SPLOŠNI POGOJI ZA DOGOVOR O ODDAJI POS TERMINALA

 

VERZIJA 3.4/2023

 

1. POGODBENE STRANI

1.1 Ta pogodba je sklenjena med podjetjem Besteron a.s., davčna številka: 47 866 233, s sedežem na Teslova 20a, 821 02 Bratislava, družba vpisana v Poslovni register Mestnega sodišča Bratislava III, oddelek Sa, vložek številka 6004/B, (»Besteron a.s.«) in Trgovcem. (Besteron a.s. in Trgovec, vsak posamezno kot »Stranka« in skupaj kot »Stranki«)

 

2. UČINKOVITOST

2.1 Pogodba začne veljati med Strankami po pisnem potrdilu sprejema Zahteve za POS, ki jo je Trgovec predložil Besteron a.s. ali po dostavi Naprave v skladu z Zahtevo za POS, odvisno od tega, kaj se zgodi prej (»Datum učinkovitosti«).

 

3. OPREDELITVE

3.1 Izrazi v pogodbi, napisani z veliko začetnico, imajo pomen, naveden spodaj ali kakor je izrecno navedeno v drugem delu teh SP:

a) Dodatna oprema pomeni strojno opremo ali drugo dodatno opremo, navedeno v Zahtevi za POS in/ali v Ceniku;

b) Ponudnik plačilnih storitev je ponudnik plačilnih storitev, s katerim ima Trgovec sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic in izravnavi obveznosti, ki nastanejo pri uporabi plačilnih kartic;

c) Gostiteljski sistem Ponudnika plačilnih storitev je tehnični gostiteljski sistem, ki ga je določil Ponudnik plačilnih storitev in ki ga je Besteron a.s. sprejel in uvedel v svojem sistemu za namene izvajanja preusmerjanja transakcij (v angleščini: Transaction Switching);

d) Pogodba zajema vse naslednje dokumente, sklenjene med Trgovcem in Besteron a.s.: Zahteva za POS, ti SP in Cenik;

e) Delovni dan pomeni vsak delovni dan med ponedeljkom in petkom (vključno), razen dneh počitka in državnih praznikov, določenih s pravnimi predpisi v Slovaški republiki;

f) Zaupne informacije imajo pomen, naveden v členu 13.1;

g) Odstranitvena taksa ima pomen, naveden v členu 6.7;

h) Datum učinkovitosti ima pomen, naveden v členu 2.1;

i) Naprava pomeni napravo, določeno v Zahtevi za POS, ki bo dobavljena v skladu s pogoji pogodbe, vključno s Dodatno opremo, navedeno v Zahtevi za POS;

j) Besteronov klicni center je posebna telefonska številka, na kateri Besteron a.s. zagotavlja podporo na 1. in 2. ravni (v angleščini: Helpdesk);

k) SP so ti splošni pogoji, ki se nanašajo na Pogodbo za oddajo POS terminala;

l) Trgovec je trgovec, naveden v Zahtevi za POS;

m) Poslovna enota je poslovalnica ali druga poslovna lokacija Trgovca, v kateri je nameščen POS terminal;

n) Mesečna najemnina ima pomen, naveden v členu 6.2;

o) Kavcija - finančno zavarovanje pri najemu naprave;

p) PCI/DSS pomeni Standarde za varovanje podatkov v sektorju plačilnih kartic (Payment Card Industry Data Security Standards), kot jih določata VISA in MasterCards;

q) Zahteva za POS pomeni predlog Trgovca za sklenitev Pogodbe za oddajo POS terminala;

r) Nakup POS ima pomen, naveden v členu 4.1;

s) Najem POS ima pomen, naveden v členu 4.1;

t) Cenik je cenik, ki ga je objavil ali posredoval Trgovcu in vsebuje pristojbine za Napravo, Dodatno opremo in druge pristojbine za storitve, ki jih ponuja družba Besteron a.s., v veljavni obliki;

u) Specifikacija izdelka je ločena specifikacija izdelka, ki je del Zahteve za POS ali je priloga k Zahtevi za POS in podrobno opredeljuje Napravo;

v) Čas najema je obdobje, med katerim Besteron a.s. Trgovcu zagotavlja Napravo v skladu z možnostjo najema POS;

w) Programska oprema ima pomen, naveden v členu 8.1;

x) Garancijsko obdobje ima pomen, naveden v členu 5.4.

y) Pogodbena kazen ima pomen, naveden v členu 11.3.. Gre za kazen za kršitev obveznosti iz Pogodbe s strani ene od Strank.

 

4. VSEBINA POGODBE

4.1 Glede na izbiro, ki jo je Trgovec navedel v Vlogi za POS, družba Besteron a.s. (i) proda Opremo Trgovcu v skladu s členom 5 ("Nakup POS"), ali (ii) odda Opremo Trgovcu v skladu s členom 6 ("Najem POS"), in sicer pod pogoji, navedenimi v Vlogi za POS in teh Splošnih pogojih. V primeru, da v Vlogi za POS ni navedeno ali Trgovec želi Najem POS ali Nakup POS ali če sta izbrani obe možnosti, bo Oprema Trgovcu zagotovljena v obliki Nakupa POS.

4.2 Oprema mora ustrezati specifikacijam, navedenim v Vlogi za POS, in se zagotavlja izključno za namene izvajanja transakcij s plačilnimi karticami elektronskega plačila. Ob upoštevanju člena 9.3 družba Besteron a.s. med trajanjem Pogodbe za zagotavljanje POS terminala POS Terminal poveže s svojim gostiteljskim sistemom in omogoči prehod plačilnih transakcij iz in v gostiteljski sistem Ponudnika plačilnih storitev ("Prenos transakcij").

