Slovník finančných pojmov | O

 

 

 

Obligácia - cenný papier, ktorý predstavuje dlhopisový úver, t.j. dlh, ktorý emitent (vystavovateľ) tohto dlhu vydáva a predáva investorom. Emitent takto získa finančné prostriedky od investorov a zároveň sa zaväzuje vrátiť tieto peniaze spolu s úrokom v určitom časovom horizonte

 

Online platba - elektronická platobná transakcia uskutočnená pomocou internetu alebo mobilného zariadenia

 

Opcia - cenný papier, ktorý dáva jeho vlastníkovi právo, ale nie povinnosť, nakúpiť alebo predať určitý aktív za dohodnutú cenu v určitom čase. Ak vlastník opcie túto možnosť nevyužije, nemusí nič platiť a opcia jednoducho vyprší

 

Open-end credit (kredit s otvoreným koncom) - typ úveru, ktorý poskytuje možnosť opakovanej výpovede s rovnakou úrovňou úverového limitu

 

Operatívne (prevádzkové) náklady - náklady, ktoré sú potrebné na udržanie podniku v prevádzke, ako sú náklady na energie, mzdy, nájomné a iné

 

Overdraft (prekročenie účtu) - stav, keď na účte nie sú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie transakcie a banka dočasne umožní pokračovať v transakcii až do výšky určitého limitu

 

Overpayment (nadplatba) - platba, ktorá prekročí sumu, ktorú je potrebné zaplatiť za daný tovar alebo službu

 

 

 

Vrátiť sa na článok >