obchodník povinen zaplatit do 15 dnů od obdržení faktury od Tapeon CZ odinstalační poplatek ve výši 3.000,- Kč (třitisícekorunčeských) bez DPH ("Odinstalační poplatek"). Kromě toho, pokud Obchodník jednostranně ukončí Pronájem POS, vztahující se k určitému POS Terminálu/Terminálům před uplynutím Doby Pronájmu, resp. před uplynutím automaticky prodloužené lhůty podle článku 6.3, nebo pokud Tapeon CZ ukončí Smlouvu v souladu s článkem 12.4, je Obchodník také povinen uhradit do 15 dnů od obdržení faktury Tapeon CZ smluvní pokutu ve výši 250,- Kč bez DPH měsíčně za každý kalendářní měsíc na každé zařízení, za které by jinak byl povinen uhradit poplatek za Pronájem POS ve formě Měsíčního Nájemného do konce Doby Pronájmu.

 

6.8 Během Doby Pronájmu Zařízení nebude mít výrobní, mechanické a elektronické vady a bude v souladu s příslušnými požadavky PCI/DSS. S výjimkou ustanovení článků 7.4 a 7.5 níže, Tapeon CZ nese veškeré náklady na údržbu Zařízení (jeho opravy nebo výměny).

 


6.9 Obchodník je povinen oznámit všechny poruchy Zařízení Call Centru Besteron. Tapeon CZ se pokusí vyřešit příčiny poruchy Zařízení a obnovit jeho provoz prostřednictvím dálkového přístupu s využitím asistenční služby Tapeon CZ (podpora 1. a 2. úrovně). Asistenční služba Besteron se pokusí obnovit provoz Zařízení prostřednictvím telefonického rozhovoru s Obchodníkem a Obchodník je povinen následovat a dodržovat všechny pokyny za účelem obnovení provozu Zařízení. V případě, že Zařízení není možné uvést do provozu prostřednictvím asistenční služby Besteron, podpora 2. úrovně Besteron, na základě svého uvážení: (i) navštíví provoz Obchodníka za účelem provedení opravy Zařízení, nebo (ii) zajistí vyzvednutí vadného Zařízení v provozu Obchodníka kurýrem a poskytne náhradní Zařízení. Tapeon CZ vyhodnotí povahu poruchy Zařízení během návštěvy v provozu Obchodníka, nebo po doručení Zařízení.

 

6.10 Poplatky Tapeon CZ, uvedené v Sazebníku, se vztahují na opravu, nebo výměnu Zařízení v souvislosti s poškozením, nebo poruchou v případě i) selhání sítě, nebo nevhodné přípravy provozu, (ii) nehod, vandalismu, poškození, nesprávného použití Zařízení (včetně nedbalosti Obchodníka), (iii) nedodržení pokynů, týkajících se používání Zařízení, uvedených v Provozním Manuálu, nebo jiných pokynů Tapeon CZ Obchodníkovi, (iv) poruch, nebo poškození, způsobených jakýmkoli softwarem, zdroji, příslušenstvím, nebo jiným dodatečným externím zařízením, které Obchodníkovi neposkytla Tapeon CZ, (v) poruch, nebo poškození, způsobených Obchodníkem, včetně poruch a poškození způsobených neautorizovanou úpravou nebo opravou. Poplatky stanovené v Sazebníku se dále vztahují i na případy, kdy se Tapeon CZ dostaví na místo provozu Obchodníka za účelem provedení opravy, nebo údržby, avšak tyto není možné uskutečnit z důvodů na straně Obchodníka, nebo v případě, že Obchodník požádal Tapeon CZ o údržbu, nebo opravu v provozu Obchodníka, ale žádná porucha nebo závada Zařízení nebyly zjištěny. Strany si uvědomují a souhlasí s tím, že bateriové a akumulátorové jednotky dosáhnou mnohem rychleji svou nejdelší životnost, pokud Zařízení není nepřetržitě připojeno do zdroje elektrické energie (například během sezónního uzávěru provozu), nebo v případě akumulátorových jednotek, opakovaně plně vybité a znovu nabité. Obchodník je povinen udržovat Zařízení nepřetržitě připojené do zdroje elektrické energie (kromě případů běžné opravy, nebo údržby.)