 

5. NAKUP POS

5.1 Določbe v tem členu 5 se nanašajo samo na prodajo Opreme Trgovcu (v primeru, da je izbrana možnost "Nakup POS" v Vlogi za POS).

5.2 Prodaja Opreme: Trgovec kupi Opremo od družbe Besteron a.s. po ceni, določeni v Ceniku ali po ceni, ki jo pisno dogovorita Trgovec in družba Besteron a.s. v Vlogi za POS.

5.3 Družba Besteron a.s. bo Opremo dostavila Trgovcu po plačilu zalogovne fakture za kupljeno Opremo/Opreme, ki jo bo družba Besteron a.s. poslala Trgovcu po prejemu Vloge za POS. Zalogovna faktura bo izdana v polni višini enote Opreme, določene v Ceniku.

5.4 Garancija: Družba Besteron a.s. jamči, da Oprema Trgovcu v obdobju 12 mesecev od dneva dostave katerihkoli delov ("Garancijsko obdobje") ne bo imela proizvodnih, mehanskih ali elektronskih napak ("Omejena garancija"). Omejena garancija ne velja v primerih (i) okvare omrežja ali neustrezne priprave za delovanje, (ii) nesreč, vandalizma, poškodovanja, nepravilne uporabe Opreme (vključno z malomarnostjo Trgovca), (iii) naravnih nesreč, kot so poplave ali strele, (iv) nespoštovanja navodil za uporabo Opreme, navedenih v Priročniku za uporabo ali drugih navodilih družbe Besteron a.s. Trgovcu, (v) okvar ali poškodb, ki jih povzročijo kakršni koli programi, viri, dodatki ali druga dodatna zunanja oprema, ki jih ni zagotovila družba Besteron a.s., (vi) okvar ali poškodb, ki jih povzroči Trgovec, vključno z neavtoriziranim spreminjanjem ali popravilom. Stranki se zavedata in soglašata, da baterijske in akumulatorske enote dosežejo veliko daljšo življenjsko dobo, če Oprema ni neprekinjeno priključena na vir električne energije.

5.4 Jamstvo: Besteron a.s. jamči, da bo naprava kateregakoli dela naprave (»Jamčevalno obdobje«) Trgovec, ki se izkaže kot brez napak v proizvodnji, mehanskih ali elektronskih napakah (»Omejeno jamstvo«) v obdobju 12 mesecev od datuma dostave. Omejeno jamstvo se ne uporablja v primerih (i) odpovedi omrežja ali nepravilne priprave za delovanje, (ii) nesreč, vandalizma, poškodb, napačne uporabe naprave (vključno z malomarnostjo Trgovec), (iii) naravnih nesreč, kot so poplave ali strele, povzročene poškodbe, (iv) kršitve navodil o uporabi naprave, navedenih v priročniku za uporabo ali drugih navodilih Besteron a.s. Trgovec, (v) napak ali poškodb, povzročenih s strani katerega koli programskega opreme, virov, dodatkov ali druge dodatne zunanje naprave, ki jih Besteron a.s. ni zagotovil Trgovec, (vi) napak ali poškodb, ki jih povzroči Trgovec, vključno z nepooblaščenimi spreminjanjem ali popravili. Stranki se zavedata in soglašata, da bodo baterijske in akumulatorske enote veliko dlje trajale, če naprava ni neprekinjeno priključeno na napajalnik (npr. med sezonskim zapiranjem obratovanja) ali, v primeru akumulatorskih enot, če so redno povsem izpraznjene in ponovno napolnjene.

 

5.5 Jamstveno servisiranje bo potekalo na naslednji način:

a) Trgovec je dolžan sporočiti vse odpovedi naprave klicnemu centru Besteron. Besteron a.s. bo poskušal odpraviti vzroke za odpoved naprave in jo obnoviti prek oddaljenega dostopa s pomočjo tehnične podpore Besteron a.s. (1. in 2. raven podpore). Tehnična podpora Besteron a.s. bo poskušala obnoviti delovanje naprave prek telefonskega pogovora Trgovecs, ki je dolžan upoštevati vsa navodila Besteron a.s. za ponovno vzpostavitev delovanja naprave.

b) Če naprave ni mogoče ponovno zagnati prek tehnične podpore Besteron a.s., bo druga raven podpore Besteron a.s. uredila prevzem okvarjene naprave na mestu delovanja Trgovec s kurirjem in njegovo dostavo podjetju Besteron a.s. Po dostavi bo Besteron a.s. ocenil naravo okvare naprave. Če je okvara naprave zajeta v Omejenem jamstvu, bo Besteron a.s. takšno napravo brezplačno zamenjal in zagotovil ustrezno nadomestno napravo.

 

5.6 Napravo bo ob prodaji in med Jamčevalnim obdobjem ustrezalo zahtevam PCI/DSS. Po poteku Jamčevalnega obdobja Besteron a.s. ne jamči in ni odgovoren za skladnost naprave s PCI/DSS ali drugimi zahtevami, ki se nanašajo na napravo. Razen za odgovornost za skladnost s PCI/DSS med Jamčevalnim obdobjem in Omejenim jamstvom Besteron a.s. ne jamči za uporabo ali vzdrževanje naprave in Dodatkov, njihovo nepravilno delovanje, popravilo ali servisiranje.

 

5.7 Stroški, navedeni v Ceniku Besteron a.s., se nanašajo na (i) popravilo ali zamenjavo naprave v zvezi z njegovim okvarjenjem ali odpovedjo, ki ni zajeta z Omejenim jamstvom med Jamčevalnim obdobjem, (ii) katero koli popravilo ali zamenjavo naprave po poteku Jamčevalnega obdobja in (iii) zagotavljanje nadomestne naprave med popravilom ali zamenjavo v primeru, ko se na popravilo ali zamenjavo okvarjene naprave ne nanaša Omejeno jamstvo.

