Slovník finančných pojmov | L

 

 

 

Leverage - pomer medzi sumou pôžičky a vlastným kapitálom používaným na investíciu

 

Likvidita - schopnosť aktíva, cenných papierov alebo iných finančných nástrojov byť rýchlo a efektívne predané na trhu za cenu, ktorá je blízka ich skutočnej hodnote. To znamená, že likvidný aktív je taký, ktorý môže byť ľahko predaný na trhu bez výrazného vplyvu na jeho cenu

 

Limit kreditnej karty - maximálna suma, ktorú držiteľ kreditnej karty môže použiť na nákupy alebo výbery hotovosti

 

Limit poistného plnenia - označuje maximálnu sumu, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade vzniku poistnej udalosti podľa podmienok uzatvorenej poistnej zmluvy. Tento limit môže byť stanovený v rôznych formách, napríklad ako peňažná suma alebo percento nákladov na opravu alebo nahradenie poistenej veci

 

Lineárna splátka - spôsob splácania úveru alebo pôžičky, ktorý spočíva v tom, že každý mesiac sa platí rovnaká suma peňazí, ktorá zahŕňa časť pôžičky a úrokov

 

List vlastníctva - oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje vlastníctvo nehnuteľnosti

 

Lízing - forma financovania, pri ktorej je predmetom financovania predaj alebo dlhodobý prenájom napríklad nehnuteľnosti

 

Lombardný účet - bankový účet, ktorý umožňuje klientovi použiť svoje cenné papiere, ako sú akcie, obligácie alebo podielové listy, ako záruku pre úver. Týmto spôsobom môže klient získať finančné prostriedky na financovanie svojich projektov alebo investícií bez potreby predávať svoje cenné papiere

 

Loro účet - bankový účet, ktorý používajú banky na vykonávanie medzibankových transakcií a prenosov peňazí medzi bankami v rôznych krajinách alebo menách. Tento účet slúži ako nástroj pre banky na uskutočňovanie platobných operácií a obchodovania s cudzími menami

 

 

 

Vrátiť sa na článok >