 

6.11 Obchodník nezřídí, neumožní, nebo nepovolí vznik jakéhokoliv věcného břemene, nebo práva třetí osoby, vztahujícího se k Zařízení, nebo jeho části, dohodou nebo rozhodnutím soudu, bez předchozího písemného souhlasu Tapeon CZ a není oprávněn dát Zařízení, nebo jeho část do podnájmu, nebo jej dále pronajmout bez předchozího písemného souhlasu Tapeon CZ

 


6.12 Vrácení Zařízení: Do 14 dnů po ukončení Smlouvy, nebo skončení jakékoliv Doby Pronájmu, vztahující se k určitému POS Terminálu z jakéhokoliv důvodu, Obchodník zajistí doručení POS terminálu, u kterého končí pronájem společnosti Tapeon CZ (nebo její pověřenému smluvnímu partnerovi) na adresu, která bude předem oznámena Obchodníkovi ze strany Tapeon CZ V případě, že nebude společnosti Tapeon CZ doručený POS terminál v termínu 14 dnů od ukončení smlouvy, bude takový POS Terminál považován za ztracený a Obchodník bude povinen uhradit Tapeon CZ Poplatek za ztrátu ve výši 7.500,- Kč bez DPH. Obchodník je povinen vrátit všechna Zařízení vyčištěná, v dobrém stavu a schopná provozu (s výjimkou běžného opotřebení). Pokud Obchodník vrátí Zařízení vadné, nebo poškozené, případně Zařízení, které není v provozu-schopném stavu z důvodu neautorizované změny ve fyzickém vzhledu, neautorizovaného označení, zašpiněného a podobně, má Tapeon CZ právo na uhrazení poplatku za opravu na základě posouzení výše škody společností Tapeon CZ až do výše 3.750,- Kč bez DPH. V případě, že nebude možné Zařízení opravit, nebo se oprava z obchodního hlediska stane nevýhodnou, má Tapeon CZ nárok na uhrazení částky za nové Zařízení.

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PRONÁJEM POS A KOUPU POS

 

7.1 Ustanovení uvedená v tomto článku 7 se vztahují na poskytnutí Zařízení formou Prodeje POS, stejně jako Pronájmu POS.

 

7.2 Doručení: Zařízení bude doručeno Obchodníkovi kurýrem na jeho adresu, uvedenou v Žádosti o POS, nebo na jinou adresu, písemně potvrzenou Stranami.

 


7.3 Změna nastavení Zařízení: Zařízení může umožnit změnu určitých parametrů, nebo nastavení podle specifikace Produktu. Za změny v nastaveních Zařízení, požadované Obchodníkem, je Obchodník povinen uhradit částky uvedené v Tarifníku, nebo jiné částky, stanovené společností Tapeon CZ Změny v nastaveních Zařízení mohou být provedeny společností Tapeon CZ na dálku, nebo na místě provozu, v závislosti na technických požadavcích.

 

7.4 Instalace: Instalaci Zařízení provádí Obchodník sám (samoinstalace) na základě pokynů pro instalaci, obdržených od Tapeon CZ ve formě dokumentu, zaslaného spolu se Zařízením, nebo samostatně v elektronické podobě. Všechny POS Terminály budou mít internetové připojení SLL, a Obchodník připojí POS Terminál k internetu. Obchodník je povinen zajistit nepřetržitou dodávku elektrické energie a telekomunikačního/internetového připojení a splnit další technické požadavky na zajištění instalace a chodu Zařízení, které mu Tapeon CZ oznámila. Tapeon CZ poskytne Obchodníkovi osobní instalační kód prostřednictvím SMS, nebo e-mailem, který musí Obchodník zadat do POS Terminálu během instalace. Instalace na místě provozu Obchodníka společností Tapeon CZ není zahrnuta v ceně, ale může být na vyžádání Obchodníka poskytnuta za dodatečný poplatek, uvedený v Sazebníku.