 

5.8 Odstranitev programske opreme: Po poteku veljavnosti Pogodbe ali po njenem prenehanju ali vedno, kadar je POS Terminal izven obratovanja (zaradi razlogov, drugih kot začasno vzdrževanje ali sezonsko začasno prekinitev obratovanja), bo Trgovec omogočil Besteron a.s. odstranitev in izbris nameščene programske opreme v POS Terminalu ter za ta namen zagotovil vso potrebno sodelovanje. Na zahtevo Besteron a.s. bo Trgovec (i) omogočil fizični dostop Besteron a.s. do POS Terminala na mestu obratovanja Trgovca za namene odstranitve in izbrisa programske opreme, (ii) odstranil ali izbrisal programsko opremo v skladu s navodili Besteron a.s. ter na zahtevo Besteron a.s. potrdil odstranitev/izbris programske opreme ali (iii) na lastne stroške poslal POS Terminal za namen odstranitve in izbrisa programske opreme podjetju B

 

6. NAJEM POS

6.1 Določbe tega člena 6 veljajo samo za najem naprav trgovcu (v primeru izbire možnosti "Najem POS" v Vlogi za POS).

 

6.2 Najem naprav: Trgovec najema naprave od družbe Besteron a.s. za mesečno najemnino, navedeno v Tarifniku pristojbin ali za mesečno najemnino za Najem POS, navedeno v Vlogi za POS ("Mesečna Najemnina"). Družba Besteron a.s. je lastnica naprav in lahko trgovcu zagotovi naprave druge vrste, kot je navedeno v Vlogi za POS, če specifikacije in lastnosti zagotovljenih naprav ustrezajo napravi, navedeni v Vlogi za POS.

 

6.3 Družba Besteron a.s. ima pravico zahtevati od trgovca varščino v višini, določeni v Tarifniku pristojbin za vsako najeto napravo, ki bo služila kot kritje morebitnih škod, povzročenih trgovcu na napravi, pogodbenih kazni ali neporavnanih obveznosti trgovca. Besteron a.s. si lahko varščino izbere za plačilo ali pa jo odšteje od zneska sredstev, ki naj bi se zaračunala trgovcu na podlagi izvedenih transakcij. Varščina se trgovcu vrne v celoti, če so naprave vrnjene čiste in v brezhibnem stanju, brez znakov obrabe, ki presegajo običajno obrabo zaradi običajne uporabe naprave. Če bo potrebna zamenjava, čiščenje ali popravilo naprave, ima družba Besteron a.s. pravico iz varščine izpolniti svoje zahtevke v zvezi s čiščenjem, popravilom ali nabavo nove naprave (oziroma vse zahteve v skladu s 6.12).

 

6.4 Trajanje najema: Trgovec najema naprave za določeno obdobje v trajanju 36 mesecev ("Obdobje Najema"), ki teče od dneva dostave naprave trgovcu. Stranki sta se dogovorili, da se po preteku roka iz prejšnje stavke najem avtomatično podaljša za obdobje 12 mesecev, dokler najem naprave ni preklican s pisnim odpovednim rokom 1 meseca, poslanim eni od pogodbenih strank.

 

6.5 V izjemnih in utemeljenih primerih sezonskih dejavnosti trgovca se lahko čas najema določi za krajše obdobje. Trajanje najema drugačno od 36 mesecev je dogovorjeno med trgovcem in družbo Besteron a.s. pisno v Pogodbi. Glede na trajanje najema gre lahko za: (i) krajši najem, trajanje 1 mesec, (ii) ali pa sezonski najem, trajanje najmanj 4 mesece. Trajanje najema se začne teči od dneva dostave naprave trgovcu. Stranki sta se dogovorili, da se lahko trajanje najema podaljša za 1 mesec na podlagi pisnega obvestila, poslanega prek e-pošte na e-poštni naslov helpdesk@besteron.si ki ga trgovcu pošlje družba Besteron a.s. vsaj 3 dni pred iztekom najema.

 

6.6 Za kratkoročni in sezonski najem naprav velja mesečna najemnina, določena v Tarifniku pristojbin Besteron ali na podlagi pisnega dogovora v Vlogi za POS. Mesečna najemnina v prejšnjem odstavku velja tudi za vsak mesec, v katerem je trajanje najema podaljšano.

 

6.7 Če trgovec enostransko prekine Pogodbo ali Najem POS glede na določeno POS napravo/naprave pred iztekom Obdobja Najema ali pred iztekom samodejnega podaljšanja iz člena 6.4, ali če družba Besteron a.s. prekine Pogodbo v skladu s členom 12.4, mora trgovec plačati deinstalacijsko pristojbino v višini 120 EUR (sto dvajset evrov) brez DDV v 15 dneh od prejema računa družbe Besteron a.s. Poleg tega, če trgovec enostransko prekine Najem POS glede na določeno POS napravo/naprave pred iztekom Obdobja Najema ali pred iztekom samodejnega podaljšanja iz člena 6.3, ali če družba Besteron a.s. prekine Pogodbo v skladu s členom 12.4, je trgovec dolžan plačati družbi Besteron a.s. pogodbeno kazen v višini 10 evrov brez DDV mesečno za vsak koledarski mesec za vsako napravo, za katero bi sicer moral plačati pristojbino za Najem POS v obliki Mesečne Najemnine do konca Obdobja Najema.

 

6.8 Med Obdobjem Najema naprave ne smejo imeti proizvodne, mehanske ali elektronske napake in morajo ustrezati ustrezni zahtevi PCI/DSS. Razen v skladu s členoma 7.4 in 7.5 spodaj, družba Besteron a.s. krije vse stroške vzdrževanja naprave (njene popravke ali zamenjave).

