Slovník finančných pojmov | A

 

 

 

ABO (automatizované bankové operácie) - modul, ktorý rieši požiadavku na elektronický prenos dát medzi bankou a klientom

 

Acquirer (prijímacia banka) - nadobúdateľ platieb. Ide o banku, ktorá vlastní licenciu jednej alebo viacerých kartových spoločností (VISA, Mastercard...) a ktorá spracováva platby pre predajcov

 

ACH - Automated Clearing House, systém prenosu peňazí v Spojených štátoch

 

Ad-hoc platba - jednorázová platba, ktorá nie je pravidelná

 

Afinitná karta - typ kreditnej karty, ktorá je vydaná v spolupráci s určitou organizáciou alebo združením a zvyčajne poskytuje výhody pre členov tejto organizácie alebo združenia. Tieto karty sú obvykle navrhnuté tak, aby pomáhali organizácii alebo združeniu zhromažďovať peniaze alebo na podporu jej činností, zvyčajne získavaním provízií z transakcií

 

Agregátor - spoločnosť alebo platforma, ktorá zhromažďuje a zobrazuje informácie o produktových alebo služobných ponukách viacerých predajcov na jednom mieste, umožňujúc tak porovnať a vybrať najvhodnejšiu ponuku. Agregátori sú zvyčajne zameraní na určitý sektor alebo produktovú kategóriu, ako napríklad cestovanie, poistenie, spotrebnú elektroniku a podobne

 

Akceptačná banka - banka, ktorá sa zaväzuje, že zaplatí čiastku uvedenú na pohľadávke alebo webovom platobnom formulári, ktorý bol vystavený predajcom alebo poskytovateľom služieb. Tým, že akceptačná banka prevezme platobné záväzky od obchodníkov, umožňuje im akceptovať platby od zákazníkov, ktorí nemajú hotovosť pri sebe, alebo preferujú bezhotovostné platby

 

Akcia - podielový cenný papier, ktorý predstavuje vlastnícky podiel v danej spoločnosti

 

Akreditív - dohoda medzi kupujúcim (objednávateľom), bankou kupujúceho a predajcom (dodávateľom), ktorá zaručuje predajcovi, že po splnení určitých podmienok, ako sú napríklad dodanie tovaru v určitom termíne alebo splnenie určitých špecifikácií, mu bude platba riadne uhradená

 

Akvizícia - proces, kedy spoločnosť alebo jednotlivec získava kontrolu nad inou spoločnosťou alebo podnikom. Tento proces môže prebiehať prostredníctvom nákupu akcií, aktív, podielov alebo obchodovania

 

AML (anti-money laundering) - opatrenia na zabránenie použitia finančných služieb na pranie špinavých peňazí

 

Amortizácia - postupné odpísanie hodnoty majetku v priebehu času, inými slovami proces rozkladu úveru alebo dlhu na rovnaké splátky

 

Anuita - pravidelná, opakujúca sa platba, ktorá sa vykonáva v rovnakých intervaloch počas určitého časového obdobia. V kontexte financií sa anuita zvyčajne používa na popis splátok pre úvery alebo iné finančné produkty

 

AOS - Automated Order System, resp. aplikačné programovacie rozhranie je automatizovaný systém pre spracovanie a vykonávanie platobných transakcií

 

API - Application Programming Interface, softvérové rozhranie pre prenos dát medzi systémami. API umožňuje jednej aplikácii poskytnúť svoje funkcie a dáta iným aplikáciám, ktoré ich môžu využiť v svojich vlastných aplikáciách

 

Arbitráž - využívanie cenových rozdielov na rôznych trhoch na zisk

 

ATM - Automated Teller Machine, bankomat, umožňuje výber hotovosti a vykonávanie iných transakcií

 

Audit - nezávislá kontrola účtovných záznamov a finančného výkazu firmy

 

Aukcia - forma predaja, pri ktorej sa tovar ponúka záujemcom a tí potom súťažia o to, kto ponúkne najvyššiu cenu

 

Autoload - automatické nabíjanie predplatených kariet alebo účtov

 

 

 

Vrátiť sa na článok >