 

7.5 Provoz: Obchodník (i) je povinen zajistit, aby Zařízení bylo provozováno a používáno výlučně na účely, stanovené ve Smlouvě kvalifikovanými osobami v souladu s Provozním Manuálem a všemi relevantními provozními pokyny, poskytnutými Tapeon CZ; (ii) je během Záruční Doby (v případě Prodeje POS), nebo během Doby Pronájmu (v případě Pronájmu POS) povinen udržovat Zařízení ve správném provozním stavu (s výjimkou běžného opotřebení); (iii) nesmí dovolit, nebo umožnit jakoukoli fyzickou změnu nebo modifikaci Zařízení, nebo změnu jeho umístění bez předchozího písemného souhlasu Tapeon CZ; (iv) je povinen umožnit společnosti Tapeon CZ, nebo jejím zástupcům vstoupit do provozních prostor Obchodníka během běžných pracovních hodin, nebo jinak za účelem kontroly, testování, opravy nebo úpravy Zařízení; (v) je povinen udržovat Zařízení připojené k internetovým nebo telekomunikačním sítím v souladu s požadavky Tapeon CZ; (vii) nesmí manipulovat se štítky, nebo značkami na Zařízení, prokazujícími vlastnictví Zařízení společností Tapeon CZ (v případě Pronájmu POS).

 

7.6 Určité POS Terminály, dodané společností Tapeon CZ, pracují s dočasnými datovými SIM kartami. SIM karty, dodávané společností Tapeon CZ, mohou být použity výlučně pro správu o kreditních/debetních transakcích, nebo správu o Zařízeních, dodaných společností Tapeon CZ. Obchodník je zodpovědný za všechny náklady spojené s neoprávněným použitím SIM karet společností Tapeon CZ v případě dodání POS Terminálu Obchodníkovi na základě Smlouvy.

 

8. SOFTWARE

 

8.1 Zařízení je poskytováno s předinstalovanými platebními aplikacemi, bezpečnostními klíči a dalším softwarem ("Software"), který je potřebný k řádnému fungování Zařízení v souladu s jeho funkcionalitou a k provádění Platebních Transakcí. Po dobu trvání této Smlouvy uděluje Tapeon CZ Obchodníkovi nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci k používání Softwaru pro účely Platebních Transakcí při používání Zařízení.

 

8.2 Během trvání Smlouvy má Tapeon CZ právo podle svého uvážení udržovat, aktualizovat, upravovat, měnit, nahradit nebo vyměnit jakoukoli část Softwaru a Tapeon CZ nese všechny náklady, související s takovou změnou, úpravou, náhradou, nebo výměnou. Obchodník je povinen udržovat POS Terminály připojené (online) pro údržbu a vzdálenou aktualizaci Softwaru a provádět další nezbytné kroky, vyžadované Tapeon CZ v této souvislosti.

 

8.3 Obchodník není oprávněn umožnit třetím stranám přístup, kopírování, změnu, úpravu, dekompilaci (získávání zdrojového kódu), překlad, rozkládání, nebo jakýmkoli jiným způsobem odhalovat jakoukoli část Softwaru, nebo odstranit (demontovat), mazat, blokovat, aktualizovat, upravovat, nebo jinak měnit, nebo deaktivovat Software v POS Terminálu. Obchodník není oprávněn umožnit třetím stranám přístup, kopírování, změnu, úpravu, dekompilaci (získávání zdrojového kódu), překlad, rozkládání, nebo jakýmkoli jiným způsobem odhalovat jakoukoli část Softwaru, nebo odstranit (demontovat), mazat, blokovat, aktualizovat, upravovat, nebo jinak měnit, nebo deaktivovat Software v POS Terminálu.

 

9. ZÁVISLOST TŘETÍCH STRAN

 

9.1 Obchodník bere na vědomí, že Zařízení nemusí být kompatibilní se systémy Obchodníka, nebo třetí strany, včetně, ale ne výlučně, jakýchkoli systémů elektronických registračních pokladen, a Tapeon CZ není povinna zajistit kompatibilitu Zařízení se systémy Obchodníka nebo třetí strany.