 

6.9 Trgovec je dolžan sporočiti vsa okvare naprav Besteronovemu klicnemu centru. Družba Besteron a.s. bo poskusila rešiti vzrok okvare naprave in obnoviti njeno delovanje prek oddaljenega dostopa s pomočjo pomožne storitve Besteron (podpora 1. in 2. ravni). Pomožna storitev Besteron bo poskušala obnoviti delovanje naprave prek telefonskega pogovora s trgovcem, ki je dolžan upoštevati in izpolnjevati vsa navodila za obnovitev delovanja naprave. V primeru, da naprave ni mogoče spraviti v obratovanje prek pomožne storitve Besteron, bo družba Besteron a.s., na podlagi svoje lastne presoje: (i) obiskala poslovne prostore trgovca, da bi opravila popravilo naprave ali (ii) zagotovila odvoz okvarjene naprave iz poslovnih prostorov trgovca s kurirjem in zagotovila nadomestno napravo. Družba Besteron a.s. bo ocenila naravo napake na napravi med obiskom v poslovnih prostorih trgovca ali po dostavi naprave.

 

6.10 Pristojbine, ki jih je navedla družba Besteron a.s. v Tarifniku, se nanašajo na popravilo ali zamenjavo naprave v zvezi z okvaro ali okvaro v primeru i) okvare omrežja ali neprimerne priprave na delovanje, (ii) nesreče, vandalizma, poškodbe, nepravilne uporabe naprave (vključno z malomarnostjo trgovca), (iii) kršitve navodil za uporabo naprave, navedenih v priročniku za delovanje ali drugih navodilih družbe Besteron a.s. za trgovca, (iv) okvar ali poškodb, ki jih povzročijo vsi programi, viri, oprema ali druga dodatna zunanja oprema, ki jih ni zagotovila družba Besteron a.s., (v) okvare ali poškodbe, ki jih povzroči trgovina, vključno z okvarami in poškodbami, ki jih povzroči neavtorizirana sprememba ali popravilo. Pristojbine, določene v Tarifniku, veljajo tudi za primere, ko družba Besteron a.s. obišče poslovne prostore trgovca zaradi popravila ali vzdrževanja, vendar jih ni mogoče izvesti zaradi trgovčeve krivde, ali v primeru, ko je trgovina zaprosila družbo Besteron a.s. za vzdrževanje ali popravilo na kraju samem, vendar nobena napaka ali okvara naprave ni bila ugotovljena. Stranki se zavedata in soglašata, da imajo baterijske in akumulatorske enote veliko krajšo življenjsko dobo, če naprave niso neprekinjeno priključene na električni vir energije (na primer med sezonskim zaprtjem poslovanja) ali če se baterije večkrat popolnoma izpraznijo in znova napolnijo. Trgovec je dolžan napravo neprekinjeno priključiti na električni vir energije (razen v primeru običajnega popravila ali vzdrževanja).

 

6.11 Trgovec ne sme ustanoviti, omogočiti ali dovoliti nastanek kakršnih koli stvarnih bremen ali pravic tretjih oseb v zvezi z napravo ali njenim delom, s sporazumom ali sodno odločbo, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Besteron a.s., in ni pooblaščen, da naprave ali njihove dele podnajme ali jih nadalje prenajame brez predhodnega pisnega soglasja družbe Besteron a.s.

 

6.12 Vračilo naprave: V 14 dneh po koncu Pogodbe ali koncu kateregakoli obdobja Najema, ki se nanaša na določeno POS napravo iz kateregakoli razloga, trgovec zagotovi dostavo POS naprave, za katero se najem Besteron a.s. konča (ali njenemu pooblaščenemu pogodbenemu partnerju) na naslov, ki ga bo trgovcu predhodno sporočila družba Besteron a.s. V primeru, da POS terminal ni dostavljen družbi Besteron a.s. v roku 14 dni po koncu pogodbe, se takšen POS terminal šteje za izgubljen, trgovec pa mora plačati družbi Besteron a.s. pristojbino za izgubo v višini 296 evrov brez DDV. Trgovec mora vrniti vse naprave očiščene, v dobrem stanju in sposobne za delovanje (razen običajne obrabe). Če trgovec vrne okvarjeno ali poškodovano napravo ali napravo, ki ni primerna za delovanje zaradi neavtorizirane spremembe v fizičnem videzu, neavtoriziranega označevanja, umazanije ali podobnih okoliščin, ima družba Besteron a.s. pravico do plačila stroškov popravila v višini škode, ki  jo oceni družba Besteron a.s., v višini do 150 evrov brez DDV. Če naprave ni mogoče popraviti ali če je popravilo poslovno neugodno, ima družba Besteron a.s. pravico do plačila zneska za novo napravo.

 

7. SKUPNA DOLOČILA ZA NAJEM POS IN NAKUP POS

7.1 Določila, navedena v tem členu 7 veljajo za zagotavljanje naprave v obliki Prodaje POS in tudi za Najem POS.

 

7.2 Dostava: Naprava bo dostavljena trgovcu s kurirjem na naslov, ki ga je trgovcu navedel v Vlogi za POS ali na drug naslov, ki sta ga stranki pisno potrdili.

 

7.3 Sprememba nastavitev naprave: Naprava omogoča spremembo določenih parametrov ali nastavitev v skladu s specifikacijo izdelka. Za spremembe v nastavitvah naprave, ki jih zahteva trgovec, je trgovec dolžan plačati zneske, ki so navedeni v Tarifniku ali druge zneske, ki jih določi družba Besteron a.s. Spremembe v nastavitvah naprave lahko izvede družba Besteron a.s. na daljavo ali na mestu uporabe, odvisno od tehničnih zahtev.

