Splošni pogoji pogodbe o dobavi POS terminala

 

1. POGODBENE STRANKE

 


1.1. Ta pogodba je sklenjena med podjetjem Besteron, a.s., IČO: 47 866 233, s registriranim sedežem na Teslová 20 /A, 821 02 Bratislava, podjetjem, registriranim v poslovnem registru okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sa, številka vložka 6004. /B, ("B") in trgovci.

 


(B in trgovec vsak kot "stranka" in skupaj kot "stranki")

 


2. VELJAVNOST IN PRENEHANJE

 

2.1. Pogodba je sklenjena in začne veljati med pogodbenima strankama po pisni potrditvi prejema zahteve za POS, ki jo predloži trgovec iz stranke B, ali dobavi opreme v skladu z zahtevo za POS, kar nastopi prej (»datum začetka veljavnosti«).

 


3. DEFINICIJE

 


3.1. Izrazi z veliko začetnico v tej pogodbi imajo pomen, ki je naveden spodaj ali kot je izrecno določen v drugem delu teh GTC:

a) Pripomočki pomenijo strojno opremo ali druge dodatke, navedene v aplikaciji POS in/ali v ceniku;

b) Ponudnik plačilnih storitev je ponudnik plačilnih storitev, s katerim ima Trgovec sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic in poravnavanju obveznosti iz naslova uporabe plačilnih kartic;

c) Gostujoči sistem ponudnika plačilnih storitev je tehnični gostujoči sistem, ki ga določi ponudnik plačilnih storitev, ki ga je družba B sprejela in implementirala v svoj sistem za namene izvajanja transakcijskega preklopa (v angleškem jeziku: Transaction Switching);

d) Pogodba je skupaj z vsemi naslednjimi dokumenti, sklenjenimi med Trgovcem in B: Vloga za POS, ti SPP, Cenik in Operating Manual (v angleščini: Operating Guide);

e) delovni dan pomeni vsak delovni dan med ponedeljkom in petkom (vključno), razen dela prostih dni in praznikov, določenih s pravnimi predpisi v Slovaški republiki;

f) Zaupne informacije imajo pomen iz člena 13.1;

g) Pristojbina za odstranitev ima pomen iz člena 6.4;

h) Datum začetka veljavnosti ima pomen iz člena 2.1;

i) Oprema pomeni opremo, navedeno v aplikaciji POS, ki bo dostavljena v skladu s pogoji pogodbe, vključno z dodatki, navedenimi v aplikaciji POS;

j) klicni center B je posebna telefonska številka, na kateri B izvaja storitev asistence 1. in 2. stopnje (v angleškem jeziku: Helpdesk);

k) SPP so ti splošni pogoji, ki se nanašajo na pogodbo o zagotavljanju POS terminala;

l) Trgovec je trgovec, ki je naveden v POS aplikaciji;

m) Poslovna lokacija je poslovni prostor ali druga poslovna lokacija Trgovca, v kateri se nahaja POS terminal;

n) Minimalno obdobje najema ima pomen iz člena 6.3;

o) Mesečna najemnina ima pomen iz člena 6.2;

p) PCI/DSS pomeni varnostne standarde industrije plačilnih kartic, kot jih določata VISA in MasterCards;

q) Zahteva za POS pomeni ponudbo Trgovca za sklenitev pogodbe o dobavi POS terminala;

r) nakup na POS ima pomen iz člena 4.1;

s) najem POS ima pomen iz člena 4.1;

t) Cenik je cenik, objavljen ali posredovan trgovcu B, ki vsebuje pristojbine za opremo, dodatke in druge pristojbine za storitve, ponujene B-ju, kakor je bil spremenjen;

u) Specifikacija izdelka je ločena specifikacija izdelka, ki je del aplikacije POS, ali je priloga k aplikaciji POS, ki dodatno definira napravo;

v) Obdobje najema je obdobje, v katerem B posreduje opremo trgovcu v skladu z možnostjo najema POS;

w) programska oprema ima pomen, določen v členu 8.1;

x) Garancijska doba ima pomen iz člena 5.3.

 

4. VSEBINA POGODBE

 


4.1. Odvisno od možnosti, ki jo izbere trgovec v aplikaciji POS, bo B (i) prodal napravo trgovcu v skladu s členom 5 (»nakup na POS«) ali (ii) dal napravo v najem trgovcu v skladu s členom 6 ( »Najem POS«), pod pogoji, navedenimi v teh SPP. Če v Zahtevi za POS ni navedeno, ali trgovca zanima najem POS ali nakup POS, ali če sta izbrani obe možnosti, bo trgovcu naprava zagotovljena v obliki nakupa POS.

 


4.2 Naprava bo ustrezala specifikaciji, navedeni v aplikaciji POS in specifikaciji produkta, če je bila izdelana in je dana izključno za namene uporabe za izvajanje transakcij z elektronskimi plačilnimi karticami. V skladu s členom 3 B bo med trajanjem pogodbe o zagotavljanju POS terminala POS terminal povezan s svojim gostiteljskim sistemom in bo omogočal prenos plačilnih transakcij iz in v gostiteljski sistem ponudnika plačilnih storitev (»transakcijski prenos« ).

 


5. NAKUP POS

 


5.1 Določbe, navedene v tem razdelku 5, veljajo samo za prodajo opreme trgovcu (če je v aplikaciji POS izbrana možnost »Nakup POS«).

 


5.2 Nakup opreme: Trgovec kupi opremo pri B-ju po ceni za nakup POS-a, navedeni v ceniku, ali po ceni, ki je drugače pisno dogovorjena med Trgovcem in B-jem.

