Slovník finančných pojmov | D

 

 

 

Datozmenka - zmenka s presne určeným časom splatnosti

 

Debet - zaznamenáva peniaze, ktoré boli vybrané z bankového účtu. Debetné operácie sú teda operácie, ktoré znížia zostatok na bankovom účte. Napríklad, ak si vezmete hotovosť z bankomatu alebo platíte nákup kartou, zostatok na vašom účte sa zníži a v bankových záznamoch sa zaznamená debetná transakcia

 

Debetná karta - karta, ktorá umožňuje klientom využívať peniaze uložené na účte banky

 

Deflácia - ekonomický jav, ktorý sa prejavuje v dlhodobom poklese cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike. Tento pokles cien môže byť spôsobený napr. poklesom dopytu po tovare alebo zvýšením ponuky. V prípade deflácie môže nízka cena tovarov a služieb znamenať, že výrobcovia nebudú schopní dosiahnuť dostatočné zisky na pokrytie nákladov a môžu byť nútení znižovať mzdy alebo znižovať množstvo produkcie

 

Degresívne splácanie - jav, ktorý popisuje situáciu, keď stúpajúce náklady na produkciu alebo nákup určitého tovaru alebo služby vedú k poklesu dopytu po tomto tovare alebo službe. Tento efekt môže viesť k tomu, že napriek tomu, že cena sa znižuje, celkový príjem predajcu alebo výrobcu klesá

 

Delikvent - osoba, ktorá porušila zákony, pravidlá alebo normy spoločnosti a bola za to odsúdená alebo iným spôsobom potrestaná

 

Depozit - finančný produkt, ktorý umožňuje klientovi uložiť peniaze na určitý čas a získať výnos v podobe úroku

 

Depozitná banka - banka, ktorá zvyčajne zabezpečuje služby ukladania a spravovania finančných prostriedkov, ktoré boli vložené do banky jej klientmi. Depozitné banky často ponúkajú rôzne typy účtov, vrátane bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úsporného účtu. Tieto účty môžu byť zabezpečené rôznymi spôsobmi, napríklad zárukou vlády alebo poisťovacej spoločnosti

 

Depreciácia - zníženie hodnoty majetku v dôsledku opotrebenia alebo zastaranosti. Tento proces znamená postupné zníženie hodnoty aktíva počas jeho používania. Depreciácia sa výrazne prejavuje najmä pri majetku, ktorý má určitú životnosť, napríklad pri strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo nehnuteľnostiach

 

Derivát - finančný nástroj, ktorého hodnota je odvodená od hodnoty iného aktíva, tzv. podkladového aktíva. Podkladovým aktívom môže byť napríklad akcia, index akcií, komodita, devíza alebo úroková sadzba. Deriváty sú založené na dohodách medzi dvomi stranami, ktoré sa zaviažu zaplatiť si vzájomne určité sumy peňazí v závislosti na pohyboch ceny podkladového aktíva

 

Devíza - cudzia mena, ktorú používajú krajiny alebo iné jurisdikcie ako platidlo pri medzinárodnom obchode. Devízový trh je miesto, kde sa tieto meny kupujú a predávajú. Devízy môžu byť využívané na kúpu tovaru alebo služieb z iných krajín alebo na investície do zahraničia

 

Devízová banka - banka, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti devízového obchodovania a medzinárodného financovania. Devízové banky ponúkajú rôzne služby, ako sú napríklad zmenárske a obchodovacie operácie, poskytovanie úverov v zahraničnej mene, riešenie množstva finančných transakcií medzi rôznymi krajinami a podobne

 

Devízový kurz - hodnota, za ktorú sa jedna mena mení na inú

 

Direct Debit - automatizovaná platba, ktorá umožňuje poskytovateľom služieb (napr. telekomunikačné spoločnosti, poskytovatelia energie) pristupovať k účtu klienta a priamo si účtovať platby

 

Diskontný výnos - cena jednej meny vyjadrená v druhej mene. V medzinárodnom obchode sa používajú rôzne meny a preto je potrebné meniť jednu menu za druhú. Devízový kurz ukazuje, koľko jednotiek jednej meny je potrebných na kúpu jednej jednotky druhej meny

 

Disponibilný zostatok - suma peňazí, ktorá zostáva na účte po odpočítaní všetkých platobných transakcií (ako sú platby za tovary a služby, poplatky za bankové služby, úroky a podobne), ktoré boli uskutočnené v určenom období (zvyčajne mesiac). Disponibilný zostatok je teda suma peňazí, ktorá je k dispozícii pre použitie v budúcnosti

 

Dividenda - časť zisku spoločnosti, ktorý sa vypláca akcionárom spoločnosti ako odmena za ich investíciu. To znamená, že ak spoločnosť dosiahne zisk, môže sa rozhodnúť vyplatiť časť tohto zisku svojim akcionárom v podobe dividendy

 

Dlhopis - finančný nástroj, ktorým sa vydavateľ - či už je to vláda, korporácia alebo iný subjekt - zaväzuje splatiť pôžičku v peňažnej hodnote spolu s úrokom investorom, ktorí tento dlhopis kúpia. Jedná sa teda o úver, ktorý vydavateľ prijíma od investorov, aby si mohol financovať svoje aktivity alebo projekty

 

Dvojfaktorová autentifikácia - bezpečnostný proces, ktorý zahrnuje overenie identity používateľa pomocou dvoch rôznych faktorov, napríklad hesla a jednorazového kódu

 

 

 

Vrátiť sa na článok >