 

7.4 Namestitev: Trgovec bo namestitev naprave izvedel sam (samopostavitev) na podlagi navodil za namestitev, ki jih je prejel od družbe Besteron a.s. v obliki dokumenta, poslanega skupaj z napravo, ali ločeno v elektronski obliki. Vse POS naprave bodo imele internetno povezavo SLL, in trgovec mora zagotoviti, da je POS naprava povezana z internetom. Trgovec mora zagotoviti neprekinjeno dobavo električne energije in telekomunikacijske/internetne povezave ter izpolniti druge tehnične zahteve za namestitev in delovanje naprave, kot jih je sporočila družba Besteron a.s. Družba Besteron a.s. bo trgovcu posredovala poseben namestitveni kodo prek SMS-a ali e-pošte, ki jo mora trgovec vnesti v POS napravo med namestitvijo. Namestitev naprave na mestu trgovca ni vključena v ceno, lahko pa se izvede na zahtevo trgovca za dodatno plačilo, ki je navedeno v Tarifniku.

 

7.5 Delovanje: Trgovec (i) je dolžan zagotoviti, da se naprava uporablja izključno za namene, določene v pogodbi, s strani usposobljenih oseb v skladu s Priročnikom za delovanje in vsemi ustreznimi navodili za delovanje, ki jih je zagotovila družba Besteron a.s.; (ii) med Garancijskim obdobjem (v primeru Prodaje POS) ali med obdobjem najema (v primeru Najema POS) mora ohranjati napravo v dobrem delovnem stanju (razen običajne obrabe); (iii) ne sme dovoliti ali omogočiti nobenih fizičnih sprememb ali modificiranja naprave ali spreminjanja lokacije naprave brez predhodnega pisnega soglasja družbe Besteron a.s.; (iv) mora omogočiti družbi Besteron a.s. ali njenim pooblaščenim predstavnikom dostop do poslovnih prostorov trgovca med običajnimi delovnimi urami ali drugič za namene nadzora, testiranja, popravila ali prilagoditve naprave; (v) mora ohraniti povezavo naprave z internetnimi ali telekomunikacijskimi omrežji v skladu s zahtevami družbe Besteron a.s. in (vii) ne sme posegati v nalepke ali oznake na napravi, ki označujejo lastništvo naprave družbe Besteron a.s. (v primeru Najema POS).

 

7.6 Določene POS naprave, ki jih dostavi družba Besteron a.s., delujejo z začasnimi podatkovnimi SIM karticami. SIM kartice, ki jih zagotovi družba Besteron a.s., se smejo uporabljati izključno za obvestila o kreditnih/debetnih transakcijah ali obvestila o napravah, ki jih dostavi družba Besteron a.s. Trgovec je odgovoren za vse stroške, povezane z neupravičeno uporabo SIM kartic družbe Besteron a.s. v primeru dobave POS naprave trgovcu v skladu z Pogodbo.

 

8. PROGRAMSKA OPREMA

8.1 Naprava je opremljena z že nameščenimi plačilnimi aplikacijami, varnostnimi ključi in drugo programsko opremo (»Programska oprema«), ki je potrebna za pravilno delovanje naprave v skladu s svojo funkcionalnostjo in za izvajanje prenosa transakcij. Med trajanjem te Pogodbe daje Besteron a.s. Trgovcu neizključno, neprenosljivo in omejeno licenco za uporabo Programske opreme za namene izvajanja prenosa transakcij pri uporabi naprave.

 

8.2 Med trajanjem Pogodbe ima Besteron a.s. po lastni presoji pravico vzdrževati, posodabljati, prilagajati, spreminjati, nadomeščati ali zamenjati kateri koli del Programske opreme in Besteron a.s. bo nosil vse stroške, povezane s takšnjo spremembo, prilagoditvijo, zamenjavo ali zamenjavo. Trgovec mora imeti POS terminale povezane (online) za vzdrževanje in prenos programske opreme na daljavo ter izvajati druge potrebne ukrepe, ki jih zahteva Besteron a.s. v zvezi s tem.

 

8.3 Trgovcu ni dovoljeno omogočiti, kopirati, spreminjati, prilagajati, dekompilirati (pridobiti izvorne kode), prevajati, razstaviti ali kako drugače odkriti kakršenkoli del Programske opreme ali odstraniti (demontirati), brisati, blokirati, posodobiti, prilagajati ali kako drugače spreminjati ali onemogočiti Programsko opremo na POS terminalu. Trgovcu ni dovoljeno tretjim osebam omogočiti, kopirati, spreminjati, prilagajati, dekompilirati (pridobiti izvorne kode), prevajati, razstaviti ali kako drugače odkriti kakršenkoli del Programske opreme ali odstraniti (demontirati), brisati, blokirati, posodobiti, prilagajati ali kako drugače spreminjati ali onemogočiti Programsko opremo na POS terminalu.

 

9. ODVISNOST OD TRETJIH STRANK

 

9.1 Trgovec je seznanjen, da naprava morda ni združljiva s sistemom trgovca ali tretje stranke, vključno, vendar ne omejeno na, katerikoli sistem elektronskih registrskih blagajn, in Besteron a.s. ni dolžan zagotoviti združljivosti naprave s sistemom trgovca ali tretje stranke.

 

9.2 Brezžične POS naprave so lahko podvržene omejitvam, ki vplivajo na njihovo zmogljivost, pokritost, zanesljivost in sposobnost obdelave transakcij. Če trgovec upravlja brezžične POS naprave, s tem potrjuje, da se zaveda omejitev, obveznosti in odgovornosti, ki vplivajo na brezžične POS naprave, navedene v specifikaciji izdelka, če je na voljo, ali ki mu jih je drugače sporočilo podjetje Besteron a.s..