 

9.2 Na bezdrátové POS Terminály se mohou vztahovat omezení, ovlivňující jejich výkon, pokrytí, spolehlivost a schopnost zpracovávat transakce. Pokud Obchodník provozuje bezdrátové POS Terminály, tímto potvrzuje, že je si vědom a souhlasí s omezeními, povinnostmi a zodpovědností, které ovlivňují bezdrátové POS Terminály, uvedené ve Specifikaci Produktu, pokud je k dispozici, nebo které mu byly jinak oznámeny společností Tapeon CZ.

 


9.3 Povinnost společnosti Tapeon CZ dodat Zařízení a plnit své závazky podle této Smlouvy je výslovně podmíněna včasným plněním ze strany Obchodníka a jakéhokoli třetí strany, kterou Obchodník zaměstná a jejíž příslušné povinnosti a závazky, včetně, ale ne výlučně, dodávky energie a provozu telekomunikační linky a sítí, potřebných pro provoz Zařízení. Tapeon CZ nenese odpovědnost za telekomunikační sítě, provozované třetími stranami, nebo za propojení Zařízení s takovýmito sítěmi.

 

10. PLATBY

 

10.1 Obchodník se zavazuje hradit příslušné poplatky za Zařízení a za další služby, poskytované podle Smlouvy. Příslušné poplatky za Zařízení, Příslušenství a za další služby společnosti Tapeon CZ jsou uvedeny bez DPH.

 

10.2 Měsíční Nájemné a další opakující se platby budou účtovány měsíčně a všechny ostatní částky budou účtovány do 15 dní po dodání, pokud není uvedeno jinak.

 


10.3 Pokud Obchodník zmešká platbu příslušné částky podle této Smlouvy, je Obchodník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do zaplacení. Pokud Obchodník nezaplatí jakoukoli částku, splatnou podle této Smlouvy, Tapeon CZ je oprávněna, ale ne povinná, zaslat Obchodníkovi písemnou výzvu k platbě. Pokud Obchodník zmešká platbu jakékoliv splatné částky po dobu více než 30 dnů, Tapeon CZ je oprávněna pozastavit poskytování všech služeb podle Smlouvy o poskytování platebních služeb až do uhrazení splatné částky spolu s úrokem z prodlení. Pozastavení poskytování služeb z důvodu nezaplaceného závazku Obchodníkem není porušením povinnosti Tapeon CZ, a Tapeon CZ nenese odpovědnost za jakékoliv nároky v souvislosti s pozastavením poskytování služeb. Pokud Obchodník zmešká platbu jakékoliv splatné částky po dobu více než 60 dnů, Tapeon CZ je oprávněna odstoupit od této Smlouvy s okamžitým účinkem.

 

10.4 Obchodník tímto bere na vědomí, že Tapeon CZ může uskutečnit úhradu splatných pohledávek tak, že částku neuhrazených splatných pohledávek odečte od částky prostředků, která má být připsána Obchodníkovi na účet na základě přijatých transakcí. Toto představuje započtení pohledávky Tapeon CZ vůči Obchodníkovi proti pohledávce Obchodníka na vydání přijaté transakce.

 

11. ODPOVĚDNOST

 

11.1 Pokud ve Smlouvě nebo těchto VOP není uvedeno jinak, při porušení jednotlivých smluvních povinností Stran má poškozená Strana v souladu s ustanovením § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníka, ve znění pozdějších předpisů, právo na náhradu škody, vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti druhé Strany, pokud porušující Strana neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníka.

 


11.2 V případě, že Obchodník (i) poruší povinnost zdržet se jakýchkoli zásahů do POS terminálů a jejich Softwarového vybavení, (ii) poruší podmínky licence k dílům, které jsou součástí Softwarového vybavení POS Terminálů podle těchto VOP, nebo (iii) podnikne jiné nespecifikované kroky s cílem uskutečnit prostřednictvím POS terminálu podvodnou platbu, nebo jinou neoprávněnou operaci, ať už se jedná o prokazatelně identifikovaný nekalý neúspěšný, nebo úspěšný pokus, je Obchodník povinen zaplatit Tapeon CZ smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun) za každý jednotlivý případ porušení.

