Slovník finančných pojmov | N

 

 

 

Národná banka Slovenska (NBS) - centrálna banka Slovenskej republiky. Zodpovedá za monetárnu politiku krajiny, t.j. za riadenie menovej politiky a reguláciu peňažného obehu. NBS bola založená v roku 1993 ako nástupca pôvodnej Slovenskej národnej banky

 

Nedostatočné krytie účtu - stav, keď na účte nie sú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie transakcie

 

Nepriechodný úver - druh úveru, ktorý je zabezpečený zálohou a nie je splatný v prípade, že hodnota zálohy je nižšia ako hodnota úveru

 

Net income (čistý zisk) - celkový príjem mínus výdavky a daní

 

Nominálna úroková miera - predstavuje percentuálny výnos z pôžičky alebo úveru, ktorý sa stanovuje na základe dohody medzi veriteľom a dlžníkom. Táto miera vyjadruje sumu, ktorú dlžník musí platiť za použitie pôžičky alebo úveru a nezohľadňuje vplyv inflácie a ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu peniaze v čase

 

Nostro účet – bankový účet vedený v zahraničnej banke v cudzej mene a slúži na uskutočňovanie zahraničných platieb. Banka si takýto účet zakladá, aby mala k dispozícii finančné prostriedky v cudzej mene a mohla ich použiť na vykonávanie zahraničných platob a transakcií

 

 

 

Vrátiť sa na článok >