 


5.3 Garancija: B jamči, da v obdobju 12 mesecev od datuma dostave katerega koli dela ("garancijsko obdobje") trgovcu naprava ne bo imela proizvodnih, mehanskih ali elektronskih napak ("omejena garancija"). Omejena garancija ne velja za primere (i) okvare omrežja ali neustrezne priprave delovanja, (ii) nesreč, vandalizma, poškodb, nepravilne uporabe opreme (vključno z malomarnostjo trgovca), (iii) naravnih nesreč, kot je škoda zaradi zaradi poplav ali zaradi strele, (iv) neupoštevanje navodil glede uporabe naprave, navedenih v priročniku za uporabo ali drugih navodilih B za trgovca, (v) okvare ali škode, ki jih povzroči katera koli programska oprema, viri, dodatki ali drugo dodatno zunanjo opremo, ki je trgovcu ni zagotovil B, (vi) okvare ali poškodbe, ki jih povzroči trgovec, vključno z nepooblaščeno modifikacijo ali popravilom. Stranki priznavata in se strinjata, da bodo baterije in akumulatorske enote veliko hitreje dosegle svojo največjo življenjsko dobo, če Oprema ni stalno priključena na vir električne energije (na primer med sezonskimi zaprtji) ali, v primeru akumulatorskih enot, večkrat v celoti. izpraznjeno in ponovno napolnjeno.

 


5.4. Garancijska storitev bo zagotovljena na naslednji način:

a) Trgovec je dolžan vse okvare Opreme prijaviti Klicnemu centru B. B bo poskušal odpraviti vzroke okvare Opreme in vzpostaviti njeno delovanje preko oddaljenega dostopa preko B-jeve asistenčne službe (podpora 1. in 2. stopnje) . Asistenčna služba B bo preko telefonskega pogovora s Trgovcem skušala vzpostaviti delovanje Opreme, pri čemer je Trgovec dolžan slediti in upoštevati vsa navodila B-ja za ponovno vzpostavitev delovanja Opreme.

b) V primeru, da naprave ni mogoče zagnati prek asistenčne službe B, bo B-jeva podpora na 2. stopnji zagotovila, da okvarjeno napravo prevzame kurir in jo dostavi B. Po dostavi bo B ocenil naravo naprave. motnja. Če ima naprava napako, ki jo pokriva omejena garancija, bo B takšno napravo brezplačno zamenjal in trgovcu zagotovil ustrezno nadomestno napravo.

 


5.5 Naprava bo v času prodaje in med garancijskim obdobjem ustrezala zahtevam PCI/DSS. Po izteku garancijskega obdobja B ne jamči in ni odgovoren za skladnost naprave s PCI/DSS ali drugimi zahtevami, ki veljajo za napravo. Razen zgornje odgovornosti za skladnost s PCI/DSS med garancijskim obdobjem in omejeno garancijo B ni odgovoren za uporabo ali vzdrževanje opreme in dodatkov, njihovo okvaro, popravilo ali servis.

 


5.6 Stroški B, navedeni v ceniku, veljajo za (i) popravilo ali zamenjavo opreme v povezavi z njeno poškodbo ali okvaro, ki ni zajeta v omejeni garanciji med garancijskim obdobjem, in (ii) kakršno koli popravilo ali zamenjavo opreme po izteku garancijskega obdobja in (iii) zagotovitev nadomestne naprave med trajanjem popravila ali zamenjave v primeru, da popravilo ali zamenjava okvarjene naprave ni zajeta v omejeni garanciji.

 


5.7 Odstranitev programske opreme: Po poteku trajanja pogodbe ali ob prekinitvi pogodbe ali kadar POS terminal ne deluje (zaradi razlogov, ki niso začasno vzdrževanje ali sezonska prekinitev delovanja), bo trgovec dovolil B-ju, da odstranitev in izbris programske opreme, nameščene na POS terminalu, in v ta namen bo B zagotovil vso potrebno sodelovanje. Na podlagi B-jeve zahteve bo trgovec (i) dovolil B-ju fizični dostop do terminala POS na trgovčevi lokaciji poslovanja za namene odstranitve in izbrisa programske opreme, (ii) odstranil ali izbrisal programsko opremo v skladu z navodili B-ja in po Zahtevo B, potrdi odstranitev/izbris programske opreme ali (iii) pošlje POS terminal na lastne stroške za namene odstranitve in izbrisa programske opreme podjetju B med njegovim delovanjem. B vrne POS terminal trgovcu po odstranitvi in ​​izbrisu programske opreme med delovanjem.

 

6. NAJEM POS

 

6.1 Določbe, navedene v tem razdelku 6, veljajo samo za najem opreme trgovcu (če je v aplikaciji POS izbrana možnost »POS najem«).

 


6.2 Najem opreme (v nadaljevanju »najem POS«): Trgovec najame opremo pri B za mesečno najemnino, navedeno v Vlogi za POS, ali za mesečno najemnino za najem POS, navedeno v ceniku, ali za drugo cena, dogovorjena med trgovcem in B v pisni obliki ("mesečna najemnina"). B je lastnik naprave in ima pooblastilo, da trgovcu zagotovi drugo vrsto naprave, kot je navedena v zahtevi za POS, če so specifikacije in lastnosti zagotovljene naprave na podobni ravni kot naprava, določena v zahtevo POS.

