Slovník finančných pojmov | R

 

 

 

Rabat - zľava z ceny, ktorá sa poskytuje zákazníkovi za nákup tovaru alebo služieb. V obchodnom sektore sa rabaty často poskytujú ako súčasť marketingovej stratégie na zvýšenie predaja a získanie lojálnych zákazníkov

 

Reálna úroková miera (RÚM) - úroková miera, ktorá zohľadňuje infláciu. Vyjadruje sa ako rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a inflačnou mierou a ukazuje, aká je skutočná hodnota úrokových výnosov alebo nákladov pre investora alebo dlžníka

 

Reeskont - proces, kedy centrálna banka kupuje (alebo predáva) krátkodobé cenné papiere (napr. komerčné akcepty) od banky s cieľom poskytnúť jej likviditu. Tento proces umožňuje bankám získavať peniaze rýchlejšie a lacnejšie, než keby museli tieto cenné papiere predávať na voľnom trhu

 

Redukcia splátok - zníženie výšky splátok úveru, najčastejšie prostredníctvom refinancovania

 

Refinancovanie - získanie nového úveru na splatenie starého úveru

 

Regulácia - kontrola a sledovanie hospodárenia finančného trhu a finančných inštitúcií

 

Rekurzívna fakturácia - automatické opakovanie fakturácie v určitom časovom intervale

 

Rekurzívna platba - platba, ktorá sa automaticky opakuje v určitom časovom intervale

 

Rekurzívna platobná inštrukcia - pokyny na opakovanú platbu v určitom časovom intervale

 

Rekurzívne inkaso - automatické opakovanie inkasa v určitom časovom intervale

 

Rekurzívny poplatok - poplatok účtovaný za opakujúce sa transakcie, ako napríklad opakované platby za služby

 

Remitent - osoba alebo spoločnosť, ktorá odosiela platbu

 

Rendita - pravidelný príjem, ktorý prichádza z investície alebo majetku. Môže sa jednať o výnosy z peňazí uložených na úsporách, dividendy z akcií, alebo príjem z prenájmu nehnuteľností

 

REPO (Repurchase agreement) -  dohoda medzi dvoma stranami, ktorá umožňuje jednej strane predať cenné papiere druhej strane a zároveň sa zaväzuje ich odkúpiť neskôr za určenú cenu a podmienky. Repo sa využíva ako nástroj na krátkodobé financovanie a obchodovanie s cennými papiermi

 

Reprezentačný poplatok - poplatok účtovaný za vrátenie neoprávnenej transakcie na účet klienta

 

Revolvingový akreditív - dohoda medzi bankou a jej klientom, v ktorej banka súhlasí s tým, že bude klientovi poskytovať pôžičky alebo garancie na určený obdobie. Klient môže čerpať financie podľa svojich potrieb, pričom zostáva v rámci dohodnutého limitu

 

Revolvingový terminálový vklad - špeciálny typ vkladu, ktorý poskytuje klientovi prístup k pôžičke v prípade potreby. Klient si môže požičať a splácať peniaze z vkladu podľa svojich potrieb, pričom zostáva v rámci dohodnutého limitu

 

Revolvingový úver - druh úveru, ktorý umožňuje klientovi opakovane prekročiť stanovenú hranicu úveru

 

Rizikový kapitál - finančné prostriedky používané na investovanie do rizikových projektov alebo podnikov

 

ROA (Return on Assets) - je ukazovateľ finančnej výkonnosti spoločnosti, ktorý vyjadruje ziskovosť aktív spoločnosti. Vypočítava sa ako pomer zisku pred zdanením a celkových aktív spoločnosti

 

Ročná percentuálna miera nákladov - vyjadruje ročnú mieru nákladov na úver alebo investíciu. Zvyčajne sa uvádza ako percentuálna hodnota a zahrňuje rôzne náklady, ako sú úroky, poplatky a iné výdavky

 

ROE (Return on Equity) - ukazovateľ finančnej výkonnosti spoločnosti, ktorý vyjadruje ziskovosť vlastného kapitálu. Vypočítava sa ako pomer zisku po zdanení a vlastného kapitálu spoločnosti. Ukazovateľ ROE poskytuje investičnému spoločenstvu informácie o tom, ako efektívne spoločnosť využíva svoj vlastný kapitál

 

Ručenie - záruka, že niekto zaplatí dlžnú sumu, ak to neurobí pôvodný dlžník

 

Rýchla platba - elektronická platba, ktorá sa spracúva v reálnom čase a je okamžite pripísaná na účet príjemcu

 

Rýchle platby cez mobilné zariadenie - elektronická platba vykonávaná pomocou mobilného zariadenia, najčastejšie cez mobilnú aplikáciu banky

 

Rýchle prevody - rýchla platobná služba, ktorá umožňuje klientom okamžite previesť peniaze na iné konto, často s minimálnym poplatkom

 

 

Vrátiť sa na článok >