 

11.3 V případě, že Obchodník poruší jakoukoliv jinou povinnost podle Smlouvy, nebo VOP, a toto porušení neodstraní ani do pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění na toto porušení ze strany Tapeon CZ, je Obchodník povinen zaplatit Tapeon CZ smluvní pokutu ve výši 1.250,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěpadesátkorunčeských) za každý jednotlivý případ porušení, a to za každý i jen započatý kalendářní týden omeškání s plněním předmětné povinnosti. Pokud se porušení týká více Obchodních míst, smluvní pokuta se uplatní za každé dotčené Obchodní místo samostatně.

 


11.4 Obchodník je povinen plnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty také není dotčen nárok Tapeon CZ na náhradu škody, způsobené tímto porušením v celém rozsahu.

 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

 

12.1 Smlouva o pronájmu Zařízení nabývá účinnosti dnem účinnosti a je uzavřena na dobu určitou trvání pronájmu, nebo prodloužené doby pronájmu až do doby ukončení Smlouvy jedním ze způsobů uvedených v této Smlouvě.

 


12.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, výpovědí smlouvy jedné ze Stran, nebo odstoupením od smlouvy podle následujících bodů.

 


12.3 Každá ze Stran může ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc, která začíná běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Straně. Strany se dohodly, že k zániku Smlouvy na základě výpovědi jedné ze Stran podle tohoto bodu, může dojít nejdříve po uplynutí doby vázanosti trvání Smlouvy (to platí i při prodloužení smlouvy). Pokud bude písemná výpověď jedné ze Stran doručena druhé Straně dříve, než jeden (1) měsíc před uplynutím doby vázanosti trvání Smlouvy, délka výpovědní doby se prodlužuje tak, že uplyne současně s uplynutím doby vázanosti trvání Smlouvy.

 

12.4 Tapeon CZ je oprávněna písemně odstoupit od této Smlouvy z některého z následujících důvodů:

a) pokud Obchodník neuhradí příslušnou částku podle článku 10.3;

 

b) v případě uskutečnění nebo pokusu o uskutečnění podvodné platby platební kartou, nebo jiné neoprávněné operace ze strany Obchodníka (včetně operací vůči třetím osobám), nedodržení stanovených limitů na autorizaci, nebo záměrné pozměňování účetních dokladů při přijímání platebních karet, nebo důvodné podezření z takového jednání.

 

c) opakované důvodné reklamace a stížnosti ze strany zákazníků Obchodníka na nedostatky spojené s používáním POS Terminálů u Obchodníka.

 

d) pokud vztahem k Obchodníkovi dojde k podání návrhu na vyhlášení konkursu na majetek Obchodníka, návrhu na povolení reorganizace Obchodníka, vstupu Obchodníka do likvidace, nebo zásadnímu zhoršení majetkových poměrů Obchodníka, které může mít podle názoru Tapeon CZ zásadní dopad na schopnost Obchodníka řádně plnit závazky ze Smlouvy;

 

e) pokud Obchodník přestane přijímat platební karty, nebo nemá uzavřenou platnou smlouvu o přijímání platebních karet s Poskytovatelem Platebních Služeb, a jejichž technická specifikace je zahrnuta společností Tapeon CZ v Zařízení na provádění Přechodu Transakcí;

 

f) pokud Obchodník závažným způsobem poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy a takové porušení nenapraví v lhůtě 30 Pracovních Dnů následujících po písemném oznámení o porušení Obchodníkovi, zejména se odvolávajíc na tento článek 12.4f);

 

g) pokud je Obchodník uvedený na jakémkoliv oficiálním sankčním seznamu, včetně sankčních seznamů Úřadu kontroly zahraničních aktiv Spojených států amerických (US Office of Foreign Assets Control, OFAC), sankčního seznamu EU a Bank of England.

 

12.5 Obchodník je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy z některého z následovných důvodů:

a) pokud vztahem k Tapeon CZ dojde k podání návrhu na vyhlášení konkursu na majetek Tapeon CZ, návrhu na povolení reorganizace Tapeon CZ, vstupu Tapeon CZ do likvidace nebo zásadnímu zhoršení majetkových poměrů Tapeon CZ, které může mít podle názoru Obchodníka zásadní dopad na schopnost Tapeon CZ řádně plnit závazky ze Smlouvy;

 

b) pokud Tapeon CZ závažným způsobem poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy a takové porušení nenapraví v lhůtě 30 Pracovních Dnů, následujících po písemném oznámení o porušení Tapeon CZ, zejména se odvolávajíc na tento článek 12.5b).