 


6.3 Obdobje najema: Trgovec najame opremo za določeno obdobje 36 mesecev ali drugo obdobje najema, o katerem se pisno dogovorita trgovec in B (»minimalno obdobje najema«), ki začne teči od dneva, ko je oprema dostavljena trgovcu. Stranki sta se dogovorili, da se po poteku obdobja po prejšnjem stavku obdobje najema opreme samodejno podaljša za 12 mesecev, dokler najem opreme ni prekinjen s pisnim obvestilom z 1-mesečnim odpovednim rokom, ki ga pošlje ena od strank druga pogodbenica.

 


6.4. Če trgovec enostransko odpove pogodbo ali najem POS-a v zvezi z določenim POS terminalom/terminali pred iztekom Minimalnega obdobja najema oz. pred potekom samodejno podaljšanega obdobja v skladu s členom 6.3 ali če B odpove pogodbo v skladu s členom 4, je Trgovec dolžan plačati nadomestilo za odstranitev v višini 60 EUR (šestdeset evrov) brez DDV v 15 dneh od prejem B-jevega računa ("Pristojbina za odstranitev"). Poleg tega, če Trgovec enostransko odpove pogodbo ali POS najem v zvezi z določenim POS terminalom/terminali pred iztekom Minimalnega obdobja najema oz. pred potekom avtomatsko podaljšanega roka po členu 6.3 ali če B odpove pogodbo v skladu s členom 12.4, je Trgovec dolžan v 15 dneh od prejema B-jevega računa plačati tudi pogodbeno kazen v višini, ki bi jo sicer plačal. dolžan plačati najem POS v obliki mesečne najemnine v obdobju od prenehanja pogodbe ali najema POS do izteka Minimalne dobe najema oz. do konca samodejno podaljšanega obdobja v skladu s členom 6.3.

 


6.5 Med obdobjem najema naprava ne bo imela proizvodnih, mehanskih in elektronskih napak in bo v skladu z ustreznimi zahtevami PCI/DSS. Z izjemo členov 4 in 7.5 spodaj, B krije vse stroške vzdrževanja opreme (njenega popravila ali zamenjave).

 


6.6 Trgovec je dolžan o vseh okvarah Opreme poročati Klicnemu centru B. B bo skušal odpraviti vzroke za okvaro Opreme in vzpostaviti njeno delovanje preko oddaljenega dostopa preko asistenčne službe B (podpora 1. in 2. stopnje). Asistenčna služba B bo preko telefonskega pogovora s Trgovcem skušala vzpostaviti delovanje Opreme, pri čemer je Trgovec dolžan slediti in upoštevati vsa navodila B-ja za ponovno vzpostavitev delovanja Opreme. V primeru, da naprave ni mogoče zagnati prek asistenčne službe B, podpora 2. stopnje B po lastni presoji: (i) obišče prostore trgovca, da popravi napravo, ali (ii) poskrbi za prevzem okvarjeno Napravo v delovanju Trgovec po kurirju in bo zagotovil nadomestno Napravo. B bo ocenil naravo okvare naprave med obiskom prostorov trgovca ali po dostavi naprave.

 


6.7 Pristojbine B, navedene v ceniku, veljajo za popravilo ali zamenjavo naprave v povezavi s poškodbo ali okvaro v primeru i) okvare omrežja ali neustrezne priprave delovanja, (ii) nesreč, vandalizma, poškodb, nepravilne uporabe naprave. (vključno z malomarnostjo trgovca), (iii) ) neupoštevanje navodil glede uporabe naprave, določenih v priročniku za uporabo ali drugih navodilih B za trgovca, (iv) okvare ali škode, ki jih povzroči katera koli programska oprema, viri, dodatki ali druga dodatna zunanja oprema, ki ni bila zagotovljena trgovcu, (v) okvare ali poškodbe, ki jih povzroči trgovec, vključno z okvarami in poškodbami, ki jih povzroči nepooblaščeno spreminjanje ali popravilo. Provizije B-ja, določene v ceniku, veljajo tudi za primere, ko B pride na sedež trgovca z namenom izvajanja popravil ali vzdrževanja, ki pa jih ni mogoče izvesti zaradi razlogov na strani trgovca ali v primeru, da Trgovec je zaprosil B za vzdrževanje ali popravilo v trgovčevem delovanju, vendar ni bila zaznana nobena okvara ali okvara opreme. Stranki priznavata in se strinjata, da bodo baterije in akumulatorske enote veliko hitreje dosegle svojo največjo življenjsko dobo, če naprava ni stalno povezana z virom električne energije (na primer med sezonskim zaprtjem) ali, v primeru baterijskih enot, večkrat popolnoma izpraznjena in ponovno napolnjena. Trgovec je dolžan vzdrževati napravo neprekinjeno priključeno na vir napajanja (razen v primerih rednega popravila ali vzdrževanja).

 

6.8 Trgovec ne bo ustvaril, omogočil ali dovolil ustanovitve kakršnega koli bremena ali pravice tretje osebe v zvezi z opremo ali njenim delom s sporazumom ali sodno odločbo brez predhodnega pisnega soglasja B-ja in ni pooblaščen za dati v podnajem opremo ali njen del ali jih dati v podnajem brez predhodnega pisnega soglasja B.

