Slovník finančných pojmov | P

 

 

 

Parita - vyjadrenie vzájomnej hodnoty dvoch rôznych mien. Konkrétne ide o rovnaký výraz pre hodnotu jednej meny v druhej mene. V praxi to znamená, že ak je napríklad kursová parita medzi dolárom a eurami 1,2 USD/EUR, znamená to, že jedno euro má hodnotu 1,2 amerického dolára

 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - súbor pravidiel a postupov, ktoré majú pomôcť ochrániť citlivé informácie o platbách z kreditných a debetných kariet. PCI DSS bol vyvinutý spoločne najväčšími platobnými sieťami, ako sú Visa, Mastercard, American Express a iné, aby sa minimalizovali riziká spojené s ukladaním, spracovaním a prenosom týchto dát

 

Peňažný akreditív - finančný nástroj, ktorým sa garantuje platba v prípade, že splnenie zmluvy medzi predajcom a kupujúcim závisí od splnenia určitých podmienok. Akreditív slúži na ochranu predajcu pred rizikom, že kupujúci nebude schopný alebo nechce splniť svoje záväzky

 

Peňažný trh - časť finančného trhu, ktorá sa zaoberá krátkodobými financiami, teda financiami s dobehom do jedného roka. Hlavným cieľom peňažného trhu je poskytovať úvery a zabezpečovať likviditu pre finančné inštitúcie a vlády

 

Phishing – phishing je metóda podvodníkov, pri ktorej sa snažia získať citlivé informácie od používateľov internetu, ako sú heslá, bankové údaje, alebo iné osobné údaje. Phishing sa často realizuje pomocou falošných e-mailov alebo webových stránok, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyzerali ako oficiálne stránky banky, e-mailového poskytovateľa alebo iného dôveryhodného subjektu. Prečítajte si viac o phishingu v našom článku >

 

Platobná záruka – finančný nástroj, ktorý zabezpečuje plnenie záväzkov v prípade, že sa daný záväzok neplní. Je to zmluvne dohodnutá garancia, ktorú poskytuje banka na základe požiadavky jej klienta (exportéra alebo importéra), ktorá zaručuje platbu dohodnutého množstva peňazí na základe podmienok uvedených v zmluve medzi klientmi

 

Podielový fond – investičný fond, ktorý zhromažďuje peniaze od viacerých investorov a tieto peniaze investuje do rôznych aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti alebo iné finančné nástroje. Každý investor v podielovom fonde vlastní určitý podiel z celkového portfólia fondu, ktorý sa mení v závislosti na hodnote fondu

 

Podielový list – cenný papier, ktorý reprezentuje vlastníctvo určitého podielu v podielovom fonde. Každý investor v podielovom fonde dostane podielové listy podľa toho, koľko peňazí vložil do fondu. Podielový list obsahuje informácie o názve fondu, počte podielov, ktoré zodpovedajú danému podielu a o hodnote podielu

 

Pohľadávka - suma peňazí, ktorú subjekt má právo požadovať od iného subjektu

 

Polehotné úročenie – spôsob úročenia, ktorým sa vypočíta úroková sadzba na základe výšky úveru a jeho splatnosti. V porovnaní s inými spôsobmi úročenia, ktoré sa vypočítavajú na základe doby trvania úveru, polehotné úročenie zohľadňuje nielen dobu trvania, ale aj výšku úveru a jeho rizikovosť

 

Poplatok - čiastka, ktorú treba zaplatiť za niečo, čo poskytuje iná osoba alebo spoločnosť

 

POS - skratka pre "Point of Sale", teda bod predaja. Jedná sa o miesto, kde sa realizuje predaj tovaru alebo služieb zákazníkom. V súčasnosti sa tento termín používa najmä v súvislosti s platobnými terminálmi, ktoré sú používané na spracovanie platobných transakcií v reálnom čase

 

POS terminál - platobné terminály POS umožňujú zákazníkom platiť za tovar alebo služby pomocou kreditných alebo debetných kariet, prípadne iných platobných prostriedkov, ako sú napríklad mobilné platby alebo digitálne peňaženky. Transakcia sa spracúva v reálnom čase a zákazník môže potvrdiť svoju platbu pomocou podpisu alebo zadania PIN kódu

 

Povolené prečerpanie – spôsob úverovania, pri ktorom má klient možnosť prekročiť limit na svojom účte na určitú dobu a za určitých podmienok. Tento spôsob úverovania je väčšinou dostupný pre držiteľov bežného účtu, ktorí majú s bankou uzatvorenú zmluvu o úvere

 

Pôžička - finančné prostriedky, ktoré si požičiava jedna osoba od druhej na určitú dobu

 

Preddavok - čiastka, ktorú treba zaplatiť vopred za tovar alebo službu

 

Predlehotné úročenie – spôsob zúročovania, kedy sa úroky počítajú a pripisujú na účet klienta nie na konci úročenia, ale už počas úročenia, pričom sú pripočítané na začiatok obdobia úročenia, teda pred splatnosťou. Tento spôsob zúročovania sa používa najmä pri termínovaných vkladoch, kde sú vklady uzatvorené na určitú dobu a ich úroky sa pripisujú na účet pravidelne

 

Prechodný účet - účet určený na dočasné uloženie peňazí pred tým, ako sa presunú na iný účet

 

Priama platba - platba vykonaná v hotovosti alebo prostredníctvom bankového prevodu

 

Príkaz na inkaso - inštrukcia pre banku, aby prijala platbu od zákazníka na účet iného zákazníka

 

Progresívne splácanie – spôsob splácania pôžičky, kde výška splátok postupne rastie v čase. To znamená, že prvotné splátky sú menšie a postupne narastajú, zatiaľ čo neskoré splátky sú väčšie. Tento spôsob splácania je často používaný pri hypotékach alebo iných dlhodobých pôžičkách

 

PSD - skratka pre Plateniu služieb v oblasti digitálneho trhu (angl. Payment Services Directive). PSD je európska smernica, ktorá sa týka platobných služieb v Európskej únii a bola vytvorená na základe potreby zvýšiť bezpečnosť a efektivitu platieb v rámci EÚ a zlepšiť ochranu práv spotrebiteľov. Smernica stanovuje pravidlá pre platobné služby a platobné inštitúcie a poskytuje rámec pre prevádzku platobného trhu v EÚ

 

Put opcia - druh opcie, ktorá poskytuje jej vlastníkovi právo, ale nie povinnosť, predať aktívum (napr. akcie, komodity, mene) za stanovenú cenu (tzv. výkonovú cenu) v určitom časovom období. Put opcia je typicky využívaná vtedy, ak sa očakáva pokles ceny aktíva

 

 

 

Vrátiť sa na článok >