 

12.6 V případě ukončení Smlouvy odstoupením od Smlouvy v souladu s těmito VOP Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy druhé Straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny (i) nároky Tapeon CZ na úhradu poplatků za poskytnuté plnění, (ii) nároky Tapeon CZ na zaplacení sankcí, (iii) nároky Tapeon CZ na náhradu škody, (iv) smluvní ustanovení, týkající se volby práva, volby zákona a řešení sporů a (v) jiná ustanovení, která podle vůle Stran, nebo vzhledem na svoji povahu mají trvat i po ukončení Smlouvy.

 

12.7 Strany se dohodly, že Smlouvu je možné ukončit výlučně způsoby uvedenými v tomto čl. 12; jakékoliv jiné způsoby ukončení Smlouvy vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů České republiky jsou výslovně vyloučeny, a to v nejširším možném rozsahu, v jakém takové vyloučení neodporuje ustanovením všeobecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit.

 

13. MLČANLIVOST

 

13.1 Důvěrné Informace jsou:

a) jakékoliv údaje nebo informace, které jsou obchodně a konkurenčně citlivé údaje a nejsou veřejně dostupné a známé, včetně, ale ne výlučně, produktů, informací o plánech, marketingových strategiích, financích, provozu, vztazích se zákazníky, profilech zákazníků, odhadovaných prodejích, obchodních plánech a výsledcích podnikání v minulosti, současnosti a budoucnosti společnosti Tapeon CZ, nebo Obchodníka, jejich příbuzných osob, zákazníků, klientů a dodavatelů;

 

b) jakékoliv vědecké, nebo technické informace, design, proces, postup, vzorec nebo vylepšení, které mají obchodní hodnotu a jsou utajovány, a jejich důvěrnost poskytuje společnosti Tapeon CZ, nebo Obchodníkovi, nebo jakékoliv z jejich příbuzných osob konkurenční výhodu oproti jejich konkurentům;

 

c) veškeré důvěrné, nebo vlastní koncepty, dokumentace, zprávy, údaje, specifikace, počítačový software, zdrojový kód, objektový kód, vývojové diagramy, databáze, vynálezy, informace, know-how a obchodní tajemství, bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou patentovatelné, nebo předmětem autorského práva.

 

13.2 S výjimkou povolení na základě předchozího písemného oznámení druhé strany, každá strana:

a) omezí přístup svých zaměstnanců, nebo zaměstnanců jejích příbuzných osob k Důvěrným Informacím, které obdržela, pouze na ty, kteří o nich musí vědět v souvislosti s výkonem práv a povinností podle Smlouvy;

 

b) poučí své zaměstnance, kteří mají přístup k Důvěrným Informacím, o jejich důvěrné povaze a o povinnosti zachovat mlčenlivost podle této Smlouvy;

 

c) zajistí ochranu Důvěrných Informací alespoň na takové úrovni, jakou poskytuje ochrana vlastních informací a materiálů, podobných Důvěrným Informacím;

 

d) nezveřejní a neposkytne jakékoliv Důvěrné Informace, které obdržela, třetím stranám;

 

13.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost a omezení se nevztahují na jakékoli Důvěrné Informace, které:

a) byly veřejně dostupné před uzavřením této Smlouvy, nebo se následně staly veřejně dostupnými bez zavinění příjemce Důvěrných Informací;

 

b) byly jejich příjemcem zákonně získané od třetí strany bez povinnosti zachovávat mlčenlivost vůči této třetí straně;

 

c) již strana v souladu se zákonem měla k dispozici před jejich doručením, přímo nebo nepřímo, od třetí strany;

 

d) musí být zveřejněny v soudním, nebo správním řízení, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, nebo musí být zveřejněny na základě zákona, v každém z těchto případů, pokud je to možné, příslušná strana oznámí druhé straně povinnost zveřejnění a umožní druhé straně, aby na vlastní náklady vynaložila přiměřené úsilí předcházet zveřejnění;

 

e) jsou následně a samostatně vytvořené zaměstnanci, poradci nebo zástupci příjemce, bez ohledu na Důvěrné Informace, poskytnuté podle této Smlouvy; nebo

 

f) jsou zveřejněny příjemcem na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany.

