Slovník finančných pojmov | V

 

 

 

Valuta - cudzia mena, ktorá sa používa ako platidlo v zahraničnom obchode. Vo finančnom kontexte sa termín valuta používa aj pre označenie menového kurzu, teda hodnoty jednej meny vo vzťahu k iným menám. Valuta môže byť voľne konvertovateľná, teda ju je možné kedykoľvek vymeniť za iné meny za aktuálne platný kurz, alebo môže byť nekonvertovateľná, čo znamená, že nie je možné ju legálne meniť za iné meny

 

Variabilná úroková sadzba - typ úrokového sadzobníka, ktorý umožňuje zmeny úrokovej sadzby v závislosti od zmien v referenčnej sadzbe, ako napríklad v prípade repo sadzby alebo Euriboru. V praxi to znamená, že výška úrokov sa môže meniť počas trvania zmluvy o pôžičke alebo úvere. Výhodou variabilnej úrokovej sadzby je, že môže byť lacnejšia ako fixná úroková sadzba v prípade, že referenčná sadzba zostáva nízka. Na druhej strane, v prípade zvýšenia referenčnej sadzby sa môže výška splátok zvýšiť

 

Veriteľ - osoba alebo iná právnická osoba, ktorá požičiava peniaze alebo iné hodnoty inému subjektu - dlžníkovi. Veriteľ sa môže stať aj právnická osoba, ako napríklad banka, ktorá poskytuje úver alebo iný finančný produkt. V prípade nesplnenia podmienok splácania dlhu môže veriteľ požiadať o súdne vymáhanie, aby si mohol vymôcť pôžičku a prípadné úroky

 

Viazaný termínovaný vklad - druh vkladu do banky, ktorý má pevne stanovenú dobu a výšku vkladu. Vklad sa uzavrie na určitý čas a počas tohto obdobia je jeho výška fixovaná, teda nemožno z neho čerpať ani naň pridávať. Výška úrokov sa stanovuje pri uzavretí vkladu a zvyčajne je vyššia ako u bežného vkladu. Po skončení doby viazanosti sa vklad vráti s úrokom na účet vkladateľa

 

Vklad - finančná transakcia, pri ktorej sa peniaze vkladajú na účet v banke

 

Vkladový účet - účet, na ktorom sa ukladajú peniaze s úrokom

 

Vydavateľ (Issuer) - banka, ktorá je vydavateľom platobnej karty / subjekt, ktorý vydáva finančné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, opcie alebo iné cenné papiere. Issuer teda môže byť napríklad spoločnosť, štát alebo iný právny subjekt, ktorý vydáva určité cenné papiere a predáva ich investorom

 

Vymáhací poplatok - poplatok, ktorý sa účtuje za vymáhanie pohľadávky

 

Vypočítaná úroková sadzba - úroková sadzba, ktorá je vypočítaná na základe aktuálnej hodnoty indexu alebo referenčnej sadzby

 

Výška úroku - hodnota úroku, ktorý sa účtuje za používanie vypožičaných peňazí alebo za uloženie peňazí na vkladovom účte.

 

 

 

Vrátiť sa na článok >