 


6.9 Vračilo naprave: Trgovec v 5 delovnih dneh po izteku roka ali po prekinitvi pogodbe ali koncu katerega koli obdobja najema v zvezi z določenim terminalom POS iz katerega koli razloga zagotovi razpoložljivost POS terminala za prevzem s strani B (ali pooblaščenega pogodbenega partnerja B) na naslovu Trgovec na datum, ki ga bo Trgovec predhodno obvestil s strani B. V primeru, da B ne sme prevzeti POS terminala. s strani Trgovca na objavljeni datum, B bo Trgovca obvestil o novem terminu prevzema POS terminala. Če B-ju ni dovoljeno prevzeti POS-terminala niti na datum zamenjave, se bo tak POS-terminal štel za izgubljenega in bo Trgovec B-ju dolžan plačati nadomestilo za izgubo v višini 350 evrov brez DDV. Trgovec je dolžan vrniti vso Opremo očiščeno, v dobrem stanju in delujočo (z izjemo običajne obrabe). Če Trgovec vrne pokvarjeno ali poškodovano Napravo ali Napravo, ki zaradi nepooblaščene spremembe fizičnega videza, nedovoljene oznake, umazano ali podobno ni v delujočem stanju, je B upravičen do plačila popravila v višini 80 eur brez DDV. V primeru, da Naprave ni mogoče popraviti ali če je popravilo s komercialnega vidika neugodno, je B upravičen do plačila zneska za novo Napravo.

 

7. SKUPNA DOLOČILA ZA NAJEM IN NAKUP POS

 

7.1 Določbe, navedene v tem 7. členu, veljajo za zagotavljanje opreme v obliki nakupa POS kot tudi najema POS.

 

7.2 Dostava: Naprava bo trgovcu dostavljena s kurirjem na naslov, naveden v aplikaciji POS, ali na drug naslov, ki ga pisno potrdita stranki.

 


7.3 Spreminjanje nastavitev naprave: Naprava lahko dovoli spreminjanje določenih parametrov ali nastavitev v skladu s specifikacijo izdelka. Za spremembe nastavitev Naprave, ki jih zahteva Trgovec, je Trgovec dolžan B-ju plačati zneske, navedene v ceniku, ali druge zneske, ki jih določi B. Spremembe nastavitev Naprave lahko B opravi na daljavo ali pri mesto delovanja, odvisno od tehničnih zahtev.

 


7.4 Namestitev: Trgovec bo Napravo namestil sam (samoinstalacija) na podlagi navodil za namestitev, ki jih prejme od B v obliki dokumenta, poslanega skupaj z Napravo, ali ločeno v elektronski obliki. Vsi POS terminali bodo imeli SLL internetno povezavo in trgovec bo POS terminal povezal z internetom. Trgovec je dolžan zagotoviti neprekinjeno dobavo električne energije in telekomunikacijsko/internetno povezavo ter izpolnjevati druge tehnične zahteve za zagotovitev namestitve in delovanja Opreme, ki mu jih je B sporočil. B bo Trgovcu posredoval posebno namestitveno kodo preko SMS-a ali elektronske pošte, ki jo mora Trgovec med namestitvijo vnesti v POS terminal. Montaža na sedežu trgovca s strani podjetja B ni vključena v ceno, vendar se lahko na zahtevo trgovca zagotovi za doplačilo, navedeno v ceniku.

 


7.5 Delovanje: Trgovec (i) je dolžan zagotoviti, da opremo upravljajo in uporabljajo izključno za namene, določene v pogodbi, s strani usposobljenih oseb v skladu s priročnikom za uporabo in vsemi ustreznimi navodili za uporabo, ki so bila posredovana B-ju; (ii) med garancijskim obdobjem (v primeru nakupa POS) ali med obdobjem najema (v primeru najema POS) je dolžan vzdrževati opremo v dobrem delovnem stanju (z izjemo običajne obrabe in trgati); (iii) ne sme dovoliti nobene fizične spremembe ali modifikacije opreme ali spremembe lokacije opreme brez B-jevega predhodnega pisnega soglasja; (iv) je dolžan podjetju B ali njegovim predstavnikom dovoliti vstop v prostore trgovca med običajnim delovnim časom ali ob drugem času za namen preverjanja, testiranja ali popravila ali spreminjanja opreme; (v) je dolžan vzdrževati povezavo opreme z internetom ali telekomunikacijskimi omrežji v skladu z zahtevami B in (vii) ne sme spreminjati nalepk ali oznak na opremi, ki dokazujejo lastništvo opreme s strani B (v primeru POS najema) .

 

7.6 Nekateri terminali POS, ki jih dobavi podjetje B, delujejo z začasnimi podatkovnimi karticami SIM. Kartice SIM, ki jih dobavi podjetje B, se lahko uporabljajo izključno za poročila o kreditnih/debetnih transakcijah ali poročila o napravah, ki jih dobavi podjetje B. Trgovec je odgovoren za vse stroške, povezane z nepooblaščeno uporabo kartic SIM podjetja B, v primeru dostave POS terminal trgovcu v skladu s pogodbo.

 


7.7 Trgovec je dolžan družbo B obvestiti o vseh spremembah pogojev sprejemanja kartic, določenih v pogodbi med trgovcem in ponudnikom plačilnih storitev ali na podlagi pogodbe med trgovcem in ponudnikom plačilnih storitev, ali tehničnih spremembah plačilnih storitev. Gostiteljski sistem ponudnika storitev.

 

8. PROGRAMSKA OPREMA

 

8.1 Naprava je opremljena s prednameščenimi plačilnimi aplikacijami, varnostnimi ključi in drugo programsko opremo (»programska oprema«), ki je potrebna za pravilno delovanje naprave v skladu z njeno funkcionalnostjo in za izvajanje prenosnih transakcij. Za čas trajanja te pogodbe B podeljuje trgovcu neizključno, neprenosljivo in omejeno licenco za uporabo programske opreme za namen prenosa transakcij pri uporabi naprave.