 

13.4 V případě, že před uzavřením Smlouvy, nebo v rámci jejího plnění, Obchodník poskytne společnosti Tapeon CZ své osobní údaje (pokud je Obchodník fyzickou osobou), nebo osobní údaje jiné fyzické osoby (osoby oprávněné jménem a na účet Obchodníka jednat, nebo vykonávat konkrétní práva ze Smlouvy), dále jen "dotčená osoba", Tapeon CZ bude osobní údaje dotčené osoby zpracovávat za účelem plnění Smlouvy a v souladu se zákonem. Informace o pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Tapeon CZ jsou zveřejněny na webové stránce besteron.cz (https://besteron.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/).

 

14. RŮZNÁ USTANOVENÍ

 

14.1 Tato Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

14.2 Výslovná ustanovení Žádosti o POS mají přednost před ustanoveními VOP a Sazebníku, se kterými jsou v rozporu.

 

14.3 Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí nebo současná ujednání a dohody mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a je úplnou dohodou ohledně jejího předmětu.

 


14.4 Pokud jakýkoli soud rozhodne, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je neplatné, nebo nevymahatelné, toto ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které výrazně vyjadřuje úmysl stran a smysl původního ustanovení.

 

14.5 Tapeon CZ je oprávněna na základě předchozího písemného oznámení Obchodníkovi přenést a postoupit veškerá, nebo jakákoli ze svých práv a povinností podle této Smlouvy třetí osobě, která je řádně oprávněna nabízet služby podle této Smlouvy Obchodníkovi. Práva a povinnosti Obchodníka patří výlučně Obchodníkovi a nejsou přenositelné bez předchozího písemného souhlasu Tapeon CZ, a to bez ohledu na to, zda se přenos uskutečňuje na základě smlouvy, nebo ze zákona.

 


14.6 Tapeon CZ může zajišťovat část, nebo všechny poskytované služby prostřednictvím subdodavatele. Tapeon CZ má právo na výběr subdodavatelů podle svého uvážení.

 


14.7 Obchodník souhlasí s tím, že (i) jakékoliv započítání pohledávek Tapeon CZ vůči prostředkům, které mají být vydány Obchodníkovi na základě přijatých transakcí, a (ii) jakékoliv zadržení prostředků, které mají být vydány Obchodníkovi na základě přijatých transakcí, nebude za žádných okolností považováno za nesplnění povinnosti nebo porušení povinnosti ze strany zákazníka Obchodníka (tj. fyzické osoby, nebo právnické osoby, která vykonává platbu ve prospěch Obchodníka).

 

14.8 Tapeon CZ je oprávněna jednostranně měnit tyto VOP, sazebník poplatků nebo Smlouvu kdykoliv, a to formou písemného oznámení (včetně e-mailu) příslušných změn těchto VOP, nebo Smlouvy Obchodníkovi. Změny těchto VOP, nebo Smlouvy, nabývají účinnost uplynutím lhůty 2 měsíců, následujících po oznámení změn Obchodníkovi, pokud Obchodník tyto změny nenamítne v uvedené 2měsíční lhůtě po jejich oznámení. V případě, že Obchodník namítne změny VOP, nebo Smlouvy oznámené Tapeon CZ, Tapeon CZ má právo ukončit Smlouvu písemnou výpovědí Obchodníkovi s výpovědní dobou 1 (jeden) týden. Všeobecné obchodní podmínky, nebo jiné běžné nákupní, nebo dodací podmínky Obchodníka se nepoužívají a jsou výslovně vyloučeny.

 

 

 

Sazebník poplatků naleznete zde: www.besteron.cz/sazebnik/

 

 

VOP nabývá platnosti od 1.9.2023