 

9.3 Obveznost podjetja Besteron a.s. zagotoviti napravo in izpolniti svoje obveznosti v skladu s to Pogodbo je izrecno pogojena s pravočasnim izpolnjevanjem s strani trgovca in katere koli tretje strani, ki jo trgovcu angažira, ter njenih ustreznih obveznosti, vključno, vendar ne omejeno na, dobavo energije in vzdrževanje telekomunikacijske linije in omrežij, potrebnih za delovanje naprave. Besteron a.s. ni odgovoren za telekomunikacijska omrežja, ki jih upravljajo tretje stranke, ali za povezljivost naprave s takšnimi omrežji.

 

10. PLAČILA

10.1 Trgovec se zavezuje plačevati ustrezne pristojbine za napravo in za druge storitve v skladu s Pogodbo. Ustreznih pristojbin za napravo, dodatno opremo in za druge storitve podjetja Besteron a.s. spodaj navedene brez DDV.

 

10.2 Mesečna najemnina in druge ponavljajoče se pristojbine se bodo obračunavale mesečno, vsi drugi zneski pa se bodo obračunali najpozneje v 15 dneh po dostavi, razen če ni drugače navedeno.

 

10.3 Če trgovec zamudi s plačilom ustreznega zneska v skladu s to pogodbo, mora trgovec plačati zamudne obresti v višini 0,05 % dnevno od zapadlih zneskov od naslednjega dne po zapadlosti do plačila. Če trgovec ne plača nobenega zneska, zapadlega v skladu s to pogodbo, ima Besteron a.s. pravico, vendar ne obveznost, poslati trgovcu pisno opomin za plačilo. Če trgovec zamudi s plačilom katerega koli zapadlega zneska za več kot 30 dni, ima Besteron a.s. pravico prekiniti vse storitve v skladu s pogodbo o plačilnih storitvah do plačila zapadlega zneska skupaj z zamudnimi obrestmi. Prekinitev storitev zaradi neplačila obveznosti s strani trgovca ni kršitev obveznosti s strani Besteron a.s., in Besteron a.s. ne odgovarja za kakršne koli zahtevke v zvezi s prekinjeno dobavo storitev. Če trgovec zamudi s plačilom katerega koli zapadlega zneska za več kot 60 dni, ima Besteron a.s. pravico, da takoj odpove to pogodbo.

 

10.4 Trgovec tukaj opozarja, da lahko Besteron a.s. izvede plačilo zapadlih obveznosti tako, da znesek neporavnanih zapadlih obveznosti zmanjša za znesek sredstev, ki naj bi se jih trgovec priznal na svoj račun na podlagi prejetih transakcij. To predstavlja obračunavanje obveznosti Besteron a.s. do trgovca za obveznost trgovca glede izdaje prejete transakcije.

 

11. ODGOVORNOST

11.1 Razen če ni drugače navedeno v tej pogodbi ali v teh Splošnih pogojih, v primeru kršitve posameznih pogodbenih obveznosti strani, ima poškodovana stranka v skladu s členom 373 in nadaljnjimi Zakona št. 513/1991 Zb. Obligacijskega zakonika v veljavni redakciji s pravicami na povračilo škode, ki je nastala v zvezi s kršitvijo pogodbene obveznosti druge strani, razen če kršitelj dokaže, da je kršitev obveznosti posledica okoliščin, ki izključujejo odgovornost v skladu z ustreznimi določbami Obligacijskega zakonika.

 

11.2 V primeru, da trgovec (i) krši obveznost, da ne posega v POS terminale in njihovo programsko opremo, (ii) krši pogoje licence za dele, ki so del programske opreme POS terminalov v skladu s temi Splošnimi pogoji ali (iii) izvaja druge neopredeljene ukrepe za izvedbo prevare prek plačila s kartico ali druge neavtorizirane operacije, ne glede na to, ali gre za dokazano identificirane nezakonite neuspešne ali uspešne poskuse, mora trgovec plačati pogodbeno kazen Besteron d.o.o v višini 5.000,- EUR (pet tisoč evrov) za vsak posamezen primer kršitve.

 

11.3 V primeru, da trgovec krši katero koli drugo obveznost iz pogodbe ali teh Splošnih pogojev, in ta kršitev ne bo odpravljena niti v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema pisnega opomina o kršitvi s strani Besteron a.s., mora trgovec plačati pogodbeno kazen Besteron a.s. v višini 50,- EUR (petdeset evrov) za vsak posamezen primer kršitve, in to za vsak začeti koledarski teden zamude pri izpolnjevanju te obveznosti. Če se kršitev nanaša na več prodajnih mest, se pogodbena kazen uporabi za vsako prizadeto prodajno mesto posebej.

 

11.4 Trgovec je dolžan izpolniti obveznost, katere izpolnjevanje je zagotovljeno s pogodbeno kazen, tudi po plačilu te kazni. Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na pravico Besteron a.s. do odškodnine za škodo, ki jo je povzročila kršitev, v celoti.

 

12. TRAJANJE POGODBE

12.1 Pogodba o najemu naprave začne veljati na dan začetka veljavnosti in se sklepa za določeno obdobje glede na trajanje najema ali podaljšano trajanje, dokler pogodba ni zaključena na enega od načinov, navedenih v tej pogodbi.

 

12.2 Pogodbo je mogoče zaključiti s pisnim sporazumom strank, prenehanjem pogodbe ene od strank ali odstopom od pogodbe v skladu z naslednjimi točkami.

 

12.3 Vsaka stranka lahko to pogodbo pisno prekine brez navedbe razloga s trimesečnim odpovednim rokom, ki začne teči prvi dan koledarskega meseca po mesecu, v katerem je bila pisna odpoved dostavljena drugi strani. Stranki sta se dogovorili, da prenehanje pogodbe na podlagi odpovedi ene od strank v skladu s to točko ne more nastopiti prej kot po poteku trajanja pogodbe (kar velja tudi za podaljšanje pogodbe). Če bo pisna odpoved ene od strank dostavljena drugi strani prej kot en mesec pred potekom trajanja pogodbe, se dolžina odpovednega roka podaljša tako, da poteče hkrati s potekom trajanja pogodbe.

