Slovník finančných pojmov | I

 

 

 

IBAN (Internacionálny bankový účet) - medzinárodný štandardizovaný kód bankového účtu, ktorý umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie prevody peňazí medzi rôznymi bankami a krajinami

 

Ibanová platba - medzinárodná banková platba, ktorá využíva štandardizovaný formát IBAN na identifikáciu bankových účtov v rôznych krajinách

 

Identifikátor platby - unikátny identifikátor, ktorý slúži na identifikáciu konkrétnej platby v rámci bankového alebo platobného systému

 

IEP (Inštitúcia elektronických peňazí) - inštitúcia, ktorá umožňuje elektronické platby a prevody finančných prostriedkov

 

IMF (Medzinárodný menový fond) - je medzinárodná organizácia založená v roku 1944, ktorá má za úlohu podporovať medzinárodnú finančnú spoluprácu, zvyšovať mieru hospodárskej stability a zabezpečovať trvalo udržateľný rast. Hlavnými cieľmi IMF sú podporovať stabilitu menových kurzov, podporovať medzinárodný obchod, zvyšovať zamestnanosť a podporovať hospodársky rast

 

Incoterms - medzinárodné pravidlá pre interpretáciu obchodných podmienok a zodpovedností v súvislosti s medzinárodnými obchodnými transakciami

 

Inflácia - proces zvyšovania úrovne cien tovarov a služieb v ekonomike. Inflácia vedie k poklesu kupnej sily peňazí, čo znamená, že za rovnakú sumu peňazí je možné kúpiť menej tovarov a služieb ako pred infláciou. Inflácia sa zvyčajne meria pomocou inflačnej miery, ktorá udáva percentuálny nárast úrovne cien v určenom časovom období

 

Inkaso - proces zabezpečenia platby v mene kupujúceho, ktorý je spravidla realizovaný prostredníctvom banky

 

Interchange fee - poplatok, ktorý sa účtuje medzi finančnými inštitúciami pri spracovaní transakcií z kreditných a debetných kariet. Konkrétne, interchange fee je poplatok, ktorý si banka emitenta (ktorá vydáva karty) účtuje od banky akceptora (ktorá prijíma platby) za spracovanie platobnej transakcie

 

Investícia - vklad finančných prostriedkov do podniku, projektu alebo finančného nástroja s cieľom získania zisku

 

Investičná banka - typ banky, ktorá sa zameriava na poskytovanie finančných služieb pre korporácie, vládne orgány a inštitucionálnych klientov. Investičné banky ponúkajú široké spektrum služieb, vrátane investičného bankovníctva, správy aktív, obchodovania s cennými papiermi, rizikového kapitálu, poradenstva pri fúziách a prevzatoch a iných finančných transakciách

 

Investičný fond - forma kolektívneho investovania, kde sú zhromaždené finančné prostriedky od množstva investorov a následne sú tieto prostriedky investované do rôznych finančných nástrojov

 

Investičný portfólio - súbor investícií, ktoré má investor vlastniť

 

Investičný úver - typ pôžičky, ktorá sa poskytuje na financovanie investičných projektov. Tieto projekty môžu zahŕňať akvizície podnikov, výstavbu tovární alebo obytných nehnuteľností, rozšírenie existujúceho podnikania alebo iné investície, ktoré majú za cieľ zvýšiť hodnotu podniku alebo generovať pravidelný príjem

 

Invoice factoring - finančný produkt, ktorý umožňuje predaj nezaplatených faktúr za zľavnenú cenu s cieľom získať okamžitý prístup k hotovosti

 

Invoicing - proces tvorby a vystavovania faktúr na úhradu za tovary alebo služby poskytnuté v rámci obchodnej transakcie

 

ISO 20022 - medzinárodný štandard pre elektronické bankové transakcie, ktorý zjednodušuje a zefektívňuje spracovanie platobných transakcií

 

Izolovaný účet - účet používaný na uskladnenie finančných prostriedkov, ktoré sú oddelené od ostatných finančných prostriedkov v rámci banky alebo finančnej inštitúcie

 

 

Vrátiť sa na článok >