 

8.2 Med trajanjem pogodbe ima B pravico po lastni presoji vzdrževati, posodabljati, spreminjati, spreminjati, zamenjati ali zamenjati kateri koli del programske opreme in B nosi vse stroške, povezane s takšno spremembo, modifikacijo, zamenjavo ali zamenjavo. Trgovec je dolžan vzdrževati POS terminale povezane (na spletu) za vzdrževanje na daljavo in prenos programske opreme in je dolžan izvajati druga potrebna dejanja, ki jih zahteva B v zvezi z zgoraj navedenim.

 


8.3 Trgovec ni pooblaščen za dajanje na voljo, kopiranje, spreminjanje, modificiranje, dekompilacijo (pridobitev izvorne kode), prevajanje, razstavljanje ali kako drugače odkrivanje katerega koli dela programske opreme ali odstranjevanje (razstavljanje), brisanje, blokiranje, posodabljanje, spremeniti ali kako drugače spremeniti ali deaktivirati programsko opremo v POS terminalu. Trgovec ni pooblaščen, da tretjim osebam dovoli dostop, kopiranje, spreminjanje, modificiranje, dekompilacijo (pridobitev izvorne kode), prevajanje, razstavljanje ali kako drugače zaznavanje katerega koli dela programske opreme na kakršen koli način ali odstranitev (razstavljanje), brisanje, blokiranje, posodobiti, spremeniti ali kako drugače spremeniti ali deaktivirati programsko opremo v POS terminalu.

 


9. ODVISNOST OD TRETJIH OSEB

 

9.1 Trgovec potrjuje, da naprava morda ni združljiva s sistemi trgovca ali tretjih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na sisteme elektronskih blagajn, in B ni dolžan zagotoviti združljivosti naprave s sistemi trgovca ali tretjih oseb. sistemi.

 

9.2 Za brezžične POS terminale lahko veljajo omejitve, ki vplivajo na njihovo delovanje, pokritost, zanesljivost in sposobnost obdelave transakcij. Če trgovec upravlja brezžične terminale POS, trgovec s tem potrjuje, da je seznanjen in se strinja z omejitvami, obveznostmi in odgovornostmi, ki vplivajo na brezžične terminale POS, ki so navedene v specifikaciji izdelka, če je izdelana, ali ki so bile drugače obveščeno s strani družbe B.

 


9.3 Obveznost podjetja B, da zagotovi opremo in izpolni svoje obveznosti v skladu s to pogodbo, je izrecno pogojena s pravočasnim izvajanjem s strani trgovca in katere koli tretje osebe, ki jo najame trgovec, ter njegovih zadevnih dolžnosti in obveznosti, vključno z, a ne omejeno na, dobavo energije ter delovanje telekomunikacijske linije in omrežij, potrebnih za delovanje Naprave. B ni odgovoren za telekomunikacijska omrežja, ki jih upravljajo tretje osebe, ali povezljivost naprave s takimi omrežji.

 

10. PLAČILA

 

10.1 Trgovec se zavezuje, da bo plačal ustrezne pristojbine za opremo in za druge storitve, zagotovljene v skladu s to pogodbo. Ustrezne pristojbine za opremo, dodatke in druge storitve družbe B so navedene brez DDV.

 

10.2 Mesečna najemnina in druga ponavljajoča se plačila bodo zaračunana mesečno, vsi drugi zneski pa bodo zaračunani v 15 dneh po dostavi, razen če ni navedeno drugače.

 


10.3 Če trgovec zamuja s plačilom zadevnega zneska po tej pogodbi, je trgovec dolžan plačati zamudne obresti v višini 0,05 % na dan dolgovanega zneska od dneva, ki sledi dnevu zapadlosti do plačilo. Če trgovec ne plača katerega koli dolgovanega zneska po tej pogodbi, je B upravičen, ni pa dolžan, trgovcu poslati pisni zahtevek za plačilo. Če Trgovec zamuja s plačilom katerega koli dolgovanega zneska več kot 30 dni, ima B pravico začasno ustaviti zagotavljanje vseh storitev po tej pogodbi do plačila dolgovanega zneska skupaj z zamudnimi obrestmi. Prekinitev opravljanja storitev zaradi neplačila zapadle obveznosti s strani Trgovca ni kršitev B-jeve obveznosti po tej pogodbi in B ne odgovarja za morebitne zahtevke v zvezi s prekinitvijo opravljanja storitev. . Če trgovec zamuja s plačilom katerega koli zapadlega zneska več kot 60 dni, je B upravičen do odstopa od te pogodbe s takojšnjim učinkom.

 


10.4 Trgovec pooblašča in omogoča B-ju plačilo zapadlih terjatev v obliki direktne obremenitve SEPA med podjetji (v angleškem jeziku: SEPA Business To Business Direct Debit process), razen če v aplikaciji POS ni določeno drugače. Trgovec je v času trajanja te pogodbe dolžan vzdrževati pozitivno stanje na računu, navedenem v aplikaciji POS za namen plačila terjatev B v obliki direktne obremenitve SEPA po tej pogodbi. Če v aplikaciji POS ni določeno plačilo preko direktne obremenitve SEPA med podjetji, so vsi računi plačani Trgovcu v roku 5 delovnih dni po prejemu računa v evrih z elektronskim nakazilom na bančne račune, ki jih določi podjetje B.