 

12.4 Besteron a.s. je upravičen preklicati to pogodbo pisno iz enega od naslednjih razlogov:

 

a) če trgovec ne plača ustreznega zneska v skladu s členom 10.3;

b) v primeru izvedbe ali poskusa izvedbe goljufivega plačila s plačilno kartico ali druge neupravičene operacije s strani trgovca (vključno z operacijami s tretjimi osebami), kršitve določenih omejitev za avtorizacijo ali namernega spreminjanja računovodskih dokazov pri sprejemu plačilnih kartic ali utemeljenega suma takega ravnanja.

c) ponavljajoče se upravičene pritožbe in pritožbe strank na trgovčeve pomanjkljivosti v zvezi z uporabo POS terminalov pri trgovcu.

d) če v zvezi s trgovcem pride do predloga za razglasitev stečaja trgovca, predloga za odobritev prestrukturiranja trgovca, vstopa trgovca v likvidacijo ali bistvenega poslabšanja finančnih razmer trgovca, kar po mnenju Besteron a.s. bistveno vpliva na trgovčevo sposobnost ustrezno izpolnjevati svoje obveznosti iz pogodbe;

e) če trgovec preneha sprejemati plačilne kartice ali nima veljavne pogodbe o sprejemanju plačilnih kartic s Ponudnikom plačilnih storitev, katere tehnične specifikacije so vključene v opremo za izvajanje Prehoda Transakcij;

f) če trgovec bistveno krši katerokoli določbo te pogodbe, vključno s členom 7.5, in taka kršitev ni odpravljena v roku 30 delovnih dni po pisnem obvestilu trgovcu o kršitvi, pri čemer se še posebej sklicuje na točko 12.4 f);

g) če je trgovec naveden v katerem koli uradnem sankcijskem seznamu, vključno s sankcijskimi seznamu Urada za nadzor tujih sredstev Združenih držav Amerike (U.S. Office of Foreign Assets Control, OFAC), sankcijskem seznamu EU in Bank of England.

 

12.5 Trgovec ima pravico pisno odstopiti od te pogodbe iz enega od naslednjih razlogov:

 

a) če v zvezi s Besteron a.s. pride do predloga za razglasitev stečaja Besteron a.s., predloga za odobritev prestrukturiranja Besteron a.s., vstopa Besteron a.s. v likvidacijo ali bistvenega poslabšanja finančnih razmer Besteron a.s., kar po mnenju trgovca bistveno vpliva na sposobnost Besteron a.s. ustrezno izpolnjevati svoje obveznosti iz pogodbe;

b) če Besteron a.s. bistveno krši katerokoli določbo te pogodbe in taka kršitev ni odpravljena v roku 30 delovnih dni po pisnem obvestilu Besteron a.s. o kršitvi, pri čemer se še posebej sklicuje na točko 12.5 b).

 

12.6 V primeru prenehanja pogodbe s preklicem pogodbe v skladu s temi Splošnimi pogoji, pogodba preneha veljati na dan prejema pisnega obvestilao preklicu pogodbe druge strani. Preklic pogodbe ne vpliva na (i) pravico Besteron a.s. do plačila pristojbin za opravljene storitve, (ii) pravico Besteron a.s. do plačila kazni, (iii) pravico Besteron a.s. do odškodnine, (iv) pogodbene določbe glede izbire prava, izbire zakona in reševanja sporov in (v) druge določbe, ki morajo na podlagi volje strank ali narave še naprej veljati tudi po prenehanju pogodbe.

 

12.7 Stranki sta se dogovorili, da se lahko pogodba zaključi samo na načine, navedene v tem členu 12; vse druge možnosti prenehanja pogodbe, ki izhajajo iz splošno zavezujočih zakonov Republike Slovenije, so izrecno izključene, kolikor taki izključitvi ne nasprotujejo določbam splošno zavezujočih zakonov, od katerih ni mogoče odstopiti.

 

13. MOLK O ZAUPNOSTI

13.1 Zaupne informacije vključujejo:

 

a) Kakršnekoli podatke ali informacije, ki so poslovno in konkurenčno občutljive ter niso javno dostopne in znane, vključno, vendar ne omejeno na, podatke o izdelkih, načrtih, marketinških strategijah, financah, poslovanju, odnosih s strankami, profilih strank, ocenah prodaje, poslovnih načrtih in preteklih, trenutnih in prihodnjih poslovnih rezultatih podjetja Besteron a.s. ali Trgovca, njihovih povezanih oseb, strank, strank in dobaviteljev;

b) Kakršnekoli znanstvene ali tehnične informacije, oblikovanje, postopek, vzorec ali izboljšavo, ki imajo poslovno vrednost in so zaupne ter njihova zaupnost daje družbi Besteron a.s. ali Trgovcu ali kateri koli od njihovih povezanih oseb konkurenčno prednost pred svojimi konkurenti;

c) Vse zaupne ali lastne koncepte, dokumentacijo, poročila, podatke, specifikacije, računalniško programsko opremo, izvorno kodo, objektno kodo, razvojne diagrame, podatkovne zbirke, izume, informacije, strokovno znanje in poslovno skrivnost, ne glede na to, ali so patentno varovane ali predmet avtorskega prava.

