Slovník finančných pojmov | B

 

 

 

B2B (Business-to-business) - obchodný model, ktorý sa zameriava na obchodovanie medzi dvoma alebo viacerými podnikmi. Oproti B2C (Business-to-consumer), kde podnik predáva svoje produkty alebo služby priamo koncovým zákazníkom, sa B2B zameriava na predaj produktov alebo služieb medzi podnikmi. Tento obchodný model sa často vyskytuje v oblasti veľkoobchodu alebo výroby, kde sú firmy závislé na sebe navzájom a vzájomne si poskytujú produkty alebo služby

 

B2C (Business-to-consumer) - je obchodný model, ktorý sa zameriava na predaj produktov alebo služieb priamo koncovým zákazníkom, teda jednotlivým spotrebiteľom. V tomto modeli podniky poskytujú produkty a služby priamo koncovým zákazníkom, ktorí si ich zakúpia pre svoje osobné použitie. Typickým príkladom B2C sú obchody s oblečením, potraviny, elektroniku a ďalší spotrebný tovar

 

B2G (business-to-government) - označuje vzťah medzi súkromnými podnikmi a verejnými inštitúciami (napr. vládami, ministerstvami a inými verejnými organizáciami), kde súkromné spoločnosti ponúkajú tovary alebo služby, ktoré sú záujmom verejného sektora

 

Balance transfer - proces presunu zostatku z kreditnej karty na inú kreditnú kartu, ktorá ponúka lepšie podmienky

 

Banková záruka - umožňuje klientovi, obvykle kupujúcemu alebo zákazníkovi, požiadať banku o zabezpečenie platby v prípade, že jeho kontrahent, obvykle predávajúci alebo dodávateľ, nedodrží záväzok definovaný v obchodnej zmluve. Banka sa tak zaväzuje zaplatiť určitú čiastku, často vo výške kúpnej ceny, pokiaľ bude splnená určitá podmienka, napríklad nedodanie tovaru včas alebo nevyriešenie reklamácie

 

Bankové tajomstvo - princíp, který chrání dôvernosť finančných informácií, ktoré sú poskytnuté bankou o svojich klientoch. Znamená to, že banky majú povinnosť chrániť súkromie svojich klientov a nesmú bez ich súhlasu poskytovať žiadne informácie o ich účtoch alebo transakciách tretím stranám, ako sú napríklad vládne orgány alebo iné organizácie

 

Bankový poplatok - poplatok, ktorý sa účtuje za poskytnutie bankových služieb, ako sú napríklad výbery z bankomatu alebo prevody

 

Benchmarking - proces, kedy organizácie porovnávajú svoje výkonnosti, procesy a výsledky s tými ostatnými v odvetví alebo s tými najlepšími v oblasti

 

Bezhotovostná platba - platba, ktorá sa vykonáva elektronicky bez použitia hotovosti

 

Bezúročné obdobie - časové obdobie, počas ktorého nie sú úroky účtované na úver alebo pôžičku, ktorú si klient požičal od banky alebo iného poskytovateľa úverov. Toto obdobie môže byť stanovené v zmluve o úvere alebo pôžičke, a môže sa líšiť v závislosti od typu úveru alebo pôžičky a od poskytovateľa úveru

 

Bežná likvidita - miera, do akej sú finančné prostriedky k dispozícii pre okamžité uspokojenie krátkodobých finančných záväzkov, ktoré spoločnosť musí splniť v priebehu krátkeho časového obdobia, najčastejšie do jedného roka. Bežná likvidita zahŕňa hotovosť a hotovostné ekvivalenty, ako sú depozitá, úspory, likvidné podiely na investičných fondoch a krátkodobé dlhopisy

 

BIC kód (Bank Identifier Code) - jedinečný identifikačný kód používaný bankami na identifikáciu iných bánk po celom svete. U nás skôr známy pod názvom SWIFT kód. Obsahuje informácie o názve banky, krajine, meste a konkrétnom pobočke, čím umožňuje efektívne a spoľahlivé uskutočňovanie medzinárodných platobných transakcií

 

BIN (Bank Identification Number) - je číslo, ktoré identifikuje emitenta karty, teda banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vydala platobnú kartu. Toto číslo sa používa na spracovanie platobných transakcií, pri ktorých sa overuje platnosť karty a autorizuje platba. BIN sa nachádza na prednej strane plastovej platobnej karty a zvyčajne sa skladá z prvých 6-8 číslic číselného kódu karty

 

Biometrická autentifikácia - autentifikácia totožnosti používateľa na základe biometrických údajov, ako je napríklad odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre

 

Bitcoin - digitálna mena, ktorá umožňuje prevádzku a uchovávanie hodnoty bez účasti tradičných finančných inštitúcií

 

Blended fee - je platobný model, ktorý sa používa v niektorých platobných bránach alebo spracovateľoch platieb. Tento model zahŕňa kombináciu rôznych poplatkov do jedného celkového poplatku, ktorý sa potom účtuje obchodníkom za spracovanie platby

 

Bonita - hodnotové posúdenie alebo hodnotenie, ktoré sa používa na posúdenie finančnej a obchodnej stability a výkonnosti spoločnosti alebo jednotlivca. Tento termín sa často používa v súvislosti s posúdením finančnej stability spoločností alebo iných subjektov, ktoré majú potenciál získať úver alebo financovanie

 

Bypassing - proces, kedy predajca umožní zákazníkovi obísť proces platby a prejsť priamo na obstarávanie tovaru alebo služby

 

 

 

Vrátiť sa na článok >