 

11. ODGOVORNOST

 

11.1 Če v pogodbi ali teh splošnih pogojih ni navedeno drugače, mora oškodovana stranka v primeru kršitve posameznih pogodbenih obveznosti strank v skladu s § 373 in naslednjimi. akt št. 513/1991 Zb. Gospodarskega zakonika, s spremembami, pravico do povrnitve škode, nastale zaradi kršitve pogodbenih obveznosti druge pogodbene stranke, razen če pogodbena stranka, ki krši pogodbene obveznosti, dokaže, da so kršitev obveznosti povzročile okoliščine, ki izključujejo odgovornost v skladu z ustreznimi določbami. trgovinskega zakonika.

 


11.2 V primeru, da trgovec (i) krši obveznost, da se vzdrži kakršnega koli poseganja v POS terminale in njihovo programsko opremo, (ii) krši pogoje licence za dela, ki so del programske opreme POS terminala v skladu s temi SPP. , ali (iii) izvaja druga nedoločena dejanja z namenom izvajanja goljufivega plačila ali druge nepooblaščene operacije z uporabo POS terminala, ne glede na to, ali gre za dokazljivo ugotovljen goljufiv neuspešen ali uspešen poskus, je Trgovec dolžan B-ju plačati pogodbeno globo. v višini 5.000 evrov (z besedo: pet tisoč evrov) za vsako posamezno kršitev.

 


11.3 V primeru, da Trgovec krši katero koli drugo obveznost iz Pogodbe ali SPP, in te kršitve ne odpravi niti v petih (5) koledarskih dneh od datuma dostave pisnega obvestila o tej kršitvi s strani B, je Trgovec dolžan B-ju plačati pogodbeno globo v višini 50, - EUR (z besedo: petdeset evrov) za vsak posamezen primer kršitve, vključno z vsakim koledarskim tednom zamude pri izpolnitvi zadevne obveznosti. Če se kršitev nanaša na več poslovnih lokacij, se pogodbena kazen uporabi za vsako prizadeto poslovno lokacijo posebej.

 


11.4 Trgovec je dolžan izpolniti obveznost, katere izpolnitev je bila zagotovljena s pogodbeno globo, tudi po njenem plačilu. Plačilo pogodbene globe tudi ne vpliva na B-jevo odškodninsko terjatev zaradi te kršitve v celoti.

 

12. TRAJANJE POGODBE

 

12.1 Ta pogodba začne veljati na datum začetka veljavnosti in je sklenjena za določeno obdobje 36 mesecev. Stranki sta se dogovorili, da se po poteku roka po prejšnjem stavku pogodba samodejno podaljša za 12 mesecev, do trenutka, ko pogodba ne preneha na enega od načinov, določenih v tej pogodbi.

 

12.2 Pogodba se lahko prekine s pisnim soglasjem strank.

 


12.3 Vsaka od pogodbenic lahko odpove to pogodbo s pisnim obvestilom tudi brez navedbe razloga z odpovednim rokom enega (1) meseca, ki začne teči prvi (1.) dan koledarskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bilo pisno obvestilo dostaviti drugi pogodbenici. Stranki sta se dogovorili, da do odpovedi pogodbe na podlagi odpovedi ene od pogodbenic v skladu s to točko lahko pride najprej po preteku obdobja vezave pogodbe (velja tudi v primeru avtomatskega podaljšanja). pogodbe za 12 mesecev). Če je pisno obvestilo ene od pogodbenih strank dostavljeno drugi pogodbeni stranki prej kot en (1) mesec pred iztekom zavezujočega obdobja pogodbe, se dolžina odpovednega roka podaljša tako, da poteče hkrati s potekom pogodbenega roka. zavezujoče obdobje pogodbe.

 

12.4 B ima pravico do pisnega odstopa od te pogodbe iz katerega koli od naslednjih razlogov:

a) če trgovec ne plača ustreznega zneska v skladu s 3. členom;

b) v primeru izvedbe ali poskusa goljufivega plačila s plačilno kartico ali drugega nepooblaščenega poslovanja s strani trgovca (vključno s poslovanjem proti tretjim osebam), neupoštevanja postavljenih omejitev za avtorizacijo ali namernega spreminjanja knjigovodskih listin pri sprejemanju plačilne kartice, ali utemeljen sum takega dejanja.

c) ponavljajoče se utemeljene reklamacije in pritožbe kupcev Trgovca o pomanjkljivostih, povezanih z uporabo POS terminalov Trgovca.

d) če je v zvezi s trgovcem vložen predlog za razglasitev stečaja za premoženje trgovca, predlog za dovolitev prestrukturiranja trgovca, začetek likvidacije trgovca ali bistveno poslabšanje finančnega položaja trgovca, ki lahko po mnenju B pomembno vplivajo na zmožnost Trgovca, da pravilno izpolni svoje pogodbene obveznosti;

e) če Trgovec preneha sprejemati plačilne kartice ali nima veljavne pogodbe za sprejemanje plačilnih kartic s Ponudnikom plačilnih storitev, katere tehnične specifikacije je podjetje B vključilo v Napravo za prenos transakcij;

f) če trgovec resno krši katero koli določbo te pogodbe, vključno s členom 5, in te kršitve ne odpravi v 30 delovnih dneh po pisnem obvestilu o kršitvi trgovcu, pri čemer se posebej nanaša na ta člen 12.4f);

g) če je trgovec uvrščen na kateri koli uradni seznam sankcij, vključno s seznami sankcij Urada ZDA za nadzor tujih sredstev (OFAC), seznam sankcij EU in Bank of England.