 

13.2 Razen če je bilo predhodno pisno dovoljenje druge strani, vsaka stranka:

 

a) Omeji dostop svojih zaposlenih ali svojih zaposlenih povezanih oseb do zaupnih informacij, ki jih je prejela, samo na tiste, ki morajo biti seznanjeni z njimi v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti po Pogodbi;

b) Svoje zaposlene, ki imajo dostop do zaupnih informacij pouči o njihovi zaupni naravi in o obveznostih ohranjanja molka v skladu s to Pogodbo;

c) Zagotovi zaščito zaupnih informacij na ravni, ki jo zagotavlja zaščita lastnih informacij in materialov podobnih zaupnim informacijam;

d) Ne razkrije in ne omogoči dostopa do kakršnih koli zaupnih informacij tretjim strankam.

 

13.3 Obveznost ohranjanja molka in omejitve ne veljajo za kakršnekoli zaupne informacije, ki:

 

a) So bile javno dostopne pred sklenitvijo te Pogodbe ali so postale javno dostopne brez krivde prejemnika zaupnih informacij;

b) So jih prejeli od tretje stranke zakonito, brez obveznosti ohranjanja molka glede te tretje stranke;

c) So bile strani na voljo v skladu z zakonom neposredno ali posredno, pred njihovo dostavo od tretje stranke;

d) Morajo biti razkriti v sodnem ali upravnem postopku ali na podlagi odločitve državnega organa ali jih je treba razkriti na podlagi zakona, v teh primerih pa mora ustrezna stranka obvestiti drugo stranko o obveznosti razkritja in ji omogočiti, da na svoje stroške po svojih najboljših močeh prepreči razkritje;

e) So bile ustvarjene ločeno in neodvisno s strani prejemnika s sredstvi, svetovalci ali zastopniki, ne glede na zaupne informacije, ki so bile posredovane v skladu s to Pogodbo;

f) So bile razkrite prejemniku s predhodnim pisnim soglasjem druge strani.

 

13.4 V primeru, da pred sklenitvijo te Pogodbe ali med izvajanjem le-te Trgovcu ali osebi, ki ima pooblastila za delovanje v imenu Trgovca, posreduje podjetje Besteron a.s. svoje osebne podatke (če je Trgovec fizična oseba) ali osebne podatke druge fizične osebe (osebe, ki so pooblaščene za delovanje v imenu in za račun Trgovca ali izvajanje določenih pravic iz Pogodbe), v nadaljevanju imenovane "prizadeta oseba", bo podjetje Besteron a.s. obdelovalo osebne podatke prizadete osebe za namene izvajanja Pogodbe in v skladu z zakonom. Informacije o pravilih varovanja osebnih podatkov podjetja Besteron a.s. so objavljene na spletni strani besteron.si (https://besteron.com/si/varstvo-osebnih-podatkov/).

 

14. RAZLIČNE DOLOČBE

14.1 Ta Pogodba in vsi odnosi z njo so urejeni z ustreznimi določbami Zakona št. 513/1991 Zb. o gospodarskem pravu v besedilu kasnejših predpisov.

 

14.2 Izrecne določbe Zahtev za POS imajo prednost pred določbami Splošnih pogojev poslovanja in Cenika, ki so v nasprotju z njimi.

 

14.3 Ta Pogodba nadomešča vse predhodne ali sočasne dogovore in sporazume med strankami v zvezi s predmetom te Pogodbe in je popoln dogovor o njenem predmetu.

 

14.4 Če katerikoli sodnik ugotovi, da je katerikoli del te Pogodbe neveljaven ali neizvršljiv, bo ta del nadomestil veljaven in izvršljiv del, ki najbolje izraža namen in vsebino prvotnega dela.

 

14.5 Podjetje Besteron a.s. si pridržuje pravico, da na podlagi predhodnega pisnega obvestila Trgovcu prenese in prenese vsa ali katera koli svoja pravila in obveznosti iz te Pogodbe tretji osebi, ki je pravilno pooblaščena za ponujanje storitev v skladu s to Pogodbo Trgovcu. Pravice in obveznosti Trgovca so izključno Trgovčeve in niso prenosljive brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Besteron a.s., ne glede na to, ali se prenos izvede na podlagi sporazuma ali zakona.

 

14.6 Podjetje Besteron a.s. si pridržuje pravico, da lahko delno ali v celoti zagotavlja storitve prek podizvajalcev. Podjetje Besteron a.s. ima pravico izbirati podizvajalce po lastni presoji.

 

14.7 Trgovec soglaša, da (i) vključitev terjatev podjetja Besteron a.s. v sredstva, ki naj bi bila izdana Trgovcu na podlagi prejetih transakcij, in (ii) zadržanje sredstev, ki naj bi bila izdana Trgovcu na podlagi prejetih transakcij, pod nobenimi okoliščinami ne predstavlja neizpolnitve ali kršitve obveznosti Trgovca (t.j. fizične ali pravne osebe, ki izvaja plačilo v korist Trgovca).

 

14.8 Podjetje Besteron a.s. ima pravico enostransko spremeniti te Splošne pogoje poslovanja, cenik pristojbin ali Pogodbo kadarkoli s pisnim obvestilom (vključno z e-pošto) o ustreznih spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja ali Pogodbe Trgovcu. Spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja ali Pogodbe bodo začele veljati 2 meseca po obvestilu Trgovcu o spremembah, razen če Trgovec v navedenem 2-mesečnem obdobju ne ugovarja proti spremembam. Če Trgovec ugovarja spremembam Splošnih pogojev poslovanja ali Pogodbe, ki jih je objavilo podjetje Besteron a.s., ima podjetje Besteron a.s. pravico, da Pogodbo s Trgovcem prekine s pisnim odpovednim rokom 1 (ena) teden. Splošni pogoji poslovanja ali drugi običajni pogoji nakupa ali zagotavljanja storitev Trgovca ne veljajo in so izrecno izključeni.

 

Razpored pristojbin najdete tukaj: www.besteron.si/cenik-pos/

 

 

Splošni pogoji začnejo veljati s 1. 9. 2023