 


12.5 Trgovec ima pravico do pisnega odstopa od te pogodbe iz katerega koli od naslednjih razlogov:

a) če je v zvezi z B vložen predlog za razglasitev stečaja za premoženje B, predlog za odobritev prestrukturiranja B, začetek likvidacije B ali bistveno poslabšanje finančnih pogojev B, kar v Trgovcu mnenje, lahko pomembno vpliva na sposobnost B-ja, da pravilno izpolni svoje obveznosti iz pogodbe;

b) če B resno krši katero koli določbo te pogodbe in te kršitve ne odpravi v 30 delovnih dneh po pisnem obvestilu o B-jevi kršitvi, pri čemer se posebej nanaša na ta člen 5b).

 

12.6 V primeru odpovedi pogodbe z odstopom od pogodbe v skladu s temi SPP, pogodba preneha veljati na dan, ko pogodbenica, ki odstopa, drugi pogodbenici dostavi pisno obvestilo o odstopu od pogodbe. Odstop od pogodbe ne vpliva na (i) B-jev zahtevek za plačilo nadomestil za opravljene storitve, (ii) B-jev zahtevek za plačilo sankcij, (iii) B-jev zahtevek za nadomestilo škode, (iv) pogodbena določila glede izbire prava, izbira prava in rešitev sporov ter (v) druge določbe, ki bi morale po volji pogodbenic ali zaradi svoje narave veljati tudi po prenehanju pogodbe.

 


12.7 Stranki sta se dogovorili, da se pogodba lahko prekine izključno na načine, določene v tem členu. 12; kakršni koli drugi načini odpovedi pogodbe, ki izhajajo iz splošno zavezujočih pravnih predpisov Slovaške republike, so v najširšem možnem obsegu izrecno izključeni, kolikor takšna izključitev ni v nasprotju z določbami splošno zavezujočih pravnih predpisov, iz katerih ni mogoče odstopati.

 

13. ZAUPNOST

 

13.1 Zaupne informacije so:

a) kakršne koli podatke ali informacije, ki so komercialno in konkurenčno občutljivi podatki ter niso javno dostopni in znani, vključno z, vendar ne omejeno na izdelke, informacije o načrtih, tržnih strategijah, financah, operacijah, odnosih s strankami, profilih strank, ocenjeni prodaji, poslovnimi načrti , ter poslovne rezultate v preteklih, sedanjih in prihodnjih poslovnih rezultatih B ali Trgovca, z njim povezanih oseb, kupcev, naročnikov in dobaviteljev;

(b) kakršnih koli znanstvenih ali tehničnih informacij, oblikovanja, postopka, postopka, formule ali izboljšave, ki imajo komercialno vrednost in so zaupne narave, katerih zaupnost daje B ali Trgovcu ali kateremu koli od njunih povezanih podjetij konkurenčno prednost pred njihovimi konkurenti; a

c) vse zaupne ali lastniške koncepte, dokumentacijo, poročila, podatke, specifikacije, računalniško programsko opremo, izvorno kodo, objektno kodo, diagrame poteka, baze podatkov, izume, informacije, znanje in izkušnje ter poslovne skrivnosti, ne glede na to, ali jih je mogoče patentirati ali so predmet avtorskih pravic.

 


13.2 Razen če je dovoljeno s predhodnim pisnim obvestilom drugi stranki, vsaka stranka:

a) omejiti dostop svojih zaposlenih ali uslužbencev svojih povezanih oseb do zaupnih informacij, ki jih je prejel, le na tiste, ki jih morajo vedeti v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz pogodbe;

b) pouči svoje zaposlene, ki imajo dostop do zaupnih informacij, o njihovi zaupni naravi in ​​o obveznosti ohranjanja zaupnosti po tej pogodbi;

c) zagotoviti zaščito zaupnih informacij, vsaj na enaki ravni, kot jo zagotavlja za zaščito lastnih informacij in gradiva, ki je podobno zaupnim informacijam;

d) tretjim osebam ne bo razkril ali dal na voljo nobenih zaupnih informacij, ki jih je prejel;

 


13.3 Obveznost zaupnosti in omejitve ne veljajo za nobene zaupne podatke, ki:

a) so bili javno dostopni pred sklenitvijo te pogodbe ali so pozneje postali javno dostopni brez krivde prejemnika zaupnih informacij;

b) jih je prejemnik zakonito pridobil od tretje osebe brez obveznosti ohranjanja zaupnosti v zvezi s tako tretjo osebo;

c) stranka v skladu z zakonom že razpolagala pred njihovo izročitvijo, neposredno ali posredno, od tretje osebe;

d) mora biti razkrito v sodnem ali upravnem postopku, ali na podlagi odločbe državnega organa, ali mora biti razkrito na podlagi zakona, v vsakem od teh primerov, če je to mogoče, zadevna stranka obvesti drugo stranko obveznosti razkritja in omogočiti drugi stranki, da si je na lastne stroške razumno prizadevala preprečiti razkritje;

e) so naknadno in neodvisno ustvarjeni s strani prejemnikovih zaposlenih, svetovalcev ali predstavnikov, ne glede na zaupne podatke, ki jih zagotavlja ta pogodba; oz

f) jih objavi prejemnik na podlagi predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke.

 


13.4 V primeru, da Trgovec pred sklenitvijo pogodbe ali v okviru njenega izvajanja posreduje B-ju svoje osebne podatke (če je trgovec fizična oseba) ali osebne podatke druge fizične osebe (pooblaščena oseba oz. izvajal posebne pravice iz pogodbe v imenu in za račun Trgovca), v nadaljevanju »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«, bo B obdeloval osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za namene izpolnjevanja pogodbe ali ukrepanja na podlagi na zahtevo Trgovca pred sklenitvijo pogodbe, na pravni podlagi po 2. čl. 6 odst. 1 črka b) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju »uredba GDPR«). Trgovec B posreduje osebne podatke zadevne osebe v obsegu, ki je potreben za sklenitev in izvajanje pogodbe. B bo obdeloval osebne podatke zadevne osebe v času trajanja pogodbe; po prenehanju veljavnosti pogodbe bo B osebne podatke zadevne osebe obdeloval le, če je to potrebno za dosego danega namena obdelave, predvsem za potrebe izdajanja računov, sprejemanja in evidentiranja plačil, obravnavanja reklamacij in uveljavljanja pravic ter izpolnjevanja obveznosti v skladu z uredbo GDPR in posebnimi zakonskimi predpisi. B je nadalje pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov zadevne osebe za namene pravilnega izpolnjevanja B-jevih zakonskih obveznosti v skladu z uredbo GDPR in posebnimi predpisi, na pravni podlagi v skladu s čl. 6 odst. 1 črka c) Predpisi GDPR in za namene B-jevih zakonitih interesov, ki so predvsem uveljavljanje ali obramba B-jevih pravic in pravnih zahtevkov proti prizadeti osebi iz Pogodbe ali v zvezi z njo, na pravni podlagi po k čl. 6 odst. 1 črka f) predpisi GDPR, vendar vedno samo v obsegu, ki je potreben in v skladu z predpisi GDPR. Zakoniti interes obdelave osebnih podatkov B je tudi obveščanje Trgovca o izdelkih in storitvah B ter pošiljanje reklamnih in promocijskih materialov ter poslovne korespondence, t.j. j. neposredno trženje, na pravni podlagi po čl. 6 odst. 1 črka f) predpisi GDPR. Trgovec potrjuje, da so v pogodbi vključene Informacije o obdelavi osebnih podatkov, namenjene prizadetim osebam, s posredovanjem katerih je B izpolnil svojo obveznost zagotavljanja informacij upravljavcu pri pridobivanju osebnih podatkov prizadete osebe v skladu s 2. čl. 13. in 14. člena uredbe GDPR.

 


13.5 V primeru, da Trgovec da na razpolago in vnese ali v drugi obliki posreduje ali neposredno ali posredno da na razpolago osebne podatke tretjih fizičnih oseb (prizadetih oseb, predvsem zaposlenih pri Trgovcu izključno v obsegu, ki je potreben za namene izpolnjevanja pogodbe). ), bo Trgovec v danem razmerju nastopal v pravni funkciji operaterja, B pa v pravni poziciji posrednika. Podrobnejša ureditev pravnih razmerij Trgovca kot upravljavca in B kot posrednika bo predmet pogodbe o obdelavi osebnih podatkov po 2. čl. 28 odst. 3 Uredbe GDPR, ki je sklenjena hkrati s pogodbo. Trgovec izjavlja, da ima ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov prizadetih oseb v skladu z Uredbo GDPR in se zaveda svojih obveznosti kot upravljavec v skladu z Uredbo GDPR in Zakonom št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov in o spremembi nekaterih zakonov. Če se izjava Trgovca po prejšnjem stavku izkaže ali postane lažna in so v zvezi s tem B-ju izrečene kakršne koli sankcije, se Trgovec zavezuje, da bo B-ju v celoti povrnil škodo in B-ju povrnil vse s tem povezane stroške.

 

14. RAZNE DOLOČBE

 

14.1 To pogodbo in vsa z njo povezana razmerja urejajo ustrezne določbe zakona št. 513/1991 Zb. Gospodarski zakonik s spremembami in dopolnitvami.

 

14.2 Izrecna določila POS zahteve imajo prednost pred določili Splošnih pogojev in Cenika, s katerimi so v nasprotju.

 

14.3 Ta pogodba nadomešča vse predhodne ali sočasne dogovore in dogovore med strankama v zvezi s predmetom te pogodbe in je celotna pogodba glede na njeno vsebino.

 


14.4 Če katero koli sodišče odloči, da je katera koli določba te pogodbe neveljavna ali neizvršljiva, bo taka določba nadomeščena z veljavno in izvršljivo določbo, ki odraža namen strank in pomen prvotne določbe.

 


14.5 B ima pravico, da na podlagi predhodnega pisnega obvestila trgovcu prenese in dodeli vse ali katere koli svoje pravice in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo, ki je ustrezno pooblaščena za ponujanje storitev v skladu s to pogodbo trgovcu. Pravice in obveznosti Trgovca pripadajo izključno Trgovcu in niso prenosljive brez predhodnega pisnega soglasja B-ja, ne glede na to, ali je prenos opravljen na podlagi pogodbe ali zakona.

 


14.6 B lahko zagotovi del ali vse storitve, ki jih zagotavlja podizvajalec. B ima pravico do izbire podizvajalcev po lastni presoji.

 


14.7 B ima pravico kadar koli enostransko spremeniti te SPP ali pogodbo s pisnim obvestilom (vključno z e-pošto) o ustreznih spremembah teh SPP ali Pogodbe trgovcu. Spremembe teh splošnih pogojev ali pogodbe začnejo veljati po preteku 2 mesecev od obvestila Trgovcu o spremembah, razen če Trgovec tem spremembam ne nasprotuje v določenem 2-mesečnem roku od obvestila. V primeru, da Trgovec nasprotuje spremembam splošnih pogojev ali pogodbe, o katerih je obvestil B, ima B pravico odpovedati pogodbo s pisnim obvestilom Trgovcu z odpovednim rokom 1 (en) teden. Splošni pogoji ali drugi običajni pogoji nakupa ali opravljanja storitev Trgovca ne veljajo in se izrecno izključujejo.